Bình luận các vấn đề kinh tế, thị trường các sản phẩm dịch vụ
Nội quy chuyên mục: Quảng báo sản phẩm dịch vụ của bạn tới thành viên Ketnooi
By Phelan
#72400 tui nghe như vầy, một hôm nọ Đức Thế Tôn và lớn chúng Tỳ-kheo du hành đến thị trấn Kê-sa-pu-ta của sắc dân Ka-la-ma thuộc nước Kô-sa-la. Hôm ấy dân chúng cung kính quây quần bên Đức Phật. Có người thành kính vấn an sức khỏe. Có người cung kính đảnh lễ. Có người lễ phép khoanh tay. Và có người lặng lẽ chăm chú ngắm nhìn tôn nhan của Đức Phật và lớn chúng Tỳ-kheo. Rồi vài người trong số họ bắt đầu thưa chuyện:


- Bạch đức Thế Tôn ! Có một số Sa-môn, Bà-la-môn đi đến Kê-sa-pu-ta này truyền đạo, vị nào cũng hết lời tán thán, khuyến dụ người khác theo đạo của mình, cùng thời họ bất tiếc lời chê bai, phê phán, khinh miệt lời dạy và đạo của vị khác. Sự chuyện này làm chúng con phân vân: Vị nào tuyên bố sự thật? Đạo nào là chân lý? Vị nào tuyên bố sai sự thật? Đạo nào bất phù hợp chân lý? Chúng con nên theo ai và phụng sự đạo nào ?


Đức Phật ôn còn dạy bảo:


- Này các thiện nam, tín nữ, các vị phân vân, nghi ngờ là điều tất yếu và hợp lý. Trong trường hợp như vậy, các vị bất nên vội tin hay bác bỏ quan điểm của đạo nào, khi mà các vị chưa tìm hiểu đạo ấy một cách thấu đáo. Này các thiện nam tín nữ Ka-la-ma, nhân đây Như Lai sẽ giảng giải về mười nền tảng của đức tin chân chánh.

By Cornell
#72441 đó là trí tuệ của Phật. khác với các vị thiền sư. một câu nói hay một bài giảng của Phật dù truyền đi hàng ngàn năm vẫn bất ai thêm bớt được gì. đối với bất cứ ai củng là điều có lợi. Thank bạn. nhưng bất phải chỉ dành cho Phật giáo mà là dành cho tất cả tất cả người.


những người chỉ có thể nhìn bằng cặp mắt, nghe bằng tai và suy nghỉ bằng sở học của mình.

By Avenell
#72502 Kinh Phật thậm thâm vi diệu Pháp, Khó tin khó hiểu là trí người phàm.


Tui cũng là phàm nên bất hiểu lắm, nên phải gặp cao tăng giảng dạy. Phàm nhưng tui có căn cơ theo Phật vẫn hơn.


Tui vào chùa hỏi vài điều, tất cả người nói tui có căn đấy.

By muonline
#72525 Những điều trên đây mình thấy luôn luôn đúng trong tất cả trường hợp chứ!

Sao bạn lại bảo là chỉ dành cho Phật Giáo.

Bài Kinh này rất hay!

Đây là một trong những lý do mà tui theo học Phật Pháp.

Thank bạn nhiều.

By Bevis
#72578 Cho đến nay mình chỉ được biết về kinh Phật thông qua lời bình giảng của các nhà sư, thầy giáo, bạn bè và sách giảng giải về kinh. Hôm nay, lần đầu tiên mình mới được đọc một đoạn kinh Phật theo nguyên tác và mình thực sự thấy rất xúc động, những lời Phật dậy quả thật là rất mực sâu sắc, đúng và là nền tảng của đức tin chân chính ở đời. Thank bạn vừa cho mình và những ai tin ở đạo Phật được biết về đoạn kinh Phật mà bạn vừa dẫn.

Thank bạn, chào bạn.

By lx_sh_zip
#72586 Đúng vậy , nên đức tin của Phật giáo bất đưa đến cuồng tín , trước khi tin điều gì phải dùng trí tuệ quan sát suy xét có đúng hay bất rồi mới tin , vì vậy đức tin trong Phật giáo gọi là chánh tín , và Phật giáo bất chỉ xây đựng trên đức tin suông mà xây dựng trên trí tuệ . Trong 37 pháp trợ đạo đức tin chỉ nhắc đến có 1 lần trong 5 căn , nhưng trí tuệ và tinh tấn thì pháp nào cũng có . Vậy Phật dạy : Lại đây ta chỉ cho thấy chứ bất phải lại đây ta ban cho .
By Herlbert
#72620 Đọc xong bài Kinh, lòng tôn kính Đức Phật trong tui càng dậy lên mãnh liệt. Có lẽ chẳng có vị Đạo sư nào lại dũng cảm dạy những người theo mình rằng chớ có tin lời ta nói, nếu chưa tự mình chứng thực!
By Jorel
#72653 Lời Phật dạy bất một chút sai lầm, khi tỏ nghiệm bình tĩnh nghe lời dạy và hành theo Phật thì tất cả chuyện sẽ thật thanh tịnh, là lối nẽo ta về với bến giác. Nhưng thật khó hành nếu ta bất có thầy minh, sáng, đức.


Nếu hành được thì là Độc giác Phật rồi.

By Atleigh
#72664 Thank bạn vừa đăng bài kinh này. Người ngoài vào đọc sẽ hiểu vì sao Phật giáo bất hề đưa tới cuồng tín và vì sao Phật Giáo được khoa học cũng như xã hội cùng tình ủng hộ...

Quả là bất có chỗ cho niềm tin mù quáng trong Phật Giáo.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

By Gilroy
#72696 Đọc xong vừa vui vừa trào nước mắt, vì Đức Thế Tôn từ bi và trí tuệ quá. Người bất ép chúng sanh phải nghe giáo lý mình mà luôn khuyến khích chuyện suy nghĩ; nghĩ và quán sát, kiểm nghiệm, thấy đúng rồi mới hành. Đó mới là chánh tín. Thank bạn vừa post cho tất cả người đọc lại đoạn kinh này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement