By nusinh_hue89vn
#984603 Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU .. 4
1. Lý do lựa chọn đề tài . 4
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .. 5
3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của đề tài .. 8
4. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu .. 8
5. Đóng góp của Luận văn 9
6. Bố cục của Luận văn . 9
Chƣơng 1: NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUAN HỆ AN NINH
NGA - MỸ TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI 11
1.1. Khái quát quan hệ Nga – Mỹ thập niên đầu sau chiến tranh lạnh .. 11
1.1.1. Vài nét về quan hệ Xô – Mỹ 11
1.1.2. Quan hệ Nga - Mỹ trong thập niên 90 của thế kỷ XX . 13
1.2. Những nhân tố tác động đến quan hệ an ninh Nga – Mỹ những năm đầu
thế kỷ XXI 20
1.2.1. Môi trường an ninh quốc tế mới 20
1.2.2. Những vấn đề nội bộ hai nước 24
1.2.2.1. Nước Nga . 24
1.2.2.2. Nước Mỹ .. 28
Tiểu kết .. 30
Chƣơng 2: NỘI DUNG QUAN HỆ AN NINH NGA - MỸ TRONG
NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI . 32
2.1. Chính sách đối ngoại của Nga và Mỹ . 32
2.1.1. Chính sách đối ngoại của Nga 32
2.1.2. Chiến lược toàn cầu của Mỹ 38
2.2. Những biểu hiện mới của quan hệ an ninh Nga - Mỹ trong những năm
đầu thế kỷ XXI 42
2.2.1. Quá trình điều chỉnh quan hệ Nga - Mỹ . 42
2.2.2. Hợp tác chống khủng bố 47
2.2.3. Giải quyết các vấn đề quốc tế . 51
2.2.4. Vấn đề triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa .. 54
2.2.5. Vấn đề tên lửa - hạt nhân .. 57
Tiểu kết .. 61
Chƣơng 3: CHIỀU HƢỚNG QUAN HỆ SONG PHƢƠNG NGA - MỸ
VÀ ẢNH HƢỞNG ĐỐI VỚI MÔI TRƢỜNG AN NINH CHÍNH TRỊ
THẾ GIỚI .. 62
3.1. Chiều hướng quan hệ song phương Nga - Mỹ 62
3.2. Ảnh hưởng đối với môi trường an ninh chính trị thế giới .. 67
Tiều kết .. 73
KẾT LUẬN . 75
TÀI LIỆU THAM KHẢO .. 77
PHỤ LỤC. 82

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn đề tài
Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô
đã đồng thời làm cho cuộc đối đầu Đông – Tây gay gắt và khốc liệt kéo dài
hơn 4 thập kỉ kết thúc. Biến cố có tính bước ngoặt này dẫn đến sự tan vỡ của
trật tự hai cực Xô - Mỹ được hình thành từ sau chiến tranh thế giới thứ hai và
mở đầu cho quá trình tìm kiếm, kiến tạo một trật tự mới. Trong trật tự mới
được nhận định là đang hình thành hiện nay, vai trò của các nước vừa và nhỏ
ngày càng được nâng cao, tiếng nói của các nước đang phát triển có ảnh
hưởng không nhỏ đến đời sống quan hệ quốc tế.
Tuy nhiên, quan hệ quốc tế từ trước tới nay luôn vận động theo một
trục do sự tác động qua lại giữa các nước lớn, cho dù thế giới đang ở trong bất
kỳ một trật tự nào. Điều đó cũng có nghĩa các nước lớn luôn là tác nhân quyết
định đem lại hay là sự ổn định, hay là sự bất ổn cho thế giới. Thực tiễn
những năm gần đây cho thấy các nước lớn vẫn áp đặt và chi phối nhiều vấn đề
của thế giới như cuộc chiến ở Afghanistan, Iraq, vấn đề hoà bình ở Trung
Đông, vấn đề hạt nhân ở Iran và Bắc Triều Tiên…
Nhìn chung, các nước lớn có vai trò là diễn viên chính trên sân khấu thế
giới. Quan hệ của các nước lớn chi phối quan hệ quốc tế, chi phối quá trình
hình thành và cơ chế vận hành của trật tự thế giới. Trong số những nước lớn
của thế giới hiện nay phải kể đến Mỹ và Liên bang Nga - những nước có
―quyền lực‖, ―có sức mạnh cưỡng chế‖, ―khả năng khống chế‘, ―khả năng chi
phối‖… trong quan hệ quốc tế. Chính vì vậy, mỗi động thái trong quan hệ
giữa Nga và Mỹ không thể không liên quan đến lợi ích của mỗi nước mà còn
làm thay đổi tương quan lực lượng và cục diện thế giới, ảnh hưởng sâu sắc
đối với hoà bình, an ninh và sự phát triển của các nước trong khu vực và trên
thế giới. Điều đó đòi hỏi các nước vừa và nhỏ trong đó có Việt Nam luôn phải
tính đến mối quan hệ giữa các nước lớn nói chung, quan hệ Nga - Mỹ nói

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement