Phần mềm hữu ích với Internet
By nh0k_ju_a
#561928 Code: http://www.scribd.com/doc/15190009/Skripsi-Teaching-Speaking-by-Using-Communicative-Approach
http://www.scribd.com/doc/22057958/THE-IMPROVEMENT-OF-STUDENT%E2%80%99S-SPEAKING-SKILL-THROUGH-GUESSING-GAMES-TECHNIQUE
http://www.scribd.com/doc/32026163/THE-USE-OF-SIMULATION-TO-DEVELOP-SPEAKING-SKILLS-FOR-THIRD-YEAR-FAST-TRACK-STUDENTS-AT-FACULTY-OF-ENGLISH-LANGUAGE-TEACHER-EDUCATION-ULIS-KHUC-KIM-LA

Ai giúp mình download 3 file này với... Đừng chỉ dẫn mình down.. vì các cách đều k dc.

Thanks all

By Nhok_Yumbi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement