By banmaitinhyeu1504
#984864 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Quản lý Khoa học và công nghệ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về tiêu chí lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học theo định hướng nhu cầu. Khảo sát tình hình họat động nghiên cứu khoa học cấp cơ sở ở An Giang giai đoạn 2006-2010 nói chung và phân tích thực trạng hoạt động lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh nói riêng. Đề xuất một số tiêu chí đánh giá lựa chọn đề tài theo định hướng nhu cầu tại tỉnh An Giang
Phần 1. MỞ ĐẦU................................................................................................ 6
1. Lý do nghiên cứu:..............................................................................................6
2. Lịch sử nghiên cứu: ...........................................................................................9
3. Mục tiêu nghiên cứu:.......................................................................................12
4. Mẫu khảo sát, đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu...........................................12
5. Vấn đề nghiên cứu:..........................................................................................13
6. Giả thuyết nghiên cứu: ....................................................................................13
7. Phƣơng pháp nghiên cứu: ...............................................................................14
8. Luận cứ:............................................................................................................14
9. Ý nghĩa của đề tài: ...........................................................................................15
10. Kết cấu của luận văn: ....................................................................................15
Phần 2. NỘI DUNG CHÍNH ............................................................................ 17
Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐỀ TÀI
THEO ĐỊNH HƢỚNG NHU CẦU ......................................................................17
1.1. Một số khái niệm về tiêu chí lựa chọn đề tài theo định hƣớng
nhu cầu..................................................................................................................17
1.2. Lý luận về tiêu chí lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học..........................18
1.2.1. Một số qui định về quản lý đề tài tại An Giang (giai đoạn
2006-2010)....................................................................................................... 18
1.2.2. Quá trình hình thành tiêu chí lựa chọn đề tài....................................... 21
1.2.3. Những kết quả đạt đƣợc từ hoạt động nghiên cứu khoa học
cấp cơ sở tại một số tỉnh ở khu vực Tây Nguyên và ĐBSCL....................... 26
Chƣơng 2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CẤP CƠ SỞ Ở AN GIANG GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 .....................................30
2.1. Tình hình đăng ký thực hiện đề tài ở các lĩnh vực ngành .........................33
2.2. Tình hình đăng ký thực hiện đề tài ở huyện và Sở ban ngành
tỉnh ........................................................................................................................34
2.3. Thực trạng nghiệm thu và khả năng ứng dụng đề tài ở cơ sở....................40
2.4. Thực trạng hoạt động lựa chọn đề tài ở các cơ sở trên địa bàn
An Giang..............................................................................................................47
Chƣơng 3. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN ĐỀ TÀI THEO
ĐỊNH HƢỚNG NHU CẦU...................................................................................54
3.1. Một số yêu cầu về năng lực nghiên cứu KH&CN của các tổ chức,
cá nhân đăng ký đề tài và những nhân tố tác động lên tiêu chí..........................55
3.2. Một số yêu cầu về sự phù hợp của hồ sơ đăng ký và những
nhân tố tác động lên tiêu chí ...............................................................................62
3.3. Một số yêu cầu về khả năng ứng dụng vào thực tiễn địa phƣơng
của đề tài và những nhân tố tác động lên tiêu chí.............................................77
3.3.1. Đề tài cần đƣợc thực hiện dƣới dạng nghiên cứu ứng dụng............... 77
3.3.2. Mục tiêu nghiên cứu có thể giải quyết những vấn đề trong
mục tiêu và nhiệm vụ kinh tế - xã hội ............................................................ 80
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ........................................................................... 88
1. Kết luận:...............................................................................................................88
2. Khuyến nghị: .......................................................................................................88

Phần 1. MỞ ĐẦU
1. Lý do nghiên cứu:
Khoa học và công nghệ từ lâu đã đóng một vai trò vô cùng to lớn
trong lịch sử phát triển của nhân loại. Bƣớc vào thế kỷ 21, KH&CN hiện
đại tiếp tục có tác động sâu sắc tới mọi mặt của đời sống xã hội. Những
thành tựu to lớn của KH&CN đã và đang đẩy nhanh sự phát triển của lực
lƣợng sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chuyển biến mạnh mẽ cơ cấu
kinh tế của các quốc gia. Phát triển KH&CN trở nên xu thế tất yếu đối với
tất cả các quốc gia trên thế giới.
Trong chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội của đất nƣớc, Đảng và Nhà
nƣớc ta luôn coi “KH&CN là quốc sách hàng đầu”. Nghị quyết trung ƣơng 2
khóa VIII đã khẳng định vai trò, động lực của KH&CN đối với sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. Đại hội IX của Đảng cũng tiếp tục
khẳng định, nƣớc ta có thể rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
bằng cách phát triển mạnh mẽ năng lực KH&CN, nắm bắt và vận dụng sáng
tạo những thành tựu KH&CN mới nhất của thế giới. Đại hội X của Đảng đã
khẳng định rằng, “KH&CN là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nền tảng và động lực cho công nghiệp
hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững đất nƣớc và đƣợc thể hiện dƣới
dạng Luật khoa học và công nghệ” [12, tr.1].
Mục tiêu của hoạt động KH&CN là xây dựng nền KH&CN tiên tiến,
hiện đại để phát triển lực lƣợng sản xuất, nâng cao trình độ quản lý; sử dụng
hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trƣờng; đẩy mạnh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây
dựng con ngƣời mới Việt Nam; góp phần phát triển nhanh, bền vững kinh tế -
xã hội, nâng cao chất lƣợng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an
ninh [12, tr.1].
Trong bối cảnh đó, An Giang đã xây dựng mục tiêu phát triển KH&CN
đến 2010 nhằm góp phần tạo chuyển biến mới trong quá trình chuyển dịch cơ
cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn An Giang theo hƣớng công nghiệp và
hiện đại. Gồm hai mục tiêu lớn nhƣ sau:
Đẩy mạnh xã hội hóa trên lĩnh vực KH&CN nhằm huy động mọi
nguồn lực xã hội cho phát triển và ban hành chính sách khuyến khích cụ thể
để ngƣời dân, doanh nghiệp có điều kiện mạnh dạn tham gia đầu tƣ [6, tr.3].
Lựa chọn, ứng dụng và chuyển giao có hiệu quả các thành tựu
KH&CN trong và ngoài nƣớc vào các lĩnh vực mũi nhọn nhƣ nông nghiệp,
công nghiệp phục vụ cho công nghiệp, các làng nghề tiểu thủ công nghiệp,
môi trƣờng, y tế, giáo dục, văn hóa, tôn giáo, lịch sử, … nhằm tạo ra những
sản phẩm mang lại nhiều lợi ích cho xã hội.
Trong đó, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp có chất lƣợng cao
và “theo hƣớng tập trung, công nghiệp, đảm bảo theo quy hoạch, kế hoạch và
đảm bảo vệ môi trƣờng; tăng cƣờng ứng dụng các KH&CN tiến bộ để hạn
chế tác hại của sâu bệnh, nâng cao chất lƣợng, giảm giá thành sản phẩm và
tăng thêm thu nhập cho nông dân. Đặc biệt chú trọng công tác giống chất
lƣợng; thực hiện chƣơng trình “3 giảm 3 tăng” kết hợp với chƣơng trình tiết
kiệm nƣớc trên lúa; SQF 1000 trên thủy sản, chuyển giao mô hình liên kết
nuôi cá sinh thái, sản xuất cá sạch” [6, tr.3].
Có thể nói, “đổi mới và ứng dụng các KH&CN tiến bộ là nền tảng
vững chắc để bƣớc vào hội nhập, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và
của nền kinh tế” [6, tr.4]. Vì vậy, nhằm đạt đƣợc mục tiêu nói trên, bên cạnh
các đề tài cấp tỉnh, An Giang đã triển khai và phát triển hoạt động nghiên cứu
khoa học ở cơ sở dƣới hình thức đề tài cấp cơ sở từ năm 2005, góp phần nâng
cao năng lực năng lực quản lý hoạt động khoa học của cơ sở, năng lực nghiên
cứu của tổ chức, cá nhân KH&CN, và đẩy mạnh hoạt động khoa học của cơ
sở theo Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật KH&CN (sau đây gọi tắt là Nghị định
số 81/2002/NĐ-CP). Trong những năm qua, An Giang đã không ngừng
chuyển đổi phƣơng pháp quản lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động
nghiên cứu khoa học phát triển mạnh mẻ và hiệu quả ngày càng cao. Tuy
nhiên, khả năng ứng dụng các đề tài theo thực tế hiện nay chƣa cao, công tác
quản lý đề tài vẫn còn nhiều yếu kém từ giai đoạn xác định danh mục, tuyển
chọn và xét duyệt đề cƣơng đến nghiệm thu đề tài. Nhiều đề tài dừng thực
hiện, một số khác chƣa thực hiện đúng tiến độ, nếu có đúng tiến độ thì kết
quả nghiên cứu chƣa đƣợc ứng dụng một cách rộng rãi hay chƣa có thể đáp
ứng đƣợc nhu cầu thực tế của xã hội.
Đến nay, thực trạng trên vẫn chƣa có một giải pháp khắc phục một
cách hiệu quả. Do đó, các nhà quản lý đã và đang xử lý tình huống “sai đâu
sửa đó” và phƣơng pháp này chỉ mang tính chất tạm thời không thể tổng kết
thành một báo cáo hoàn chỉnh, làm cơ sở cho việc điều chỉnh hệ thống qui
trình quản lý một cách đồng bộ và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học một cách
hiệu quả. Do đó, cần đi sâu nghiên cứu, đánh giá thực trạng, tìm nguyên nhân
và đề xuất giải pháp khắc phục.
Đứng trƣớc hiện trạng nói trên, chúng tui chọn vấn đề “Xây dựng
tiêu chí lựa chọn đề tài, dự án theo hƣớng nhu cầu nhằm nâng cao hiệu
quả nghiên cứu khoa học tỉnh An Giang” làm đề tài luận văn cao học. Từ
đó tạo cơ sở khoa học để:
Sở KH&CN An Giang xây dựng những tiêu chí lựa chọn đề tài, không
chỉ phù hợp với chủ trƣơng, chính sách, định hƣớng phát triển của tỉnh, mà
còn phù hợp với nhu cầu thực tế của xã hội,
hay cơ quan quản lý cơ sở có thể lựa chọn đề tài một cách thuận lợi,
hợp lý và hợp pháp hơn,
Và tổ chức, cá nhân KH&CN có thể đề xuất đề tài phù hợp yêu cầu
phát triển kinh tế – xã hội một cách khoa học.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005402 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement