Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By pure_love_2801
#931185 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: [Free] Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương trong Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thanh Xuân
Hoàn thiện công tác tiền lương tại NHNNPTNN Chi nhánh Thanh Xuân Sinh viên: Nguyễn Thị Phương CQ492177 1.1. Đánh giá khái quát Cơ cấu lao động và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của Chi nhánh ....................................................................................................... 20 1.2. Quy định về xếp lương ................................................................................... 21 1.3. Phụ cấp lương ................................................................................................ 22 1.4. Xây dựng đơn giá tiền lương và xây dụng quỹ lương kỳ kế hoạch theo phương pháp tổng thu trừ tổng chi (không lương) ................................................ 23 1.4.1. Điều kiện áp dụng hệ số gia tăng tiền lương tối thiểu khi xây dựng đơn giá tiền lương .................................................................................................... 23 1.4.2. Xây dựng đơn giá tiền lương và xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch ...... 25 1.4.3. Phân bổ quỹ tiền lương ........................................................................... 29 2. Nhận xét và đánh giá kết quả thực hiện chính sách tiền lương của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ................................................. 38 2.1. Thực trạng trả lương tại Hội sở chính ............................................................ 38 2.2. Thành tựu đạt được ........................................................................................ 42 2.3. Hạn chế và nguyên nhân ................................................................................ 44 2.3.1. Hạn chế ................................................................................................... 44 2.3.2. Nguyên nhân ........................................................................................... 45 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CHI NHÁNH THANH XUÂN .. 47 1. Định hướng hoạt động và định hướng hoàn thiện chính sách tiền lương của Chi nhánh Thanh Xuân .................................................................................................... 47 1.1. Định hướng hoạt động .................................................................................. 47 1.2. Định hướng đổi mới chính sách tiền lương trong thời gian tới ..................... 48 2 . M ộ t s ố k i ế n n g h ị đ ề x u ấ t n h ằ m h o à n t h i ệ n c h í n h s á c h t i ề n l ư ơ n g c ủ a N H P T V N ....... 5 1 2. 1 . G i ả i p h á p k i ế n n g h ị đ ố i v ớ i c ơ q u a n n h à n ư ớ c v à c á c b ộ n g à n h c ó l i ê n q u a n ...... 51 2.2. Giải pháp kiến nghị đối với ban lãnh đạo NHPTVN ..................................... 52 2.2.1. Hoàn thiện công tác xây dựng quỹ tiền lương ........................................ 52 2.2.2. Về chi chả lương cho cán bộ viên chức: ................................................. 54 2.2.3. Hệ thống các biện pháp hỗ trợ ............................................................... 62 KẾT LUẬN .............................................................................................................. 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................... 65
Việc thực hiện trả lương đúng với năng suất và chất lượng của cán bộ viên chức chính là việc từng bước hoàn thiện chính sách tiền lương trong Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPTVN) và các chi nhánh trực thuộc được xác định là một nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách vừa mang tính chiến lược lâu dài. Bên cạnh những thành tựu về cải cách và hoàn thiện chính sách tiền lương trong thời gian qua của NHPTVN vẫn còn một số những hạn chế cần khắc phục
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement