By traudennhinhanh
#984469 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Phân tích những nét cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) và những đặc điểm cơ bản của cộng đồng NVNONN hiện nay. Những nét cơ bản về chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam đối với cộng đồng NVNONN. Phân tích, đánh giá vai trò của cộng đồng NVNONN trong công cuộc phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới trên các lĩnh vực: Kinh tế; khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo; chính trị; văn hóa. Nhìn nhận lại những kinh nghiệm về việc thực hiện thu hút cộng đồng NVNONN trong công cuộc phát triển đất nước của Việt Nam. Từ những kinh nghiệm trong thực tiễn để đưa ra đề xuất những giải pháp để phát huy vai trò của cộng đồng NVNONN trong công cuộc pháp triển đất nước trong thời gian tới
1. Tính cấp thiết của đề tài
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) hiện có gần 4
triệu người, sống tại khoảng gần 100 nước và vùng lãnh thổ có trình độ
phát triển, văn hoá, chế độ chính trị xã hội khác nhau, trong đó 4/5 định cư
ở tại các nước công nghiệp phát triển như Mỹ, Canada, Nhật Bản, các nước
Tây Bắc Âu... cộng đồng NVNONN có tiềm lực to lớn về tri thức và kinh
tế: hơn 300.000 trí thức với trình độ đại học, chuyên gia kỹ thuật, ngày
càng có nhiều người thành đạt trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống
kinh tế - xã hội sở tại, không ít người giữ những vị trí quan trọng trong bộ
máy chính quyền nước sở tại, các tổ chức quốc tế, tập đoàn kinh tế, doanh
nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học; hàng chục vạn doanh nghiệp của
người Việt Nam ở nước sở tại (riêng ở Mỹ có hơn 170.000 doanh nghiệp).
Trong đời sống hội nhập với nước sở tại, cộng đồng NVNONN luôn
nêu cao tinh thần tự tôn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, luôn gắn
bó với Tổ quốc Việt Nam. Với truyền thống yêu quê hương, luôn hướng về
cội nguồn, cộng đồng NVNONN đã và đang có những đóng góp đáng kể
cho công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước thời kỳ CNH-HĐH,
đồng thời góp phần tạo dựng cầu nối mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác
giữa Việt Nam với các nước trên thế giới. Nhiều doanh nghiệp, cá nhân
kiều bào đã tích cực tham gia đầu tư và hợp tác kinh doanh ở trong nước,
hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp trong nước tìm kiếm và mở rộng quan
hệ đối tác với bên ngoài. Tính đến quý 3 năm 2010, các doanh nghiệp của
Kiều bào “đã có trên 3.228 doanh nghiệp của kiều bào đang kinh doanh ở
trong nước với tổng vốn khoảng 5,7 tỉ Mỹ”[86]. Về kiều hối chính thức
hàng năm của bà con Việt Kiều gửi về cho thân nhân trong nước hàng năm
tăng không ngừng. Bên cạnh những hoạt động kinh tế, nhiều kiều bào đã
thể hiện tấm lòng tương thân, tương ái của dân tộc, hỗ trợ đồng bào trong
nước qua các hoạt động từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai,
nạn nhân chất độc dioxin, ủng hộ quỹ vì người nghèo, giúp xây dựng
trường học, trạm xá, cầu đường cho bà con vùng sâu vùng xa...
Những đóng góp của cộng đồng NVNONN được Nhà nước đánh giá
cao và hết sức trân trọng, vì đó không chỉ là nguồn lực quý báu góp phần
vào sự nghiệp xây dựng đất nước mà còn biểu hiện tình cảm của của những
người con xa quê hướng về cội nguồn dân tộc Việt Nam. “Đảng và Nhà
nước Việt Nam luôn coi trọng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là
một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam” [83,
tr.44], Nhà nước Việt Nam đã khẳng định công tác NVNONN là nhiệm vụ
của toàn bộ hệ thống chính trị và là bộ phận cấu thành hết sức quan trọng
của chính sách đại đoàn kết dân tộc. Một số chính sách liên quan đến lợi
ích thiết thân của kiều bào như quốc tịch, miễn thị thực, cư trú, hồi hương,
kiều hối, quyền mua và sở hữu nhà ở trong nước, ưu đãi đầu tư, kinh
doanh… đã được ban hành và thực hiện hiệu quả, đáp ứng tâm tư và
nguyện vọng chính đáng của kiều bào.
Hơn 20 năm thực hiện đường lối Đổi mới, Việt Nam đã hội nhập
quốc tế sâu rộng, thế và lực của Việt Nam đã được nâng lên một tầm cao
mới. Đất nước không ngừng tăng cường sức mạnh tổng hợp để hướng tới
mục tiêu đến 2020 Việt Nam trở thành nước công nghiệp. Trong thời gian
qua đã có những đóng góp không nhỏ vào những thành tựu chung của dân
tộc, nhưng so với tiềm lực về kinh tế, trí thức, khoa học - công nghệ của
cộng đồng NVNONN thì còn rất hạn chế. Do vậy, việc tìm hiểu, đánh giá
vai trò của cộng đồng NVNONN trong sự nghiệp xây dựng đất nước và cần
những giải pháp gì để phát huy tiềm năng hiện có của cộng đồng kiều bào
đối với sự nghiệp xây dựng đất nước trong thời gian tới. Đây là lý do tôi
chọn Đề tài “Vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong
sự nghiệp phát triển đất nước thời kỳ đổi mới” cho Luận văn tốt nghiệp
của mình.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Nhìn chung chưa có nhiều đề tài, công trình nghiên cứu về cộng đồng
NVNONN, nhất là nghiên cứu về vai trò của cộng đồng NVNONN trong sự
nghiệp phát triển đất nước, chủ yếu là các tác giả đề cập trên một số công
trình khoa học, bài viết ở một giai đoạn nhất định hay một vấn đề cụ thể.
Tác giả luận văn xin đề cập đến một số đề tài, công trình khoa học tiêu biểu
viết về cộng đồng NVNONN sau:
Về sách:
- Tác giả Trần Trọng Đăng Đàn: Người Việt Nam ở nước ngoài, Nhà
xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997. Qua 12 chương sách, 662 trang, tác
giả đề cập đến nhiều vấn đề: Từ việc xác định phạm vi đối tượng nghiên cứu
đến các mặt, lĩnh vực khác nhau trong đời sống của người Việt Nam ở nước
ngoài như đời sống văn hóa, văn nghệ của NVNONN, vấn đề pháp lý kiều dân
và NVNONN, người Việt Nam ở khu vực Liên Xô cũ và Đông Âu… tác giả
Trần Trọng Đăng Đàn còn có công trình “Người Việt ở nước ngoài không chỉ
có Việt kiều”, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2005.
- Viện Nghiên cứu Đông Nam Á xuất bản: Vai trò của Cộng đồng
người Việt ở Lào trong mối quan hệ Việt Nam - Lào của Nhà xuất bản
Khoa học xã hội, Hà Nội, 2008 gồm 3 chương với 255 trang. Công trình
nghiên cứu này, tác giả đã dựng lại quá trình hình thành cộng đồng người
Việt ở Lào, phân tích thực trạng của cộng đồng người Việt hiện nay trên
các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và vai trò của cộng đồng người Việt
trong hợp tác chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam - Lào.
- Viện Nghiên cứu Đông Nam Á: Việt kiều Thái Lan trong mối
quan hệ Thái Lan - Việt Nam” của hai tác giả Trịnh Diệu Thìn và
Thanyathip Sripana, sách do Nhà xuất bản Khoa học xã hội phát hành tại
Hà Nội năm 2006. Cuốn sách dài 421 trang, với 6 chương đề cập tới các
nội dung sau: Quá trình nhập cư của cộng đồng người Việt Nam vào
Vương quốc Thái Lan; Phong trào đấu tranh của Việt kiều Thái Lan giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX; chính sách của chính phủ Thái Lan
đối với cộng đồng Việt kiều; Việt kiều hồi hương trong những năm đầu
60 thế kỷ trước; lối sống hoà đồng xã hội của Việt kiều Thái Lan.
- Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao
xuất bản công trình: “50 năm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước
ngoài (1959-2009)”, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2009.
Cuốn sách này gồm 148 trang đề cập đến lịch sử phát triển của Ủy ban Nhà
nước về người Việt Nam ở nước ngoài 50 năm qua; một số bài viết những
cảm nghĩ về Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và công tác
đối với NVNONN của những nhà quản lý, nghiên cứu nhiều năm kinh
nghiệm trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
Về đề tài khoa học:
- Đề tài nghiên cứu Khoa học cấp Bộ thực hiện năm 2003 với chủ đề
"Công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài: thực tiễn và một số cơ sở
lý luận" của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại
giao. Công trình nghiên cứu này chủ yếu tập trung đề cập đến một số thực
tiễn và cơ sở lý luận của công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài;
- Đề tài nghiên cứu Khoa học cấp Bộ thực hiện tháng 3/2010 với
chủ đề: “Phát huy vai trò của các tổ chức đảng và đảng viên trong
công tác vận động, tập hợp, giáo dục và quản lý lưu học sinh Việt
Nam du học tự túc ở ngoài nước” của Đảng ủy ngoài nước, đề tài này
đề cập đến Hệ thống chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối
với công tác tập hợp, vận động, giáo dục và quản lý lưu học sinh Việt
Nam ở nước ngoài; thực trạng và giải pháp trong công tác tập hợp, vận
động, tuyên truyền và giáo dục chính trị - tư tưởng cho lưu học sinh Việt
Nam du học tự túc; thực trạng và giải pháp trong công tác quản lý lưu
học sinh Việt Nam du học tự túc; vai trò của các tổ chức Đoàn, hội thanh
niên, sinh viên trong việc tập hợp, đoàn kết lưu học sinh Việt Nam du
học tự túc; hoạt động của các tổ chức kinh tế - xã hội trong việc đưa học
sinh đi du học tự túc. Đề tài đưa ra một số giải pháp phòng, chống việc
lôi kéo, tác động của các thế lực thù địch đối với lưu học sinh Việt Nam
du học tự túc.
- Đề tài Luận văn Thạc sĩ “Chính sách của Việt Nam đối với người
Việt Nam ở nước ngoài trong thời kỳ đổi mới” của tác giả Nguyễn Bảo
Chung, bảo vệ năm 2008 tại Học viện Ngoại giao. Đề tài này phân tích rõ
chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với cộng đồng NVNONN
trong thời kỳ đổi mới và có những kiến nghị những chính sách cần thiết để
tiếp tục tăng cường công tác vận động NVNONN.
Báo và Tạp chí:
Nhiều bài viết của các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, nhà báo về cộng
đồng NVNONN đăng trên một số tạp chí, báo, website… với nhiều nội
dung về cộng đồng NVNONN như trên Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Thông
tin đối ngoại, Tạp chí Hữu nghị, Tạp chí Quê hương…
Nhìn chung đa số các đề tài, công trình nghiên cứu liên quan đến cộng
đồng NVNONN đã thực hiện chưa đi sâu phân tích về vai trò của cộng đồng
NVNONN trong công cuộc phát triển đất nước trong thời kỳ hiện nay. Chính
vì vậy, việc nghiên cứu Đề tài Luận văn “Vai trò của cộng đồng người Việt
Nam ở nước ngoài trong sự nghiệp phát triển đất nước thời kỳ đổi mới” sẽ
đóng góp một phần thông tin tư liệu phân tích về tiềm lực của cộng đồng
NVNONN, những đóng góp của kiều bào trong công cuộc xây dựng đất nước
hiện nay; đánh giá về vai trò của cộng đồng kiều bào đối với sự nghiệp phát
triển đất nước trong hơn 20 năm đổi mới và đưa ra một số đề xuất những giải
pháp kiến nghị để phát huy tối đa tiềm năng to lớn của kiều bào trong việc
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian tới.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Phân tích rõ tiềm lực của cộng đồng NVNONN hiện nay và những
đóng góp cộng đồng NVNONN vào sự nghiệp phát triển đất nước trong
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By nguyen0148
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement