Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thoidi
#935637 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: [Free] Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu khu vực I
Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Phạm Quang Cường - QTNL K10 1.5.3. Đặc điểm về tiền lương ........................................................................... 22 II. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu khu vùc I ........................................................................................................... 23 2.1 Xác định nhu cầu đào tạo ............................................................................... 23 2.2. Xác định mục tiêu đào tạo ............................................................................. 26 2.3. Xác định đối tượng đào tạo ............................................................................ 26 2.4 Lựa chọn phương pháp đào tạo ...................................................................... 27 2.5. Xây dựng các chương trình đào tạo ............................................................... 28 2.6. Đánh giá kết quả đào tạo ............................................................................... 33 2.7. Lựa chọn giảng viên ...................................................................................... 36 2.8. Chi phí đào tạo ............................................................................................... 38 2.9 Kết quả của đào tạo ........................................................................................ 40 Phần 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu khu vực I ....................................................................... 42 I. Đánh giá tình hình nhân sự của công ty ............................................................ 42 1. Ưu điểm: .............................................................................................................. 42 1.1. Ban lãnh đạo .................................................................................................. 42 1.2. Đội ngũ cán bộ công nhân viên ..................................................................... 42 2. Nhược điểm .......................................................................................................... 43 3. Đào tạo và phát triển nhân sự ............................................................................ 43 II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty xăng dầu khu vực I ................................................................................... 45 1 . G i ả i p h á p 2 : N â n g c a o c h ấ t l ư ợ n g c ô n g t á c đ à o t ạ o v à p h á t t r i ể n n g u ồ n n h â n s ự ... 45 2. Giải pháp 2: Giải pháp chung thuộc về giáo dục và đào tạo ........................... 47 KẾT LUẬN .............................................................................................................. 49 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................... 50
Đào tạo là hoạt động quan trọng nhằm giúp người lao động có được các kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết, từ đó mà phát huy được năng lực của người lao động, đáp ứng được với những thay đổi của công nghệ, giúp họ có điều kiện ổn định công việc, nâng cao địa vị kinh tế xã hội. Bên cạnh đó công ty có được nguồn nhân lực cao, tạo ra sức mạnh cốt lõi cho công ty.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement