Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By gilrshockgilrdakhocviyeuanh_py
#935518 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: [Free] Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHĐT & PTVN – chi nhánh Bắc Ninh
Luận văn tốt nghiệp GVHD: GS.TS Vũ Văn Hóa Hồng Như Thủy MSV: 3LT0424T 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban chủ yếu ............... 14 2.1.3.1. Ban giám đốc ............................................................... 14 2.1.3.2. Phòng quan hệ khách hàng. ......................................... 14 2.1.3.3 Phòng tài chính kế toán ............................................... 14 2.1.3.4. Phòng giao dịch ........................................................... 15 2.1.3.5. Phòng tổ chức hành chính ........................................... 15 2 . 2 . T Ì N H H Ì N H V À K Ế T Q U Ả H O Ạ T Đ Ộ N G K I N H D O A N H C Ủ A N G Â N H À N G Đ T & P T V I Ệ T N A M - C H I N H Á N H B Ắ C N I N H ........ 16 2.2.1. Hoạt động huy động vốn. ...................................................... 16 2.2.2. Hoạt động sử dụng vốn. ........................................................ 17 2.2.3. Hoạt động dịch vụ ................................................................. 20 2.2.3.1 Hoạt động thanh toán quốc tế ....................................... 20 2.2.3.2. Dịch vụ thẻ, chứng khoán ............................................ 21 2.2.3.3. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ .................................... 21 2.2.4. Kết quả tài chính ................................................................... 23 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG ĐT & PTVN- CHI NHÁNH BẮC NINH ................................ 24 2 . 3 . 1 . T h ự c t r ạ n g h u y đ ộ n g v ố n c ủ a n g â n h à n g t r o n g t h ờ i g i a n q u a ...... 24 2.3.1.1. Theo đối tượng ............................................................ 24 2.3.1.2. Theo cách huy động ........................................ 26 2.3.1.3. Theo kỳ hạn huy động ................................................. 28 2.3.1.4. Cơ cấu vốn huy động ................................................... 29 2.3.2. Biện pháp gia tăng vốn huy động của NHĐT & PTVN – Chi nhánh Bắc Ninh .............................................................................. 31 2.4. MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHĐT &PTVN – CHI NHÁNH BẮC NINH ...... 31 2.4.1. Những kết quả đạt được ....................................................... 31 2.4.2. Những hạn chế trong công tác huy động vốn của NHĐT & PTVN chi nhánh Bắc Ninh ............................................................. 32 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHĐT & PTVN – CHI NHÁNH BẮC NINH ...................................................................................... 34 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHĐT & PTVN – CHI NHÁNH BẮC NINH ............................ 34
Để có thể tồn tại và phát triển, các ngân hàng thương mại phải lựa chọn cho mình con đường đi phù hợp nhất, từng bước khẳng định uy tín và thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Phương pháp tốt nhất giải quyết vấn đề này trong bối cảnh hiện nay là các ngân hàng thương mại phải tăng cường hoạt động huy động vốn để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của đất nước, từ đó có thể đảm bảo khả năng thanh toán, phát triển các hoạt động đầu tư và cho vay, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement