Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bily_pro
#926919 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: [Free] Một số giải pháp nâng cao khả năng đấu thầu của Công ty cổ phần Chất Xám Việt
Báo cáo tổng hợp Nguyễn Tiến Đạt Lớp: QTKD CN&XD 49A 2 LỜI MỞ ĐẦU T r o n g n h ữ n g n ă m q u a , N ề n k i n h t ế t h ị t r ư ờ n g k é o t h e o c u n g c á c h l à m ă n n g à y m ộ t k h ắ c n h i ệ t , c á c d o a n h n g h i ệ p t ự d o k i n h d o a n h v à c ạ n h t r a n h b ằ n g n ă n g l ự c t h ự c s ự c ủ a m ì n h đ ể t ồ n t ạ i , c h i ế m l ĩ n h t h ị t r ư ờ n g v à c ủ n g c ố v ị t r í d o a n h n g h i ệ p c ủ a m ì n h , t r o n g s ự c ạ n h t r a n h k h ố c l i ệ t đ ó k h ô n g t r á n h k h ỏ i n h ữ n g d o a n h n g h i ệ p s ẽ b ị l o ạ i r a k h ỏ i c u ộ c c h ơ i d o k h ô n g đ á p ứ n g đ ư ợ c y ê u c ầ u c ủ a t h ị t r ư ờ n g . C h ỉ n h ữ n g d o a n h n g h i ệ p c ó đ ầ y đ ủ k h ả n ă n g v à n g u ồ n l ự c m ớ i c ó t h ể t ồ n t ạ i v à đ ấ u t h ầ u l à m ộ t t r o n g n h ữ n g h ì n h t h ứ c c ạ n h t r a n h đ ó . T u y đ ấ u t h ầ u l à m ộ t h ì n h t h ứ c t ư ơ n g đ ố i m ớ i v ớ i n ư ớ c t a n h ư n g k h ô n g t h ể k h ô n g n h ắ c đ ế n t ầ m q u a n t r ọ n g c ủ a đ ấ u t h ầ u t r o n g v i ệ c n â n g c a o n ă n g l ự c c ạ n h t r a n h c ủ a c á c d o a n h n g h i ệ p b ở i đ ấ u t h ầ u l à h ì n h t h ứ c g i ú p c h ủ đ ầ u t ư c h ọ n đ ư ợ c n h à t h ầ u t ố t n h ấ t , c h i p h í t h ấ p n h ấ t , t ạ o r a c ô n g ă n v i ệ c l à m v à n h ữ n g s ả n p h ẩ m c h ấ t l ư ợ n g c a o n h ấ t c h o x ã h ộ i … t r o n g t h ờ i g i a n t h ự c t ậ p t ạ i C ô n g t y C h ấ t X á m V i ệ t l à m ộ t c ô n g t y c h u y ê n c u n g c ấ p c á c g i ả i p h á p k ế t n ố i t h ị t r ư ờ n g v à đ ầ u t ư x â y d ự n g c ơ b ả n . T r o n g t h ờ i g i a n t h ự c t ậ p c ủ a m ì n h ở c ô n g t y e m đ ã đ ư ợ c t ì m h i ể u v ề c á c h o ạ t đ ộ n g c ủ a c ô n g t y , đ ặ c b i ệ t l à h o ạ t đ ộ n g đ ấ u t h ầ u . C h í n h v ì v ậ y , e m m ạ n h d ạ n c h ọ n đ ề t à i c h u y ê n đ ề t h ự c t ậ p c ủ a m ì n h l à “ M ộ t s ố g i ả i p h á p n â n g c a o k h ả n ă n g đ ấ u t h ầ u c ủ a C ô n g t y c ổ p h ầ n C h ấ t X á m V i ệ t ” n h ằ m đ ư a r a t h ự c t r ạ n g v ề c ô n g t á c đ ấ u t h ầ u v à m ộ t s ố k i ế n n g h ị v ề c ô n g t á c đ ấ u t h ầ u ở c ô n g t y . Kết cấu chuyên đề gồm ba phần Chương I Giới thiệu chung về công ty cổ phần Chất Xám Việt C h ư ơ n g I I : . T h ự c t r ạ n g v ề c ô n g t á c đ ấ u t h ầ u ở c ô n g t y c ổ p h ầ n C h ấ t X á m V i ệ t Chương III:Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng đấu thầu của Tổng công ty Chất Xám Việt Do hạn chế về thời gian cũng như hiểu biết còn hạn hẹp nên đề tài còn nhiều hạn chế và thiếu sót em mong nhận được sự góp ý của các thầy cô, các bạn cũng như các anh chị công ty cổ phần Chất Xám Việt nơi em thực tập, để giúp cho bản báo cáo được hoàn thiện hơn. Quá trình thực tập và làm bản báo cáo này em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của thầy giáo Ths Trương Tuấn Anh, và các anh chị công ty cổ phần Chất Xám Việt, em xin gửi lời Thank chân thành đến thầy giáo Trương Tuấn Anh và các anh chị.
Trong những năm qua, Nền kinh tế thị trường kéo theo cung cách làm ăn ngày một khắc nhiệt ,các doanh nghiệp tự do kinh doanh và cạnh tranh bằng năng lực thực sự của mình để tồn tại, chiếm lĩnh thị trường và củng cố vị trí doanh nghiệp của mình ,trong sự cạnh tranh khốc liệt đó không tránh khỏi những doanh nghiệp sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi do không đáp ứng được yêu cầu của thị trường.Chỉ những doanh nghiệp có đầy đủ khả năng và nguồn lực mới có thể tồn tại và đấu thầu là một trong những hình thức cạnh tranh đó.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement