Hình đại diện của thành viên
By bientapvien01
#367290 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tài liệu học, ôn thi, Các mẫu hợp đồng, chứng từ giao dịch thương mại quốc tế
TL1.rar
compressed file archive [89.4 KB]
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

TL2.rar
compressed file archive [1.4 MB]
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

TL21.rar
compressed file archive [3.0 MB]
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

TL22.rar
compressed file archive [2.7 MB]
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

TL23.rar
compressed file archive [4.6 MB]
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

TL3.rar
compressed file archive [2.9 MB]
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

TL31.rar
compressed file archive [4.5 MB]
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

TL41.rar
compressed file archive [4.5 MB]
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

TL42.rar
compressed file archive [3.7 MB]
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

TL43.rar
compressed file archive [4.0 MB]
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Giao Dich TMQT.zip
Compressed Archive in ZIP Format [41.6 KB]
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

giao dịch TMQT.rar
compressed file archive [1.1 MB]
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

SLIDE INCOTERMS.rar
compressed file archive [4.4 MB]
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

UCP 600 Tieng Viet.pdf
Adobe Acrobat Document [227.3 KB]
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

SLIDE CHUONG I.pps
Microsoft Power Point Presentation [3.6 MB]
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

CHUONG II- KHAI QUAT HOP DONG.pps
Microsoft Power Point Presentation [2.4 MB]
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

CHUONG 2 DIEU KHOAN PHAN I.pps
Microsoft Power Point Presentation [607.0 KB]
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

CHUONG 2 DIEU KHOAN PHAN 2.pps
Microsoft Power Point Presentation [2.6 MB]
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

chuong III.pps
Microsoft Power Point Presentation [501.5 KB]
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

CHUONG 4.pps
Microsoft Power Point Presentation [413.0 KB]
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

quytrinhxnk.pps
Microsoft Power Point Presentation [524.5 KB]
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

International Business Transaction Revie
Microsoft Power Point Presentation [112.0 KB]
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement