#985121 Link tải luận văn miễn phí cho ae
7
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do nghiên cứu
Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập ở nước ta,khoa học và công nghệcó
một vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc xây dựng, đổi mới và hội nhập
của đất nước.Những thành tựu đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực khoa học,
từ khoa học tự nhiên, công nghệ… đến khoa học xã hội và nhân văn đang dần
tự khẳng định vị trí của mình trong nền kinh tế tri thức ngày một phát triển để
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa, từng bước hòa nhập với
trình độ khoa học kỹ thuật chung của khu vực và thế giới. Sự đóng góp to lớn
đó đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận: “Khoa học xã hội và nhân văn đã cung
cấp luận cứ cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng và chính
sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng hệ thống quan điểm phát
triển đất nước; khẳng định lịch sử hình thành và phát triển dân tộc, chủ
quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, bảo tồn các giá trị và bản sắc văn hóa
Việt Nam”.[9; 74-75]. Hoạt động khoa học và công nghệ trong hệ thống các
trường đại học, nhất là nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của các đại
học trọng điểm/đầu ngành đã đóng góp một phần quan trọng vào thành tích
chung đó.
Nghiên cứu khoa học là một trong hai chức năng cơ bản của các trường
đại học Việt Nam nói chung. Đặc biệt, đối với các trường đại học trọng
điểm/tốp đầu/đầu ngành thì hoạt động khoa học và công nghệ có vị trí quan
trọng, mang tính chiến lược và tạo ra những yếu tố cho sự phát triển bền vững
trong đào tạo và nghiên cứu. Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, hoạt động
khoa học và công nghệ của các trường đại học đã không ngừng được mở rộng
về phạm vi, hình thức hoạt động, nâng cao về chất lượng và hiệu quả khoa
học, đóng góp một phần rất quan trọng vào sự nghiệp đào tạo và phục vụ yêu
cầu phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa…của xã hội.
Đối với các trường đại học, hoạt động khoa học và công nghệ là một 8
trong những nhiệm vụ quan trọng. Nhưng, với các trường đại học trọng điểm,
đầu ngành thì hoạt động này không những quan trọng mà còn có quan hệ trực
tiếp đến sự phát triển và thương hiệu của nhà trường.
Hoạt động khoa học và công nghệ trong trường đại học vừa có những
đặc điểm chung như hoạt động khoa học và công nghệ trong xã hội, lại vừa có
những đặc điểm riêng. Cụ thể là: hoạt động khoa học và công nghệ mang tính
liên ngành; luôn gắn liền với nhu cầu đào tạo và phục vụ cho sự phát triển
kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội. ....Và đầu tư cho hoạt động khoa học và
công nghệ trong trường đại học còn phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo
nguồn nhân lực khoa học.
Đối với các đại học vừa đào tạo, vừa nghiên cứu khoa học cơ bản thuộc
các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, như: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Hà Nội… thì nhiệm
vụ nghiên cứu khoa học có những bước tiến rõ nét, được triển khai trên tất cả
các hướng từ nghiên cứu khoa học giáo dục, nghiên cứu phục vụ xây dựng
chính sách phát triển đất nước, nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ,
nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội...; hoạt động được diễn ra dưới
nhiều hình thức, như hội thảo quốc gia và quốc tế, dự án, đề tài, chương trình,
điền dã, khảo sát, khai quật, phục chế, dịch thuật...
Tuy nhiên, để hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học
xã hội và nhân văn trong các trường đại học ngày càng phát triển và phục vụ
có hiệu quả cho sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu của lĩnh vực này; góp phần
đắc lực cho xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập của đất nước
thì cần khắc phục những bất cập về chế tài trong các khâu quản lý, trong
đó cần tháo gỡ những vấn đề không phù hợp, mà cụ thể là chế độ thanh quyết
toán tài chính.
Trong những năm qua, các cơ quan quản lý hoạt động khoa học và
công nghệ nhà nước (Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính…) đã xây
dựng được nhiều văn bản nhằm đẩy mạnh công tác quản lý, tạo điều kiện để
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#989304 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement