chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#404821
PHỤ LỤC 7

ĐƠN YÊU CẦU THUÊ TÀI CHÍNH MÁY MÓC - THIẾT BỊ

Kính gửi: Công ty cho thuê tài chính.....
Người gửi:.......
1. Chúng tui đề nghị Công ty cho thuê tài chính........ đặt mua máy móc - Thiết bị dưới đây:.......
2. Chúng tui thoả thuận ký hợp đồng cho thuê tài chính với Công ty cho thuê tài chính...... và thực hiện các khoản ghi trong Hợp đồng.
3. Các chi tiết yêu cầu:
a. Máy móc - thiết bị: tên, mô tả sơ lược
b. Nhà cung ứng: Tên, địa chỉ
c. Ngày mua:
d. Giá mua tại.....: Khoảng.......

....., Ngày..... tháng..... năm 199...
Ký tên:
MẪU HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM

A. Các bên tham gia hợp đồng cho thuê tài chính:
- Tên, địa chỉ Công ty cho thuê tài chính (bên cho thuê);
- Tên, địa chỉ kinh doanh của bên thuê;
- Tên, địa chỉ của đơn vị, người bảo lãnh (nếu có).
B. Hợp đồng cho thuê tài chính phải nêu đầy đủ các quy định chủ yếu trong sơ đồ 1 (Sơ lược tóm tắt Hợp đồng cho thuê tài chính), bao gồm các nội dung cơ bản sau:
1. Các bên tham gia hợp đồng cho thuê
2. Tài sản cho thuê bao gồm các đặc điểm về yếu tố nhận dạng: số sê ri, số đăng ký;
- Bảng liệt kê mô tả trang thiết bị và danh sách mô tả các bộ phận, các chi tiết kỹ thuật, chức năng của tài sản thuê.
3. Tên, địa chỉ người cung ứng.
4. Nơi tài sản được sử dụng hay cất giữ, nơi đặt hay vận hành tài sản thuê.
5. Giá mua tài sản thuê.
6. Thời gian thuê.
7. Cơ sở để tính toán tiền thuê.
8. Lãi suất nợ quá hạn (lãi phạt sẽ tính vào số tiền thuê quá hạn thanh toán).
9. Các điều khoản khác như: Quyền lựa chọn mua, tiền đặt cọc, tăng tiền thuê hay tiền thuê trả trước hay các yêu cầu an toàn khác, các điều kiện về bảo lãnh, thế chấp.
C. Điều kiện phải thực hiện:
Nếu có sự chậm trễ về thời gian giữa việc hoàn tất hồ sơ và chuyển giao thiết bị, thì có thể sẽ có những điều kiện mà bên thuê phải thực hiện trước khi những nghĩa vụ của bên cho thuê trong Hợp đồng có hiệu lực. Những điều kiện này có thể liên quan đến: Việc hoàn tất và chuyển giao toàn bộ hồ sơ theo mẫu đã thoả thuận và việc nhận được quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản thuê từ bên cho thuê.
D. Các cam kết:
1. Bên thuê cam kết:
- Các thông tin cung cấp cho bên cho thuê trong đơn xin thuê phải chính xác, đầy đủ.
- Bên thuê khi nhận tài sản thuê phải xác nhận về hiện trạng và khả năng sử dụng của tài sản thuê.
- Bên thuê sẽ trả đúng hạn tất cả tiền thuê và các khoản khác như hợp đồng cho thuê yêu cầu.
- Bên thuê sẽ trả tất cả các khoản phí: Đăng ký, giấy phép, tiền thuê, thuế và các nghĩa vụ khác đối với tài sản thuê.
- Bên thuê sẽ thanh toán lãi quá hạn (nếu có).
- Bên thuê sẽ duy trì tài sản thuê trong tình trạng tốt và sử dụng được, thực hiện đúng những chỉ dẫn của Nhà sản xuất về việc sử dụng và việc đào tạo người vận hành, ký kết các hợp đồng bảo dưỡng, dịch vụ thích hợp.
- Bên thuê sẽ không điều chỉnh hay sửa đổi thiết bị nếu không được bên cho thuê chấp thuận bằng văn bản.
- Bên thuê sẽ thay thế ngay tất cả những bộ phận mất hay hỏng hóc.
- Bên thuê phải cho phép bên cho thuê hay người được bên cho thuê uỷ quyền kiểm tra tài sản thuê vào bất kỳ thời điểm nào, ở bất kỳ đâu.
- Bên thuê sẽ luôn luôn đặt tài sản thuê trong phạm vi kiểm soát của bên thuê và không di chuyển tài sản thuê khỏi chỗ đặt ban đầu nếu không được bên cho thuê chấp thuận uỷ quyền bằng văn bản.
- Bên thuê cung cấp cho bên cho thuê các báo cáo tài chính được cập nhật đều đặn và các thông tin cần thiết khác để có thể đánh giá tình trạng tài chính của bên thuê.
- Bên thuê sẽ bồi thường toàn bộ mọi mất mát, hư hỏng của tài sản thuê cho bên cho thuê.
- Bên thuê sẽ thoả thuận ký hợp đồng bảo hiểm toàn diện tài sản thuê do bên cho thuê quy định trong suốt thời hạn thuê, bên cho thuê sẽ đứng ra mua bảo hiểm, bên thuê phải chịu mọi chi phí cho việc bảo hiểm.
- Bên thuê sẽ thành toán cho bên cho thuê toàn bộ phí, thuế và các chi phí khác mà bên cho thuê phải trả trước khi ký, hoàn tất và thực hiện hợp đồng.
- Bên cho thuê có quyền đính ký hiệu sở hữu, nhận dạng đối với tài sản thuê.
- Bên thuê sẽ không bán, chuyển nhượng, đem thế chấp hay cầm cố tài sản thuê hay cho phép giữ tài sản thuê làm vật thế nợ.
- Bên thuê không được chuyển khỏi địa điểm đã lắp đặt tài sản thuê mà không được sự đồng ý bằng văn bản của bên cho thuê.
- Bên thuê không được xoá, thay đổi ký hiệu nhận dạng của tài sản thuê.
- Bên thuê không được sử dụng tài sản thuê vào những mục đích không phù hợp thiết kế hay không được bảo hiểm.
2. Bên cho thuê cam kết:
Cho bên thuê được thuê tài sản thuê trong suốt thời hạn thuê và cho phép bên thuê được sử dụng tài sản thuê với điều kiện bên thuê tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo hợp đồng.
3. Các cam kết khác:
- Bên cho thuê không có nghĩa vụ đối với mọi diều kiện, bảo đảm hay khiếu nại liên quan đến tình trạng của tài sản thuê: chất lượng, tính phù hợp của nó với mục đích thuê tài sản thuê.
- Bên cho thuê không có nghĩa vụ về việc chuyển giao tài sản thuê cho bên thuê.
- Bên cho thuê không có nghĩa vụ đối với những tổn thất do việc hỏng hóc, mất mát tài sản thuê.
- Bên cho thuê không có nghĩa vụ về mọi điều kiện bảo đảm hay khiếu nại của bên cung ứng.
E. Quyền sở hữu: Quyền sở hữu tài sản thuê luôn thuộc về bên cho thuê. Không có điều khoản nào trong hợp đồng cho thuê được hiểu có sự chuyển nhượng quyền sở hữu cho bên thuê trước khi thời hạn cho thuê chấm dứt.
F. Tổn thất tài sản thuê: Nếu tài sản thuê bị mất cắp, phá huỷ hay làm hỏng, bên thuê phải thông báo ngay cho bên cho thuê. Toàn bộ số tiền thu được từ bảo hiểm thuộc về bên cho thuê.
G. Trường hợp không trả được nợ do một trong những điều kiện dưới đây, bên cho thuê có quyền chấm dứt ngay hợp đồng cho thuê (phải có văn bản thông báo cho bên thuê):
1. Bên thuê phải thanh toán ngay toàn bộ số tiền thuê và tất cả các khoản tiền khác phải trả cho bên cho thuê, trong thời gian chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận được công văn yêu cầu thanh toán được gửi đến cho bên thuê.
2. Bên thuê hay người bảo lãnh mất khả năng thanh toán hay phá sản mà bên thuê không tìm được người bảo lãnh khác.
3. Tài sản thuê bị hỏng không sửa chữa được.
H. Khi chấm dứt hợp đồng cho thuê do bên thuê không trả được nợ, bên thuê phải:
1. Giao ngay tài sản thuê cho bên cho thuê.
2. Phải thanh toán ngay cho bên cho thuê tất cả các khoản tiền thuê còn thiếu và các khoản tiền nợ khác vào ngày chấm dứt hợp đồng.
3. Bồi thường cho bên cho thuê toàn bộ các tổn thất mà người cho thuê phải chịu nếu bên cho thuê không bán được tài sản thuê hay khi số tiền thu được từ việc bán tài sản thuê không bằng số tiền còn lại trong hợp đồng cho thuê.
4. Phải thanh toán cho bên cho thuê toàn bộ những chi phí liên quan như phí pháp lý, chi phí thu hồi và cất giữ tài sản thuê, chi phí sửa chữa và bảo dưỡng cần để bảo đảm thiết bị luôn ở trong trạng thái tốt, có thể sử dụng được.
I. Báo cáo: Tất cả các báo cáo đã quy định phải được thực hiện bằng văn bản và chuyển đến những địa chỉ quy định trong hợp đồng cho thuê.
SƠ ĐỒ 1

SƠ LƯỢC TÓM TẮT HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH

Bên thuê
Bên cho thuê
Tên:
Địa chỉ:
Tên:
Địa chỉ:
Thiết bị
Số lượng Hạng mục Kiểu số Số sê ri
Các chi phí về tài sản thuê của bên cho thuê
Địa điểm đặt tài sản thuê
Đặc điểm của giao dịch cho thuê:
- Thời hạn cho thuê.... năm kể từ ngày bên thuê ký vào hoá đơn giao tài sản thuê
- Tiền thuê...../tháng;...../quý..... mỗi khoản tiền thuê được trả trước/trả chậm
- Khoản trả đầu tiên vào ngày ghi trên hoá đơn giao tài sản và các khoản trả tiếp theo vào ngày..... của từng tháng /quý sau ngày bên thuê ký vào hoá đơn giao tài sản thuê.
Lãi suất quá hạn: /1 tháng
Các điều khoản cụ thể:
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

(Đã ký)
Cao Sĩ Kiêm

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By phanhongngoc205
#404849 - Bạn có hình nào scan mẫu hợp đồng có đóng dấu đỏ luôn không.
- Tại Giáo Viên chẩm điểm nhóm muốn có cái đó gắn vào bài tập nhóm.
- Thank bạn trước nha, đang rất cần.
Blog Tâm sự:
  • Bạn gái tôi nhận quá nhiều điều tiếng xấu | 01:06 ...
  • Tôi chấp nhận để vợ tìm niềm vui chăn gối ở người đàn ông khác | 02:06 ...
  • Từng muốn tự tử để người thân được hưởng tiền bảo hiểm | 12:06 ...
  • Tôi chấp nhận làm vợ hai của người đàn ông hơn mình 20 tuổi | 01:06 ...
  • Con buồn lắm bởi chẳng được mẹ ôm từ khi có thêm em | 02:06 ...
  • Mong em cho anh thêm cơ hội từ bỏ bia rượu | 01:06 ...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online