Phần mềm hữu ích với Internet
By Cord
#566427 tình hinh la qua một thoi gian sử dụng mimax thi vô tình minh phat hiện ,nếu ai biet rồi thì xin dung ném gạch mình , vi lần dau tien viết nên co gi mọi người thong cam .

nội dung nhu sau . dieu kien cần là phai dang kí mimax rồi ,và khong phai là đại gia .

cách làm như sau: den cuoi tháng thì cho tai khoản về 0 hoac dưới 10k cang it thì càng tốt , vi có bao nhieu sẽ bị tru het .nên tốt nhat la 1 2 3 dong den cuoi tháng , qua 0h ngay 1 vịt teo se tru tiền mimax va 3G , vi trong tài khoan cua mình hết tien nen nó sẽ ngung gia hạn mimax nhung 3G thì vẫn duoc gia hạn cho du tai khoản của ban la 0 đồng , tiep theo là nap tien vào tài khoan va đăng ki mimax thôi bay gio chỉ mất 20k . thanh cong 100%...nhớ là ngay dau của tháng nhé. chúc cac ban thành công

(40k với sim thuong )

sap den ngày 1 roi do , ai muon tiet kiệm 10k thi lam theo , ai khong cần thì thôi
By nguyen_khanhvy
#566442

tiếp theo la nạp tiền vao tai khoản và dang ki mimax thôi bay gio chỉ mất 20k . thanh cong 100%...nhớ là ngay dau của tháng nhé. chúc cac ban thành công

sim hoc sinh sinh vien van 20k /tháng

sim bt van 40k không no dau cho đăng kí
By chaungocthylinh
#566572 tinh hinh là qua mot thoi gian sử dung mimax thì vô tinh minh phát hiện ,neu ai biết rồi thi xin đừng ném gach minh , vì lan dau tiên viết nen co gì mọi nguoi thong cảm .

noi dung như sau . dieu kiện cần la phai đăng ki mimax rồi ,va khong phải là dai gia .

cách lam nhu sau: đến cuoi thang thì cho tai khoan về 0 hoac duoi 10k càng it thi càng tốt , vi có bao nhieu se bị trừ hết .nên tot nhat là 1 2 3 đồng đến cuoi thang , qua 0h ngay 1 vịt teo se trừ tiền mimax va 3G , vi trong tai khoan của mình het tien nên nó se ngung gia hạn mimax nhung 3G thì van duoc gia hạn cho du tài khoản cua ban là 0 đồng , tiep theo là nạp tien vao tài khoản va dang kí mimax thoi bay giờ chỉ mat 20k . thành công 100%...nhớ la ngay đầu của tháng nhé. chuc cac bạn thành công
(40k voi sim thường ) Troll a chu thớt . Khac eo gì nói thang cau ra là sim sinh vien 20k sim bt 40k .
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement