Phần mềm hữu ích với Internet
By Vere
#565504 Vừa qua, Google da chinh thức mở rong dich vụ gọi dien thoai miễn phí qua Gmail toi nguoi dùng My va Canada cho phep nhắn tin van ban hay gọi dien mien phí thông qua cac kết nối mạng. Trong bai dang trên blog của mình, ga khong lồ tìm kiem cho hay:


"Nhân dip le Giáng Sinh, chung toi đã mở rong dich vụ cuộc goi mien phí nội dia tai hai nước My va Canada. Đây la giai pháp tốt de ket nối nguoi dung có the ket nối với gia dinh và bạn be mot cách dễ dàng nhất. Ngoài ra, ho van có thể goi den các quốc gia khac trên thế gioi tu Gmail với muc gia cực thấp."Trước đó, dịch vu nay đã được ra mat vào tháng 8/2012 ở mot so ít thị trường. Dịch vu goi điện qua Gmail cua Google được coi la một trong nhung giai pháp hợp ly de người dùng smartphone co thể liên lac voi nhau bởi chi phi nếu có thi cung khá rẻ từ 0,01 USD tro lên.


Tham khảo: PhoneArena
By huycoi204yb
#565508 ỦA , vay rốt cục la co tính phí hay không ???


Title pic :

Google mở rong dich vụ gọi dien mien phí qua Gmail

Nội dung :

Ngoài ra, ho van có thể goi den các quốc gia khac trên thế gioi tu Gmail với muc gia cực thấp."

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement