Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#929786 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: [Free] Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty đầu ty phát triển hạ tầng thuộc tổng công ty Viglacerak
Học viện ngân hàng Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thu Huyền Lớp:KTH-K10 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển ............................................................ 35 2.1.2 Đặc điểm hoạt động và đăc điểm quản lý của Công ty đầu tư phát triển hạ tầng thuộc tổng công ty Viglacera. ............................................................ 38 2.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty ........................................ 40 2.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán .......................................................................... 40 2.2.2 Chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại Công ty đầu tư phát triển hạ tầng thuộc tổng công ty Viglacera. .................................................... 42 2.3 Thực trạng công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty đầu tư phát triển hạ tầng thuộc tổng công ty Viglacera ........ 44 2.3.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng .............................................................. 44 2.3.2 Quy trình cho thuê văn phòng. ............................................................... 45 2.3.3 Phương pháp hạch toán kế toán doanh thu và xác định kết quả của hoạt động cho thuê văn phòng tại công ty đầu tư phát triển hạ tầng thuộc tổng công ty Viglacera ............................................................................................ 49 2 . 4 Đ á n h g i á t h ự c t r ạ n g c ô n g t á c k ế t o á n d o a n h t h u b á n h à n g v à x á c đ ị n h k ế t q u ả b á n h à n g t ạ i C ô n g t y đ ầ u t ư p h á t t r i ể n h ạ t ầ n g t h u ộ c t ổ n g c ô n g t y V i g l a c e r a . ........ 70 2.4.1 Đánh giá chung. ..................................................................................... 71 2.4.2 Ưu điểm trong hạch toán kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty đầu tư phát triển hạ tầng thuộc tổng công ty Viglacera. ........................................................................................................ 73 2.4.3 Nhược điểm trong công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty đầu tư phát triển hạ tầng thuộc tổng công ty Viglacera. ........................................................................................................ 75 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THUỘC TỔNG CÔNG TY VIGLACERA ................................................ 78 3.1 Định hướng kinh doanh của công ty trong thời gian tới. .......................... 78
Sau hơn 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới,đất nước ta đã có những bước tiến xa và bước đầu đạt được một số thành công đáng kể, tạo đà phát triển cho Việt Nam có thể có một vị trí nhất định trong khu vực và thế giới. Phải kể đến đó là sự chuyển dịch nền kinh tế từ bao cấp,chủ yếu là tự cung tự cấp sang nền kinh tế hàng hóa.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement