By mua_dong_viet
#984715 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Khái quát ngoại giao văn hóa của Vương quốc Anh và đưa ra cái nhìn tổng quan về Hội đồng Anh. Phân tích các hoạt động của Hội đồng Anh để chứng minh cho vai trò của Hội đồng Anh trong việc thực hiện chính sách ngoại giao văn hóa của Vương quốc Anh. Đưa ra những nhận xét từ hiệu quả hoạt động của Hội đồng Anh. Đánh giá những tác động của Hội đồng Anh tới quan hệ đối ngoại, văn hóa xã hội và kinh tế của Vương quốc Anh. Nêu ra bài học về cách thực hiện ngoại giao văn hóa thông qua một tổ chức giáo dục.

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Văn hóa với những giá trị lâu đời và bền bỉ, vô cùng phong phú và đa
dạng, bởi mỗi con người đều có bản sắc riêng hoà chung với bản sắc loài
người, và mỗi một quốc gia, mỗi tộc người lại có những khuynh hướng hình
thành một thế giới văn hoá trong bản thân dân tộc đó. Những giá trị của các
nền văn hoá ngày càng được chú trọng và ngoại giao văn hóa ngày càng được
đánh giá cao trong đời sống quốc tế, đặc biệt là trong thời đại công nghệ phát
triển như vũ bão, cùng xu thế toàn cầu hóa mạnh mẽ.
Có thể thấy ngoại giao văn hóa là một trong số những phạm trù nhận
được rất nhiều sự quan tâm trong đời sống quốc tế, bởi sự liên quan chặt chẽ
giữa các vấn đề trong đời sống đều xuất phát từ ảnh hưởng của tâm lý là yếu
tố có ảnh hưởng nhất đến lịch sử nhân loại. Ngoại giao văn hóa cũng được
đánh giá là thành tố của quyền lực, động lực để phát triển kinh tế, tạo ảnh
hưởng tới tình cảm của nhân dân các quốc gia khác.
Một trong những quốc gia sớm chú trọng đến ngoại giao văn hóa là
Vương quốc Anh, đã thúc đẩy hoạt động của một tổ chức giáo dục mang tính
quốc tế là Hội đồng Anh, như một công cụ để thực hiện chính sách của mình.
Hiện nay trên thế giới cũng như tại Vương quốc Anh đã có nhiều bài
nghiên cứu về vấn đề này, nhưng tại Việt Nam thì các bài nghiên cứu về ngoại
giao văn hóa của Vương quốc Anh thông qua Hội đồng Anh là chưa nhiều nên
tui đã lựa chọn đề tài: “Hội đồng Anh – công cụ ngoại giao văn hóa của
Vƣơng quốc Anh” cho luận văn của mình. Một lý do khác xuất phát từ công
việc hiện nay của tui là giảng dạy tiếng Anh nên tui có niềm đam mê muốn
nghiên cứu nhiều hơn về đất nước đa văn hóa này.
Khi thực hiện luận văn tui mong muốn nó sẽ giúp mình làm tốt hơn công
việc giảng dạy và mong muốn hơn nữa là qua nghiên cứu này có thể rút ra được
bài học về hoạt động ngoại giao văn hoá, góp phần nhỏ bé của mình vào việc
nghiên cứu ngoại giao văn hóa nói chung, tìm hiểu về cách thức mà một quốc
gia lớn sử dụng “sức mạnh mềm” thông qua một tổ chức như thế nào, và có thể
rút ra bài học kinh nghiệm cho ngoại giao văn hóa của Việt Nam nói riêng.
2. Phạm vi nghiên cứu
- Về không gian nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu các hoạt động của
Hội đồng Anh trên toàn thế giới, nhiều nhất là tại Việt Nam.
- Về thời gian: Luận văn nghiên cứu từ thời gian thành lập Hội đồng
Anh đến nay, và tập trung trong giai đoạn hiện tại.
3. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu và những đóng góp
*Mục tiêu: Như đã nói trong lý do lựa chọn đề tài, luận văn sẽ phân tích các
hoạt động của Hội đồng Anh để thấy được mặt tích cực của nó và rút ra bài học
cho ngoại giao văn hóa của Việt Nam.
*Nhiệm vụ: Luận văn nghiên cứu về cách thức thực hành ngoại giao văn hoá
của Vương quốc Anh thông qua Hội đồng Anh và phân tích các hoạt động của
Hội đồng Anh.
*Đóng góp:
-Về lý luận: đề tài góp một góc nhìn từ văn hoá về Vương quốc Anh và
qua những so sánh tác giả góp phần vào việc nhìn nhận giá trị văn hóa của
người Việt và gợi mở cho các nghiên cứu tiếp sau.
- Về thực tiễn: tổng hợp các hoạt động của HĐA và phân tích việc sử dụng
một tổ chức để phát triển ngoại giao văn hóa của Vương quốc Anh.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
- Tác giả dựa trên cơ sở khái quát, tổng hợp, kế thừa và so sánh số liệu thống
kê từ các nghiên cứu của nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, ở cả ba cấp
độ nghiên cứu quốc tế.
- Tác giả nhìn nhận và nghiên cứu vấn đề dựa theo lý thuyết giao tiếp
liên văn hóa và lý luận về sức mạnh mềm, đồng thời dựa theo tư tưởng của
chủ nghĩa hiện thực và góc nhìn của văn hóa học, ngoại giao học để luận giải
nhiệm vụ đặt ra trong luận văn.
- Phương pháp xã hội học: lấy ý kiến của học sinh, sinh viên tại các
trường phổ thông và đại học (trường Phổ thông trung học Xuân Đỉnh, trường
Đại học Bách Khoa Hà Nội, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn)
- Phương pháp phỏng vấn: tác giả phỏng vấn một số nhà nghiên cứu, nhà
chính trị.
5. Lịch sử nghiên cứu
Những nghiên cứu về nước Anh cũng như văn hóa Vương quốc Anh tại
Việt Nam hiện nay chưa nhiều, chỉ có một số đề tài luận văn thạc sĩ tại Việt
Nam nói đến ngoại giao văn hóa Anh song chưa chuyên sâu như: “Chính sách
đối ngoại của Anh sau chiến tranh lạnh thể hiện trong mối quan hệ với Mỹ và
EU” (Phạm Việt Anh, 2010, Học viện ngoại giao). “British Development
Assistance to Viet Nam: Policy and Practice” (Đỗ Thị Hồng Hải, 2011, Học viện
ngoại giao), hay luận án phó tiến sĩ ngôn ngữ với việc phản ảnh các yếu tố văn
hóa và nhân sinh quan (Nguyễn Văn Mười, 1996, Đại học Quốc gia Hà Nội –
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn).
Tuy nhiên, trên thế giới vấn đề ngoại giao văn hóa cũng như ngoại giao
văn hóa của Vương quốc Anh đã nhận được sự quan tâm rộng của các nhà
nghiên cứu, đặc biệt từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc thì cuộc đấu tranh
về hình thái ý thức xã hội loài người không còn chiếm vị trí số một, và những
cuộc xung đột, các sự kiện chấn động sau đó khiến người ta tìm kiếm nhiều
hơn những cách nhìn nhận về thế giới từ nhiều góc độ khác nhau, nghiên cứu
những cách nhìn nhận mới về thế giới để lý giải những mâu thuẫn hiện tại.
Năm 1992 của giáo sư Francis Fukuyama, người Mỹ gốc Nhật là đại
biểu của thuyết giá trị phổ quát đã viết “Sự kết thúc của lịch sử” nhắc đến
quan hệ giữa văn hoá và chính trị là một bước mới trong quan hệ quốc tế mới.
Năm 1993 giáo sư Huntington đăng bài Sự xung đột của các nền văn
minh (“The Clash of Civilization?”) trên tạp chí Ngoại giao của Mỹ. Đến năm
1996 ông xuất bản cuốn Sự xung đột của các nền văn minh và việc xây dựng
lại trật tự thế giới (“The Clash of Civilization and Remarking of World
Order”) với nội dung nhấn mạnh vai trò quan trọng của văn hóa, văn minh.
Ông coi xung đột giữa các nền văn minh là khuân khổ tư duy của chính trị thế
giới, nhân tố quyết định cục diện thế giới là tám nền văn minh, điều này càng
khuyến kích nhiều người phân tích sự thay đổi thế giới từ góc nhìn văn hóa
nhưng cũng gây ra nhiều tranh luận trái chiều.
Năm 1998 nhà lý luận chính sách ngoại giao, trợ lý bộ trưởng quốc
phòng Mỹ Joseph.S.Nye đã có những bài phân tích về văn hóa với khái niệm
„sức mạnh mềm‟ và khái niệm này thực sự khiến cho các quốc gia lớn hay
nhỏ đều phải quan tâm. Ông nêu quan điểm cần chú ý tới sự khác biệt giữa
sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, trong luận văn “Xác định lại ranh giới lợi
ích quốc gia”, ông cũng cho rằng nếu văn hóa của một nước có địa vị trung
tâm thì các quốc gia khác sẽ xích lại gần nó, trong nghiên cứu của ông văn
hóa Anh được nhắc đến như những ví dụ so sánh.
Năm 2008 nhà xuất bản Giảng dạy và nghiên cứu ngoại ngữ Bắc Kinh
xuất bản cuốn “Ngoại giao văn hoá và sức mạnh mềm Trung Quốc: Một góc
nhìn Toàn cầu hoá” tác giả Bành Tấn Lương. Trong cuốn sách này, tác giả
phân tích rất rộng về văn hóa, ngoại giao văn hoá và những vấn đề có liên
quan đến ngoại giao văn hóa của Trung Quốc và hầu như chỉ nhắc đến ngoại
giao văn hoá Vương quốc Anh, Hội đồng Anh như một mảng so sánh không
chuyên sâu.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By chulinh213
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011046 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement