Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By domdomdidem_lilywillow
#937430 link tải miễn phí luận văn
Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Hệ thống thông tin FPT
MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
PHẦN MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 2
1.1. CÁC KHÁI NIỆM: 2
1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực: 2
1.1.2. Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 2
1.1.2.1. Đào tạo 3: 2
1.1.2.2. Phát triển 4: 2
1.2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TIẾN HÀNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP: 3
1.3. TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC: 4
1.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo: 4
1.3.1.1. Cơ sở xác định nhu cầu đào tạo: 5
1.3.1.2. Xác định nhu cầu đào tạo: 6
1.3.2. Xác định mục tiêu đào tạo: 9
1.3.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo: 9
1.3.4. Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo: 10
1.3.4.1. Phương pháp kèm cặp, chỉ dẫn: 10
1.3.4.2. Phương pháp nghiên cứu tình huống: 11
1.3.4.3. Phương pháp hội nghị, hội thảo: 11
1.3.4.4. Phương pháp mô hình ứng xử: 11
1.3.4.5. Phương pháp sử dụng kỹ thuật nghe nhìn: 12
1.3.4.6. Phương pháp thực tập: 12
1.3.4.7. Phương pháp đào tạo dưới hình thức thuyên chuyển và luân chuyển công việc: 12
1.3.4.8. Phương pháp đóng kịch: 13
1.3.4.9. Phương pháp đào tạo theo hình thức mở các trường lớp cạnh tổ chức: 13
1.3.4.10. Phương pháp đào tạo theo hình thức gửi đi học ở các trường lớp: 13
1.3.4.11. Phương pháp đào tạo thông qua sự hỗ trợ của máy tính: 14
1.3.4.12. Phương pháp phân công thuyết trình trên lớp: 14
1.3.4.13. Phương pháp đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm: 14
1.3.4.14. Phương pháp đào tạo kỹ năng xử lý công văn giấy tờ 15
1.3.4.15. Phương pháp đào tạo từ xa 15
1.3.5. Lựa chọn và đào tạo giáo viên: 15
1.3.6. Dự tính chi phí đào tạo: 16
1.3.7. Tổ chức và quản lý chương trình đào tạo: 16
1.3.8. Đánh giá chương trình và hiệu quả đào tạo: 16
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT (FPT IS) 17
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT 17
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 17
2.1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức 19
2.1.3. Tóm lược kết quả hoạt động trong năm qua: 20
2.1.4. Phương hướng phát triển: 20
2.1.5. Thực trạng nguồn nhân lực của đơn vị: 21
2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC: 22
2.2.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 22
2.2.1.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp: 22
2.2.1.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp: 23
2.2.3. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 27
2.2.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo: 28
2.2.3.2. Đánh giá nhu cầu đào tạo: 31
2.2.3.2. Xác định mục tiêu đào tạo: 35
2.2.3.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo: 36
2.2.3.4. Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo: 37
2.2.3.5. Lựa chọn và đào tạo giáo viên: 40
2.2.3.6. Dự tính chi phí đào tạo: 40
2.2.3.7. Tổ chức và quản lý công tác đào tạo: 41
2.2.3.8. Đánh giá chương trình và hiệu quả đào tạo: 47
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC: 48
2.3.1. Những mặt đạt được: 48
2.3.2. Những mặt tồn tại: 49
2.3.3. Nguyên nhân tồn tại: 50
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI FPT IS 51
3.1. PHƯƠNG HƯỚNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN TẠI FPT IS ĐẾN NĂM 2015 51
3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC: 51
3.2.1. Tổ chức công tác đánh giá hiệu quả khóa đào tạo: 51
3.2.2. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch đào tạo năm : 53
3.2.3. Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo: 54
3.2.4. Lựa chọn đối tượng và giảng viên đào tạo, các trung tâm cung ứng dịch vụ đào tạo chính xác : 55
3.2.5. Tạo động lực cho cán bộ đào tạo, giảng viên và học viên: 56
3.2.6. Nâng cao cơ sở vật chất và công tác hỗ trợ lớp học: 57
3.2.7. Đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ nhân sự phụ trách công tác đào tạo: 58
3.2.8. Có biện pháp sử dụng hợp lý lao động sau đào tạo: 59
KẾT LUẬN 61
PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

CBNS : Cán bộ nhân sự
CBNV : Cán bộ nhân viên
CNKT : Công nhân kỹ thuật
FISx : Các công ty thành viên
FPT IS : Công ty Cổ phần Hệ thống thông tin FPT
HĐ : Hợp đồng
TGĐ : Tổng giám đốc

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

Sơ đồ 2.1. Cơ cấu bộ máy tổ chức công ty FPT IS 19
Sơ đồ 2.2: Lưu đồ chung của quá trình đào tạo 27
Sơ đồ 2.3: Lưu đồ chung đối với hình thức đào tạo theo hình thức lớp/hội thảo 42
Sơ đồ 2.4: Lưu đồ chung đối với đào tạo theo hình thức đào tạo thi lấy chứng chỉ 44
Bảng 1.1: So sánh giữa đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 3
Bảng 2.1: Tóm lược kết quả hoạt động kinh doanh của FPT IS năm 2008, 2009, 2010 20
Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn nhân lực của đơn vị 21
Bảng 2.3: Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo 25
Bảng 2.4: Thông số tổng hợp của quá trình đào tạo 28
Bảng 2.5: Mô tả quá trình xác định nhu cầu đào tạo 30
Bảng 2.6: Nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp năm 2008, 2009, 2010 31
Bảng 2.7: Nội dung đào tạo theo hình thức đào tạo 32
Bảng 2.8: Mục tiêu đào tạo tân binh 36
Bảng 2.9: Đối tượng đào tạo theo phương pháp đào tạo 37
Bảng 2.10: Chi phí cho giảng viên nội bộ 41

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài:
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực luôn đúng một vai trò quan trọng đối với sự phát triển của tổ chức và cá nhân người lao động. Đối với tổ chức đào tạo được coi như một giải pháp có tính chiến lược để tạo lập và nâng cao lợi thế cạnh tranh của tổ chức. Đối với người lao động, đào tạo được coi như là một giải pháp tất yếu để đáp ứng nhu cầu phát triển của người lao động, đồng thời cũng là một biện pháp quan trọng để tạo động lực cho nhân viên. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực rất được coi trọng ở Công ty Cổ phần Hệ thống thông tin FPT. Do đặc thù là công ty về công nghệ thông tin mà nguồn thông tin luôn luôn thay đổi. Để bắt kịp những thay đổi đó đòi hỏi công ty phải luôn tiến hành đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Có như vậy mới có thể đứng vững và cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trên thị trường. Do đó, em lựa chọn đề tài “Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Hệ thống thông tin FPT”.
2. Mục đích nghiên cứu:
- Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại FPT IS.
- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại FPT IS.
3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu: Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại FIS HO
4. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh, phân tích lý thuyết và thực tiễn.
5. Nội dung nghiên cứu gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại FPT IS.
Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại FPT IS.

CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. CÁC KHÁI NIỆM:
1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực:
Nhân lực1: được hiểu là nguồn nhân lực trong từng con người. Nó bao gồm cả thể lực và trí lực. Nó thể hiện ra bên ngoài bởi khả năng làm việc. Nó bao gồm cả sức khỏe (chiều cao, cân nặng, độ lớn, sức bền của lực…), trình độ (kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm), tâm lý, ý thức, mức độ cố gắng, sức sáng tạo, lòng đam mê…Nguồn lực phản ánh khả năng lao động của từng con người và là điều kiện cần thiết của quá trình lao động sản xuất xã hội.
Nguồn nhân lực2: của một tổ chức là nguồn lực của toàn bộ cán bộ, công nhân viên lao động trong tổ chức đó đặt trong mối quan hệ phối kết hợp các nguồn lực riêng của mỗi người, sự bổ trợ những khác biệt trong nguồn lực của mỗi cá nhân thành nguồn lực của tổ chức. Nguồn nhân lực khác với các nguồn lực khác của doanh nghiệp do chính bản chất của con người, do chính giá trị sức lao động của con người tạo ra.
1.1.2. Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:
1.1.2.1. Đào tạo3:
Đào tạo là hoạt động nhằm giúp cho người lao động tiếp thu và rèn luyện các kỹ năng cần thiết để thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
Hiểu một cách cụ thể hơn, đào tạo là một quy trình có hoạch định và có tổ chức nhằm tăng kết quả thực hiện công việc.
1.1.2.2. Phát triển4:
Phát triển là hoạt động học tập nhằm mở ra cho người lao động những công việc mới dựa trên định hướng phát triển trong tương lai của tổ chức.
Hoạt động đào tạo trong tổ chức chủ yếu phục vụ nhu cầu trước mắt để giúp người lao động thực hiện tốt công việc được giao, còn phát triển thì vượt ra ngoài phạm vi đó, hướng sự phát triển của người lao động đến tương lai.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By hiengreat95
#1011615 mong mod xem giúp cho mk down giúp mk cái này lần trước mk tải dk r nhưng lần này lại k tả dk
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement