#985020
Link tải miễn phí Luận văn:Phân cấp quản lý tài chính nhằm khắc phục các rào cản thực hiện tự chủ trong đổi mới công nghệ của tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ hoạt động theo nghị định 115/NĐ-CP ( Nghiên cứu trường hợp tại trung tâm kỹ thuật 3): Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 12
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement