By Royal
#984599 Link tải miễn phí luận văn
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, vấn đề an ninh trở thành một trong
những nhân tố chính chi phối quan hệ quốc tế và buộc tất c̉ ćc quốc gia,
dân tộc trên thế giới ph̉i dành những ưu tiên hàng đầu. Điển hình là những
quốc gia ở khu vực có vị trí địa chính trị - chiến lược quan trọng và là địa
bàn tranh giành ̉nh hưởng của ćc cường quốc trên thế giới.
Đặc biệt, sau sự kiện khủng bố 11/9 và việc Mỹ ph́t động cuộc
chiến chống khủng bố trên phạm vi toàn cầu đã khiến tình hình an ninh
quốc tế vốn đã phức tạp, nay trở bên bất ổn, khó dự đón hơn bao giờ hết.
Tiếp đó, việc Mỹ và ćc nước lớn ở Châu Âu ra sức tập hợp lực lượng, ph́t
động ćc cuộc chiến tranh với danh nghĩa chống chủ nghĩa khủng bố quốc
tế (Iraq, Afghanistan), tiến hành ćc cuộc “ćch mạng Sắc màu”, nhằm
thực hiện những toan tính chính trị, an ninh của riêng mình khiến vấn đề an
ninh ngày càng trở nên căng thẳng. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện tại, cuộc
nội chiến Ukraina (11/2013 - nay) mà thực chất là cuộc tranh giành ̉nh
hưởng giữa hai lực lượng: Mỹ - phương Tây với Nga, như một hồi chuông
b́o động về tình hình an ninh toàn cầu.
Trong bối c̉nh chính trị rối ren và có những biến động khó lường
như vậy càng đòi hỏi hơn nữa sự hợp t́c giữa ćc quốc gia, ćc tổ chức
quốc tế và khu vực trong việc kiến tạo và duy trì một nền hòa bình lâu dài
tại những điểm nóng xung đột trên thế giới. Cùng với những nỗ lực duy trì
hòa bình của các quốc gia thì Tổ chức An ninh và Hợp t́c Châu Âu
(OSCE) hiện được nhắc đến với nhiều kỳ vọng trong việc ổn định tình hình
tại điểm nóng Ukraina, hóa gỉi mối xung đột truyền thống giữa ćc cường
quốc trên thế giới.
Tổ chức OSCE, với tư ćch là một tổ chức an ninh liên Châu lục, có
số lượng thành viên lớn nhất thế giới (57 quốc gia), tr̉i dài trên ba châu lục
Á - Âu - Mỹ. OSCE thành lập trên cơ sở của sự thỏa thuận lợi ích giữa Mỹ,
Nga, ćc nước lớn ở Châu Âu và nhiều quốc gia thuộc khu vực Châu Á -
Châu Âu - Châu Mỹ, với mục tiêu duy trì và đ̉m b̉o lâu dài nền an ninh
Châu Âu và ćc khu vực phụ cận.
Trong lịch sử 40 năm của mình, tổ chức này đã tr̉i qua nhiều giai
đoạn ph́t triển kh́c nhau:
Giai đoạn 1975 - 1994: Tổ chức này mang tên gọi là Hội nghị An
ninh và Hợp t́c châu Âu (CSCE), đây là một Diễn đàn đối thoại về an
ninh, chính trị ở khu vực Châu Âu nhằm mục đích điều hòa những mâu
thuẫn giữa Liên Xô - Mỹ, giữa khối Xã hội Chủ nghĩa (XHCN) - Tư b̉n
Chủ nghĩa (TBCN) trong bối c̉nh Chiến tranh Lạnh đang trong giai đoạn
đỉnh cao.
Giai đoạn 1994 - nay: Tổ chức này mang tên gọi mới là OSCE. Quá
trình chuyển đổi từ một diễn đàn (CSCE) trở thành một tổ chức an ninh đầy
đủ chức năng (OSCE) xuất ph́t từ những nhu cầu tất yếu kh́ch quan của
lịch sử thế giới. Sự ra đời của OSCE đem đến những kỳ vọng mới cho hành
trình kiến tạo và duy trì nền an ninh, hòa bình của khu vực Châu Âu nói
riêng và thế giới nói chung.
Tuy nhiên ở Việt Nam hiện chưa có nhiều nghiên cứu mang tính hệ
thống về OSCE, do đó đề tài nghiên cứu này sẽ giúp cho học viên có thêm
hiểu biết về mô hình, hoạt động và vai trò của OSCE trong mối quan hệ
quốc tế hiện nay.
Mặt kh́c, vấn đề an ninh không chỉ là mối quan tâm của ćc quốc
gia thành viên OSCE, mà còn là th́ch thức toàn cầu, cũng như với các
nước trong Hiệp hội ćc quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (mà Việt Nam là
một thành viên). Trong bối c̉nh Trung Quốc thông qua chiến lược “ngoại
giao ph́ hoại” đã và đang gây ra những bất ổn trên biển Đông, khiến cho
mối quan hệ giữa Trung Quốc với ćc nước ASEAN trở nên hết sức căng
thẳng, đồng thời ̉nh hưởng xấu tới ćc nguyên tắc, gí trị luật ph́p và an
ninh thế giới. Qua nghiên cứu về OSCE, bài viết sẽ liên hệ với ASEAN, cụ
thể là ARF cũng là một diễn đàn hợp t́c trong lĩnh vực an ninh khu vực.
Với những lý do trên, học viên đã quyết định chọn đề tài: “Qú trình
ph́t triển của Tổ chức An ninh và Hợp t́c Châu Âu từ 1994 đến nay” làm
luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành Quốc tế học của mình.
2. Lịch sử nghiên cứu đề tài
2.1. Ở nước ngoài
OSCE là tổ chức an ninh liên Âu lục quy tụ số lượng thành viên lớn
nhất thế giới hiện nay. B̉n thân OSCE cũng là một tổ chức quốc tế có bề
dày lịch sử, tr̉i qua nhiều giai đoạn biến động gắn liền với từng thời kỳ
ph́t triển của thế giới. Do đó, những tài liệu và công trình nghiên cứu về
OSCE của ćc nước thành viên là vô cùng phong phú. Tuy không có điều
kiện tiếp cận trực tiếp với ćc ấn phẩm này, nhưng trong quá trình nghiên
cứu đề tài học viên đã tìm được một số nghiên cứu tiêu biểu về OSCE của
ćc học gỉ phương Tây bằng b̉n mềm, và nắm bắt được nội dung cơ b̉n
của những t́c phẩm này, như:
Cuốn “The Organization for Security and Co-operation in Europe
(OSCE)” của t́c gỉ David J. Galbreath (2007), NXB. Routledge là t́c phẩm
có nội dung gần gũi với đề tài nghiên cứu của học viên. Cuốn śch xem xét một
ćch chi tiết về qú trình hình thành, ph́t triển và c̉i ćch của OSCE trong và
sau Chiến tranh Lạnh. Đồng thời t́c phẩm đưa ra những đ́nh gí kh́ch quan
về triển vọng ph́t triển cũng như vai trò đóng góp của OSCE đối với nền an
ninh khu vực, toàn cầu nhiều bất ổn trong hiện tại và tương lai.
T́c phẩm “The OSCE System: Institutional Design and Conflict
Management in the 21st Century” của Harald Loberbauer (2013), NXB.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement