By khang_ga
#984470 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Khái quát về quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ và quá trình hình thành cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ ở các khía cạnh như lịch sử hình thành, cũng như đặc điểm của cộng đồng. Thấy được vai trò và những đóng góp của cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ đối với mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ: làm cầu nối, duy trì và phát triển mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trên tất cả các lĩnh vực như chính trị - ngoại giao, kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học - kỹ thuật... đồng thời cũng chỉ ra một số mặt hạn chế của cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ, cũng như những chính sách của Việt Nam và Hoa Kỳ đối với cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ. Đưa ra một số biện pháp đối với cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ, đối với chính phủ Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ nhằm giúp phát huy vai trò của cộng đồng cũng như kêu gọi cộng đồng đóng góp nhiều hơn nữa cho việc thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ
MỞ ĐẦU............................................................................................................................... 1
1. Lí do chọn đề tài ..................................................................................................... 1
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề....................................................................................... 2
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu........................................................................... 5
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................... 6
5. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tài liệu .............................................................. 6
6. Bố cục của luận văn ................................................................................................ 8
Chương 1: Khái quát về quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ và quá trình hình thành cộng đồng
người Việt ở Hoa Kỳ ........................................................................................ 9
1.1. Khái quát về mối quan hệ Việt Nam - Hòa Kỳ...................................................... 9
1.1.1. Giai đoạn từ 1975 trở về trước ............................................................ 9
1.1.2. Giai đoạn 1975 - 1995 .......................................................................10
1.1.3. Giai đoạn từ 1995 đến nay .................................................................12
1.2. Lịch sử hình thành của cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ......................................18
1.2.1. Quá trình hình thành ..........................................................................18
1.2.2. Hiện trạng của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ...............................20
1.3. Đặc điểm của cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ....................................................21
1.3.1. Về thành phần chủng tộc....................................................................22
1.3.2. Về tôn giáo, tín ngưỡng .....................................................................22
1.3.3. Về kinh tế ..........................................................................................22
1.3.4. Về văn hoá.........................................................................................26
1.3.5. Về chính trị........................................................................................31
1.4. Tiểu kết:..............................................................................................................33
Chương 2: Vài trò của cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ đối với mối quan hệ Việt Nam –
Hoa Kỳ.............................................................................................................35
2.1. Chính sách của chính phủ Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ đối với cộng đồng
người Việt ở Hoa Kỳ.........................................................................................35
2.1.1. Chính sách của Chính phủ Việt Nam đối với cộng đồng người Việt
Nam ở nước ngoài ..............................................................................35
2.1.2. Chính sách của chính phủ Hoa Kỳ đối với cộng đồng người Việt ở Hoa
Kỳ ......................................................................................................41
2.2. Vai trò của cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ trên các lĩnh vực chính trị - ngoại
giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật..........................................46 2.2.1. Trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao ....................................................47
2.2.2. Trên lĩnh vực kinh tế - đầu tư, viện trợ nhân đạo ................................50
2.2.3. Trên các lĩnh vực văn hoá - xã hội, giáo dục, khoa học - kỹ thuật.......57
2.3. Những mặt hạn chế của cộng đồng......................................................................61
2.3.1. Đối với Hoa Kỳ .................................................................................62
2.3.2. Đối với quê hương Việt Nam và quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ ...........64
2.4. Tiểu kết...............................................................................................................67
Chương 3: Một số biện pháp nhằm phát huy vai trò của cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ
đối với mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ........................................................69
3.1. Đánh giá vai trò của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ........................................69
3.1.1. Mặt tích cực và nguyên nhân .............................................................69
3.1.2. Mặt hạn chế và nguyên nhân..............................................................71
3.2. Đối với chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam ..........................................73
3.2.1. Về cơ chế và chính sách.....................................................................74
3.2.2. Về thông tin và tuyên truyền ..............................................................76
3.2.3. Về tổ chức thực hiện..........................................................................76
3.3. Đối với chính sách của chính phủ Hoa Kỳ...........................................................77
3.3.1. Đảm bảo sự công bằng cho cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ .............77
3.3.2. Coi cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ như là cầu nối trong quan hệ song
phương ...............................................................................................78
3.4. Đối với cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ.............................................................79
3.4.1. Tổ chức cộng đồng ............................................................................79
3.4.2. Đa dạng hóa các nội dung hoạt động..................................................80
KẾT LUẬN..........................................................................................................................83
TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................................87
PHỤ LỤC ............................................................................................................................95
PHỤ LỤC 1: Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài ...95
PHỤ LỤC 2: Danh sách các thành phố của Mỹ có đông người gốc Việt .............................104
PHỤ LỤC 3: Một số hình ảnh về cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ và quan hệ Việt Nam– Hoa Kỳ ...108

MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Ngày 11/7/1995, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton tuyên bố chính thức bình
thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Tháng 8/1995, Việt Nam và Hoa Kỳ
khai trương Đại sứ quán tại Washington và Hà Nội, đánh dấu một mốc lịch sử trong
quan hệ ngoại giao giữa hai nước đã từng là kẻ thù trong chiến tranh. Kể từ đó cho tới
nay, quan hệ giữa Viêt Nam và Hoa Kỳ trên tất cả các lĩnh vực như buôn bán, đầu tư,
ngoại giao, văn hóa… đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Chỉ trong vòng 15 năm
(1995 - 2010), quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đã có những bước tiến quan trọng. Đây là
kết quả của những nỗ lực không ngừng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
Hiện nay, Hoa Kỳ và Việt Nam vẫn đang tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển hơn
nữa quan hệ ngoại giao giữa hai nước vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. Trong nỗ
lực chung của nhân dân Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển của mối quan hệ Việt
Nam – Hoa Kỳ, chúng ta không thể không kể đến những đóng góp và vai trò quan
trọng của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đối với mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.
Vậy, cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ được hình thành và phát triển như thế nào? Họ
đã có những đóng góp như thế nào cho mối quan hệ giữa Việt Nam, quê cha đất tổ của
họ và Hoa Kỳ, nơi họ đang sinh sống và làm việc? Để phát huy hơn nữa vai trò của
cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đối với việc duy trì và phát triển hơn nữa mối quan
hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, chính phủ Việt Nam và bản thân cộng đồng cần làm
gì? Giải quyết được những vấn đề nêu trên có vai trò rất quan trọng đối với việc tiếp
tục thúc đẩy và phát huy vai trò của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đối với sự phát
triển của quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ trong tương lai. Do đó, việc nghiên cứu về vai
trò của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đối với mối quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ là
một việc làm có ý nghĩa hết sức to lớn ở nhiều phương diện khác nhau.
Về phương diện lịch sử, việc nghiên cứu về vai trò của cộng đồng người Việt
Nam tại Hoa Kỳ đối với mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ góp phần nêu bật và khẳng
định tầm quan trọng cũng như vai trò đặc biệt của cộng đồng, góp phần khẳng định
đường lối lãnh đạo và chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta đối với cộng
đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ
nói riêng, đồng thời giúp chúng ta hiểu được những thành tựu trong công tác vận động
Việt Kiều của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn phát triển mới hiện nay.
Về phương diện thực tiễn, việc nghiên cứu này sẽ góp phần vào việc củng cố và
tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy giữa cộng đồng người Việt ở trong nước và
cộng đồng người Việt ở nước ngoài, đặc biệt là với cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ.
Xuất phát từ những lý do trên đây, tui đã mạnh dạn chọn vấn đề “Vai trò của
cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ đối với mối quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ” làm đề tài
cho luận văn Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế của mình.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có khoảng gần 3 triệu người,
đang sinh sống ở hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới1. Trong số cộng đồng
người Việt Nam ở nước ngoài, tiêu biểu nhất phải kể đến cộng đồng người Việt Nam ở
Hoa Kỳ vì họ là cộng đồng người Việt Nam đông đảo nhất sống ngoài lãnh thổ Việt
với khoảng 1.3 triệu người2 (khoảng một nửa số người Việt Nam ở nước ngoài). Cộng
đồng người Việt ở Hoa Kỳ được hình thành và phát triển trong khoảng trên 30 trở lại
đây kể từ sau sự kiện sụp đổ của nguỵ quyền Sài Gòn. Nghiên cứu về cộng đồng người
Việt ở Hoa Kỳ và vai trò của họ đối với mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ là một đề tài
rất mới và đến nay vẫn chưa có một công trình nghiên cứu chuyên sâu nào về chủ đề
này. Ở Việt Nam. nghiên cứu về cộng đồng này chỉ được đề cập trực tiếp hay gián
tiếp trong một số ấn phẩm như: “Hồ sơ văn hóa Mỹ” của Hữu Ngọc (NXB Thế giới,
2006); “Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ hướng về phía trước” của Nguyễn Mại (NXB Tri
1
Nguyễn Chiến Thắng, Lê Tiến Ba (2005), Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài những điều cần biết, NXB
Thế giới, Hà Nội, tr. 5;
Theo số liệu mới nhất do Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người
Việt Nam ở nước ngoài trình bày trong báo cáo tại Hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện Nghị quyết 36, Bộ Chính
trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài ngày 04/11/2010: “Hiện chúng ta có gần 4 triệu người Việt
Nam đang sinh sống, làm ăn tại 103 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có gần 400 nghìn người có trình độ đại
học trở lên...”.
2
Sđd, tr. 20
Thức, 2008); “Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ 1995 - 2005” của Trần Nam Tiến (Viện
Phát triển Bền vững vùng Nam Bộ, 2008); “Người Việt Nam ở nước ngoài” và “Người
Việt Nam ở nước ngoài không chỉ có Việt Kiều” của Trần Trọng Đăng Đàn (NXB
Chính trị Quốc gia, 1997 và 2005); “Người Việt ở Mỹ” của Thông tấn xã Việt Nam
(Tài liệu tham khảo đặc biệt, ngày 29/04/2005); “Luật nhập cư của Mỹ và người Việt
Nam nhập cư ở Mỹ” của Đỗ Thị Diệu Ngọc (Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 03 -
2006); “Người làm cầu nối giao thương Việt Mỹ” của Thanh Mai (Tạp chí Quê hương,
số Xuân 2009); “Những người Việt thành đạt tại Mỹ” của Nguyễn Ngọc Chính (Tạp
chí Việt Mỹ, số 33 -2010), “Hợp lực giữa doanh nghiệp trong nước và Việt Kiều để
đưa hàng vào Mỹ” của Vĩnh Nguyên (Tạp chí Thương mại, số 25 - 2005); “Đầu tư của
Việt Kiều - những tín hiệu vui” của Kim Dung (Tạp chí Tài chính - Ngân hàng, số 272
- 2005); “Phát huy tiềm năng tri thức người Việt Nam ở nước ngoài vào sự nghiệp
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế” của Nguyễn Thanh Sơn
(Tạp chí Cộng sản, số 795 - tháng 1/2009); “Tiềm lực Việt Kiều chưa được khai thác
hiệu quả” của Trịnh Thị Thu Hà (Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 03 - 2009)… Đáng
chú ý có bài “Vài trò tích cực của cộng đồng người Việt tại Mỹ đối với quan hệ Việt –
Mỹ” của Trần Bách Hiếu (Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 11-2009). Bài viết này đã đi
sâu phân tích và đánh giá khá toàn diện về vài trò của cộng đồng người Việt tại Mỹ đối
với mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ. Cụ thể tác giả đã chỉ ra vai trò quan trọng của
cộng động người Việt đối với từng chủ thể cụ thể là đối với Mỹ, đối với Việt Nam và
cuối cùng là đối với quan hệ Việt – Mỹ. Đây là bài viết có nội dung tương đối sát với
nội dung đề tài luận văn. cần nói rằng trong luận văn của mình, tui đã có những
kế thừa đáng kể từ bài nghiên cứu này. Tóm lại, các nội dung về cộng đồng người Việt
ở Hoa Kỳ được trình bày trong các ấn phẩm trên đây tập trung vào các vấn đề liên quan
đến lịch sử hình thành và phát triển, hiện trạng, đời sống văn hoá, tinh thần cũng như
các hoạt động nghề nghiệp của cộng đồng. Tuy nhiên, phần lớn các bài viết chỉ dừng
lại ở mức độ cung cấp tư liệu và giới hạn về thời gian nghiên cứu nên chưa mang tính
cập nhật đối với các vấn đề đang tiếp tục diễn ra và cần được tiếp tục nghiên cứu.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tammiu
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1034467 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement