Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tony_tony_phq
#936914 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: [Free] Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện đào tạo và phát triển công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu khu vực i
Báo cáo chi tiết Phạm Quang Cường Líp QTK10 1.5.3. Đặc điểm về tiền lương ................................................................. 22 II. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu khu vực I ........................................................................................ 23 2.1 Xác định nhu cầu đào tạo ...................................................................... 23 2.2. Xác định mục tiêu đào tạo .................................................................... 27 2.3. Xác định đối tượng đào tạo .................................................................. 27 2.4. Xây dựng các chương trình đào tạo ..................................................... 28 2.5. Đánh giá kết quả đào tạo ...................................................................... 32 2.6. Lựa chọn giảng viên ............................................................................. 35 2.7. Chi phí đào tạo ..................................................................................... 35 1.8 Kết quả của đào tạo ............................................................................... 38 P h ầ n 3 : M ộ t s ố g i ả i p h á p n h ằ m h o à n t h i ệ n đ à o t ¹ o v µ p h á t t r i ể n n g u ồ n n h â n l ự c t ạ i c ô n g t y x ă n g d ầ u k h u v ự c i .................................................. 40 I. Đánh giá tình hình nhân sự của công ty .................................................. 40 1. Ưu điểm: ..................................................................................................... 40 1.1. Ban lãnh đạo ......................................................................................... 40 1.2. Đội ngũ cán bộ công nhân viên ............................................................ 41 2. Nhược điểm ................................................................................................ 41 3. Đào tạo và phát triển nhân sự .................................................................. 42 I I . M ộ t s ố g i ả i p h á p n h ằ m h o à n t h i ệ n đ à o t ạ o v à p h á t t r i ể n n g u ồ n n h â n l ự c t ạ i C ô n g t y x ă n g d ầ u k h u v ự c I ................................................ 43 1. Giải pháp 1: Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân sự ........................................................................................................... 43 2. Giải pháp 2: Giải pháp chung thuộc về giáo dục và đào tạo ................. 46
Thể lực: là tình trạng về sức khỏe, về tuổi tác, về giới tính,… của mỗi người. Mỗi người có một chế độ làm việc, chế độ nghỉ ngơi, chế độ ăn uống, chế độ chăm sóc y tế, mức sống, mức thu nhập,… khác nhau nên tình trạng thể lực của mỗi người cũng hoàn toàn khác nhau. Ngày nay, với quy trình sản xuất kinh doanh hiện đại, đời sống người lao động ngày một nâng cao thì các chế độ giúp nâng cao thể lực cho người lao động cũng đã được đầu tư, quan tâm đầy đủ.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement