By boyviet
#984982 Link tải luận văn miễn phí cho ae

CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THƢƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU...................15
1.1. Các khái niệm cơ bản .................................................................................................15
1.1.1. Khái niệm thương mại hóa.....................................................................................15
1.1.2. Khái niệm thương mại hóa kết quả nghiên cứu.....................................................17
1.1.3. Khái niệm rào cản ..................................................................................................18
1.1.3.1. Khái niệm........................................................................................................ 18
1.1.3.2. Các loại rào cản ............................................................................................. 19
1.1.4. Khái niệm khoa học, công nghệ.............................................................................19
1.1.4.1. Khái niệm khoa học ........................................................................................ 19
1.1.4.2. Khái niệm công nghệ ...................................................................................... 20
1.2. Khái quát về thƣơng mại hóa kết quả nghiên cứu...................................................21
1.2.1. Vai trò của thương mại hóa kết quả nghiên cứu ....................................................21
1.2.2. Điều kiện để thương mại hóa kết quả nghiên cứu .............................................22
1.2.3. Các yếu tố tác động đến thương mại hóa kết quả nghiên cứu ...............................23
1.2.4. Các hình thức thương mại hóa kết quả nghiên cứu ...............................................27
Kết luận Chƣơng 1.............................................................................................................29
CHƢƠNG 2
THƢƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TẠI VIỆN HÀN LÂM KHOA
HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM, THỰC TRẠNG VÀ RÀO CẢN.......................30
2.1. Các quy định pháp luật và chính sách hỗ trợ thúc đẩy thƣơng mại hóa kết quả
nghiên cứu ..........................................................................................................................30
2.1.1. Quy định pháp luật về thương mại hóa kết quả nghiên cứu ..................................30
2.1.2. Các Chương trình, Đề án liên quan đến thương mại hóa kết quả nghiên cứu ......34
2.1.2.1. Chương trình Hỗ trợ phát triển TSTT năm 2005 (Chương trình 68)..............34
2.1.2.2. Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020. ......................... 35
2.1.2.3. Đề án “Thương mại hóa công nghệ theo mô hình mẫu Thung lũng Silicon tại
Việt Nam” .................................................................................................................... 35
2.1.2.4. Các dự án liên quan (IPP, FIRST, BIPP)....................................................... 36
2.1.3. Các mô hình và định chế hỗ trợ .............................................................................37
2.2. Thực trạng về thƣơng mại hóa kết quả nghiên cứu tại các tổ chức KH&CN ở Việt
Nam .....................................................................................................................................40
2.3. Thƣơng mại hóa kết quả nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam .............................................................................................................................43
2.3.1. Tổng quan về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam..........................43
2.3.2. Thực trạng hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa
học và Công nghệ Việt Nam............................................................................................47
2.3.2.1. Về kết quả nghiên cứu KH&CN....................................................................... 47
2.3.2.2. Về công trình khoa học công bố, văn bằng SHTT .......................................... 52
2.3.2.3. Về hoạt động đào tạo...................................................................................... 53
2.4. Một số rào cản trong hoạt động thƣơng mại hóa kết quả nghiên cứu tại Viện Hàn
lâm KHCNVN ....................................................................................................................55
2.4.1. Rào cản về pháp lý.................................................................................................55
2.4.2. Rào cản về chính sách hỗ trợ .................................................................................56
2.4.2.1. Chính sách nhân lực, nhận thức của nhà khoa học........................................ 57
2.4.2.2. Chính sách về SHTT ....................................................................................... 58
2.4.2.3. Thiếu sự liên kết với doanh nghiệp, thị trường............................................... 59
2.4.3. Rào cản về tài chính...............................................................................................59
2.4.4. Rào cản về thị trường.............................................................................................61
Kết luận Chƣơng 2.............................................................................................................62
CHƢƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÁO GỠ RÀO CẢN TRONG HOẠT ĐỘNG
THƢƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TẠI VIỆN HÀN LÂM KHOA
HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM ..............................................................................63
3.1. Kinh nghiệm thúc đẩy hoạt động thƣơng mại hóa kết quả nghiên cứu tại một số
nƣớc trên thế giới...............................................................................................................63
3.1.1. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ ......................................................................................63
3.1.2. Kinh nghiệm của một số nước châu Á...................................................................64
3.2. Giải pháp về cơ sở pháp lý .........................................................................................66
3.3. Giải pháp về chính sách hỗ trợ..................................................................................71
3.3.1. Chính sách về nhân lực..........................................................................................71
3.3.2. Chính sách TSTT...................................................................................................73
3.3.3. Hỗ trợ gắn kết với doanh nghiệp, thị trường..........................................................74
3.4. Giải pháp về tài chính.................................................................................................77
3.5. Giải pháp về thị trƣờng công nghệ............................................................................83
Kết luận Chƣơng 3.............................................................................................................85
KẾT LUẬN.........................................................................................................................86
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................................88
PHỤ LỤC..........................................................................................................................911
1. Lý do chọn đề tài
Tại Việt Nam, việc thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu đã được khẳng
định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng “Phát triển thị trường công
nghệ trên cơ sở đổi mới cơ chế, chính sách để phần lớn các sản phẩm KH&CN (từ
nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu phục vụ xây dựng đường lối, chiến lược, chính sách
phát triển) trở thành hàng hóa”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
tiếp tục khẳng định “Phát triển mạnh thị trường KH&CN gắn với việc bảo hộ
quyền SHTT; có nhiều hình thức thông tin giới thiệu các hoạt động và sản phẩm
KH&CN; hoàn thiện các định chế về mua bán các sản phẩm KH&CN trên thị
trường” góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
ở nước ta1.
Để thể chế hóa chủ trương trên, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều luật
và các văn bản hướng dẫn thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy
thương mại hóa các kết quả nghiên cứu ở Việt Nam (Luật KH&CN, Luật SHTT,
Luật CGCN, Luật Công nghệ cao, các nghị định và thông tư hướng dẫn, v.v). Tuy
nhiên, hiệu quả của hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại các tổ chức
KH&CN nhìn chung chưa đạt được kết quả như mong muốn.
Tại Nghị định số 108/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm KHCNVN do Thủ tướng Chính phủ ký ban
hành ngày 25/12/2012 có nêu rõ: “Viện Hàn lâm KHCNVN là cơ quan thuộc Chính
phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển
công nghệ; cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý khoa học, công nghệ
và xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; đào tạo
nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao theo quy định của pháp luật”2. Viện
Hàn lâm KHCNVN có 51 đơn vị trực thuộc bao gồm: 06 đơn vị giúp việc Chủ tịch
Viện do Thủ tướng Chính phủ thành lập; 33 đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa hoc ̣ ;
07 đơn vị sự nghiệp khác có chức năng phục vụ công tác quản lý và nghiên cứu

khoa học, 04 đơn vị tự trang trải kinh phí hoạt động thường xuyên và 01 doanh
nghiệp Nhà nước. Ngoài ra, Viện còn có hệ thống trên 100 đài trạm trại thuộc 17
Viện nghiên cứu chuyên ngành, phân bố tại 35 tỉnh, thành phố đặc trưng cho hầu
hết các vùng địa lý của Việt Nam (đồng bằng, ven biển, trung du, miền núi và hải
đảo) để khảo sát, điều tra, thu thập số liệu, triển khai thực nghiệm về địa chất, địa
từ, địa động lực, địa lý, môi trường, tài nguyên và thử nghiệm vật liệu,... Trong
nhiều năm qua, Viện Hàn lâm KHCNVN được Nhà nước từng bước đầu tư xây
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ trong đó có 04 Phòng thí nghiệm
trọng điểm Quốc gia (PTNTĐ) cùng nhiều phòng thí nghiệm nghiên cứu cấp viện
khác. Nhiều Phòng thí nghiệm của Viện được trang bị các thiết bị nghiên cứu hiện
đại đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
của Viện. Viện có các khu sản xuất thử nghiệm nhằm trực tiếp phục vụ công tác
phát triển công nghệ, đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tế. Tính đến tháng
12/2014, Viện Hàn lâm KHCNVN có tổng số trên 4000 cán bộ, trong đó có 2419 là
biên chế (2642 cán bộ trong chỉ tiêu biên chế được giao); 41 GS, 152 PGS, 31
TSKH, 707 TS, 846 ThS và 718 cán bộ, viên chức có trình độ đại học3.
Là một Viện Hàn lâm có nhiệm vụ đầu tầu trong hoạt động nghiên cứu khoa
học và phát triển công nghệ của cả nước, với cơ sở, tiềm lực KH&CN như vậy và
được nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ nhưng
hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vẫn chưa có những bước
đột phá thực sự, số lượng đề tài, dự án được ứng dụng vào thực tiễn phục vụ thiết
thực cho đời sống, phục vụ cho phát triển đất nước chưa nhiều, chưa xứng tầm với
nhiệm vụ được giao, kể cả một số kết quả nghiên cứu đã đăng ký bảo hộ sáng chế,
giải pháp hữu ích nhưng chưa thực sự phát huy được quyền SHTT đã được bảo hộ
và chưa được khai thác hiệu quả. Theo số liệu thống kê từ năm 2010 đến nay, Viện
Hàn lâm KHCNVN đã được cấp bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho 33
bằng sáng chế và 26 bằng giải pháp hữu ích trong tổng số trên 100 bằng SHTT của
Viện4. Tuy nhiên, số kết quả KHCN của Viện được ứng dụng, thương mại hóa vẫn
còn hạn chế. Vấn đề làm thế nào để thúc đẩy hơn nữa hoạt động thương mại hóa kết


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tatu
#1004735
boyviet đã viết:Link tải miễn phí Luận văn:Nhận diện rào cản trong hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại Viện Hàn Lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 12
Nhà xuất bản:ĐHKHXH&NV
Ngày:2015
Miêu tả:98 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý khoa học và công nghệ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:
02050003649.pdf


Đề nghị mod hỗ trợ up lại, không download được ah
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#1004749 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement