chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By banh_mat_chay2005
#124282 Thuyết minh báo cáo tài chính có các tác dụng chủ yếu sau :


Cung cấp số liệu, thông tin để phân tích đánh giá một cách cụ thể, rõ hơn hơn về tình hình chi phí, thu nhập và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Cung cấp số liệu, thông tin để phân tích, đánh giá tình hình tăng giảm tài sản cố định theo từng loại, từng nhóm; tình hình tăng giảm vốn chủ sở có theo từng loại nguồn vốn và phân tích tính hợp lý trong chuyện phân bổ vốn cơ cấu, tiềm năng thanh toán của doanh nghề v.v...
Thông qua thuyết minh báo cáo tài chính mà biết được chế độ kế toán đang áp dụng tại doanh nghề từ đó mà kiểm tra chuyện chấp hành các qui định, thế lệ, chế độ kế toán, phương pháp mà doanh nghề đăng ký áp dụng cũng như những kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp.

Nội dung của thuyết minh báo cáo tài chính - gồm các bộ phận cấu thành sau đây :
Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp.
Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp.
Chi tiết một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính.
Giải thích và thuyết minh một số tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình hoạt động của doanh nghiệp.
Phương hướng sản xuất kinh doanh trong kỳ tới.
Các kiến nghị.

Cơ sở lập thuyết minh báo cáo tài chính :
Các sổ kế toán tổng hợp và rõ hơn kỳ báo cáo.
Bảng cân đối kế toán kỳ báo cáo.
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ báo cáo.
Thuyết minh báo cáo tài chính kỳ trước, năm trước.

Nguyên tắc lập thuyết minh báo cáo tài chính :
Phần trình bày bằng số liệu phải thống nhất với số liệu trên báo cáo tài chính khác, phần trình bày bằng lời văn phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu.
Đối với báo cáo quí, các chỉ tiêu thuộc phần chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghề phải thống nhất trong cả niên độ kế toán. Nếu có sự thay đổi phải thuyết minh rõ lý do thay đổi.
Về số liệu của các "cột kế hoạch" thể hiện số liệu kế hoạch kỳ báo cáo, số liệu thực hiện "cột kỳ trước" thể hiện số liệu thực hiện của kỳ ngay trước đó.
Các chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh chỉ thể hiện trên báo cáo tài chính năm.

(Theo VCCI)
By hanhoc411
#124314 em Thank nhe em đang làm bài tập lớn về vấn đề này nếu có gì mong tất cả người giúp nhs
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement