chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By boitien_titi
#95104 Các anh chị, các bạn nào biết nợ người ta bất đòi thì bao lâu mình có thể xử lý được? Có luật nào qui định cụ thể số năm để xử lý những khoản nợ này không? Em là dân kế toán còn mới tinh nên có nhiều chuyện còn chưa biết. Các anh chị, các bạn nào biết giúp em với!
By nhomaingayay_25304
#95105 HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNGMỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU1. Cuối kỳ kế toán hay cuối kỳ kế toán giữa niên độ (Đối với đơn vị có lập báo cáo tài chính giữa niên độ) doanh nghề xác định các khoản nợ phải thu khó đòi hay có tiềm năng bất đòi được để trích lập hay trả nhập khoản dựphòng chốngphải thu khó đòi tính vào hay ghi giảm chi phí quản lý doanh nghề của kỳ báo cáo.2. Về nguyên tắc, căn cứ lập dựphòng chốnglà phải có những bằng chứng đáng tin cậy về các khoản nợ phải thu khó đòi (Khách hàng bị phá sản hay bị tổn thất, thiệt hại lớn về tài sản,. . . nên bất hay khó có tiềm năng thanh toán, đơn vị vừa làm thủ tục đòi nợ nhiều lần vẫn bất thu được nợ). Theo quy định hiện hành thì các khoản phải thu được coi là khoản phải thu khó đòi phải có các bằng chứng chủ yếu dưới đây:- Số trước phải thu phải theo dõi được cho từng đối tượng, theo từng nội dung, từng khoản nợ, trong đó ghi rõ số nợ phải thu khó đòi;- Phải có chứng từ gốc hay giấy xác nhận của khách nợ về số trước còn nợ chưa trả bao gồm: Hợp cùng kinh tế, khế ước vay nợ, bản thanh lý hợp đồng, cam kết nợ, đối chiếu công nợ. . .3. Căn cứ để được ghi nhận là một khoản nợ phải thu khó đòi là:- Nợ phải thu quá hạn thanh toán ghi trong hợp cùng kinh tế, các khế ước vay nợ, bản cam kết hợp cùng hay cam kết nợ, doanh nghề đã đòi nhiều lần nhưng vẫn chưa thu được;- Nợ phải thu chưa đến thời (gian) hạn thanh toán nhưng khách nợ vừa lâm vào tình trạng phá sản hay đang làm thụ tục giải thể, mất tích, bỏ trốn.4. Mức lập dựphòng chốngcác khoản nợ phải thu khó đòi theo quy định của chế độ tài chính doanh nghề hiện hành.5. Đối với những khoản phải thu khó đòi kéo dài trong nhiều năm, doanh nghề đã cố gắng dùng tất cả biện pháp để thu nợ nhưng vẫn bất thu được nợ và xác định khách nợ thực sự bất còn tiềm năng thanh toán thì doanh nghề có thể phải làm các thủ tục bán nợ cho Công ty mua, bán nợ và tài sản còn đọng hay xoá những khoản nợ phải thu khó đòi trên sổ kế toán. Nếu làm thủ tục xoá nợ thì cùng thời phải theo dõi rõ hơn ở TK 004 “Nợ khó đòi vừa xử lý” (Tài khoản ngoài Bảng Cân đối kế toán). Việc xoá các khoản nợ phải thu khó đòi phải được sự cùng ý của Hội cùng quản trị doanh nghề và cơ quan quản lý tài chính (Nếu là doanh nghề Nhà nước) hay cấp có thẩm quyền theo quy định trong điều lệ doanh nghiệp. Số nợ này được theo dõi trong thời (gian) hạn quy định của chính sách tài chính, chờ tiềm năng có điều kiện thanh toán số trước thu được về nợ khó đòi vừa xử lý. Nếu sau khi vừa xoá nợ, khách hàng có tiềm năng thanh toán và doanh nghề đã đòi được nợ vừa xử lý (Được theo dõi trên TK 004 “Nợ khó đòi vừa xử lý”) thì số nợ thu được sẽ hạch toán vào Tài khoản 711 “Thu nhập khác”.pKẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦATÀI KHOẢN 139 - DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒIBên Nợ:- Hoàn nhập dựphòng chốngphải thu khó đòi;- Xoá các khoản nợ phải thu khó đòi.Bên Có:Số dựphòng chốngphải thu khó đòi được lập tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.Số dư bên Có:Số dựphòng chốngcác khoản phải thu khó đòi hiện có cuối kỳ.pPHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁNMỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU1. Cuối kỳ kế toán hay cuối kỳ kế toán giữa niên độ (đối với doanh nghề có lập báo cáo tài chính giữa niên độ), doanh nghề căn cứ các khoản nợ phải thu được xác định là bất chắc chắn thu được (Nợ phải thu khó đòi), kế toán tính, xác định số dựphòng chốngnợ phải thu khó đòi cần trích lập hay trả nhập. Nếu số dựphòng chốngnợ phải thu khó đòi cần trích lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số dựphòng chốngnợ phải thu khó đòi vừa trích lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết, thì số chênh lệch lớn hơn được hạch toán vào chi phí, ghiNợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghề Có TK 139 - Dựphòng chốngphải thu khó đòi.2. Nếu số dựphòng chốngphải thu khó đòi cần trích lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn số dựphòng chốngphải thu khó đòi vừa trích lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết, thì số chênh lệch được trả nhập ghi giảm chi phí, ghi:Nợ TK 139 - Dựphòng chốngphải thu khó đòi Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghề (Chi tiết trả nhập dựphòng chốngphải thu khó đòi).3. Các khoản nợ phải thu khó đòi khi xác định thực sự là bất đòi được được phép xoá nợ. Việc xoá nợ các khoản nợ phải thu khó đòi phải theo chính sách tài chính hiện hành. Căn cứ vào quyết định xoá nợ về các khoản nợ phải thu khó đòi, ghi:Nợ TK 139 - Dựphòng chốngphải thu khó đòi (Nếu vừa lập dự phòng)Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghề (Nếu chưa lập dự phòng) Có TK 131 - Phải thu của khách hàng Có TK 138 - Phải thu khác.Đồng thời (gian) ghi vào bên Nợ TK 004 “Nợ khó đòi vừa xử lý” (Tài khoản ngoài Bảng Cân đối kế toán).4. Đối với những khoản nợ phải thu khó đòi vừa được xử lý xoá nợ, nếu sau đó lại thu hồi được nợ, kế toán căn cứ vào giá trị thực tế của khoản nợ vừa thu hồi được, ghi:Nợ các TK 111, 112,. . . Có TK 711 - Thu nhập khác.Đồng thời (gian) ghi vào bên Có TK 004 “Nợ khó đòi vừa xử lý” (Tài khoản ngoài Bảng Cân đối kế toán).5. Các khoản nợ phải thu khó đòi có thể được bán cho Công ty mua, bán nợ. Khi doanh nghề hoàn thành thủ tục bán các khoản nợ phải thu (đang phản ánh trên Bảng Cân đối kế toán) cho Công ty mua, bán nợ và thu được tiền, ghi:Nợ các TK 111, 112,. . . (Số trước thu được từ chuyện bán khoản nợ phải thu)Nợ TK 139 - Dựphòng chốngphải thu khó đòi (Số chênh lệch được bù đắp bằng khoản dựphòng chốngphải thu khó đòi)Nợ các TK liên quan (Số chênh lệch giữa giá gốc khoản nợ phải thu khó đòi với số trước thu được từ bán khoản nợ và số vừa được bù đắp bằng khoản dựphòng chốngphải thu khó đòi theo quy định của chính sách tài chính hiện hành) Có các TK 131, 138,. . .
By Bartlet
#95106 Thank bạn vudung0610 vừa quan tâm giúp mình. Nhưng mình muốn hỏi về chuyện xử lý nợ phải trả. Mình nợ người ta mà người ta bất đòi ấy! Công ty mình mua hàng của một công ty nước ngoài và vận chuyển bằng đường xách tay, lúc ấy công ty mình có làm thủ tục thanh toán nhưng do bất có tờ khai biển quan, bất có chứng từ hợp lệ nên bất thể chuyển khoản được. Khách hàng ấy có nói lúc nào họ đi công tác sang đây thì sẽ nhận trước mặt nên mình vừa treo ở tài khoản 331. Mình muốn hỏi có luật nào qui định số năm mình xử lý các khoản nợ như vậy không, bao lâu thì mình có thể chuyển nó sang tài khỏan 711? nếu sau này người ta đòi thì có thể hạch toán vào 811 và có được tính vào chi phí không?
By chik_chik312
#95114 Thì khi nào họ lấy thì bạn trả, vẫn treo ở TK331 có ảnh hưởng gì đâu mà bạn phải lo. Nếu bạn bất thích để nợ thì bạn viết 1 phiếu chi trước mặt, vậy là xong.
By pe_h30_kute
#95116 Cái này bất có chỉ dẫn về số năm được xóa. Chỉ cần chứng minh được đối tượng vừa không còn tiềm năng chi trả ví dụ như : Biên bản giải thể doanh nghiệp, giấy chứng hi sinh ... thì bạn có thể cho vào tk 711
By iron_pigeon_vqs
#95117 Còn nếu doanh nghề ấy vẫn còn họat động như số nợ ấy treo ở tài khoản 331 hơn 3 năm rồi thì có thể xóa được bất bạn?
By hathuhuong88
#95122 không được đâu bạn cái 3 năm ấy là bên nợ phải thu khi bất có chứng từ hóa đơn thì được xóa nợ đó là quy định nhưng thực tế lại rất khó vì ông thuế nhà mình ghi thu nhập thì dễ nhưng ghi vào cp hợp lý thì rất khó.Nói chung về ghi đó vào thu nhập thì sẽ đơn giản thôi.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement