By maivan_quach
#985194
Link tải miễn phí Luận văn:Áp dụng mô hình trình diễn để khắc phục rào cản trong việc tiếp nhận chuyển giao công nghệ y tế ở miền núi (nghiên cứu trường hợp tỉnh Lạng Sơn) : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 12
D
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement