Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By phuonghoa313
#926576 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: [Free] Giải pháp phát triển bền vững cho ngành nuôi trồng thuỷ sản tỉnh Thái Bình
4.1. Nhân tố tự nhiên: ....................................................................................... 11 4.2.Khí hậu, nguồn nước: ................................................................................. 11 4.3. Nhân tố kinh tế xã hội ................................................................................ 13 4.3.1. Hình thức nuôi .......................................................................................... 13 4.3.2. Nhân tố khoa học công nghệ: ................................................................... 14 4.3.3 Nhân tố giống loài: .................................................................................... 15 4.3.4. Cơ sở hạ tầng: .......................................................................................... 15 4.3.5 Công tác quản lý và chỉ đạo của nhà nước: .............................................. 16 III. Kinh nghiệm NTTS của một số địa phương trong nước và bài học rút ra cho NTTS tại Thái Bình ............................................................... 16 1. Kinh nghiêm NTTS của Hải Phòng ................................................................ 16 2. Kinh nghiệm nuôi trồng thuỷ sản của Quảng Ngãi. ....................................... 17 3. Bài học kinh nghiệm rút ra cho NTTS Thái Bình .......................................... 19 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở TỈNH THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2006-2010 .................................................................................................. 21 I . T h ự c t r ạ n g v ề p h á t t r i ể n b ề n v ữ n g n u ô i t r ồ n g t h ủ y s ả n t ỉ n h T h á i B ì n h ....... 21 1. Về mặt kinh tế: ............................................................................................... 21 1.1 Về quy mô sản lượng, diện tích và tốc độ tăng trưởng của ngành NTTS .......................................................................................................... 21 1.2 Tốc độ tăng trưởng: ..................................................................................... 27 1.3 Cơ cấu sản xuất: .......................................................................................... 28 1.4 Gía trị sản xuất ............................................................................................ 30 1.5 Hiệu quả NTTS tỉnh thái Bình ................................................................... 32 2. Về mặt xã hội: ................................................................................................ 33 2 . 1 N g à n h n u ô i t r ồ n g t h ủ y s ả n g ó p p h ầ n x ó a đ ó i g i ả m n g h è o c h o n g ư ờ i d â n ...... 33 2.2.Tạo công ăn việc làm tăng thhu nhập cho người lao đông: ...................... 35
Thái Bình là tỉnh duyên hải khu vực đồng bằng Sông Hồng, là tỉnh có địa hình khá đặc biệt khi diện tích hoàn toàn là đồng bằng, đường bờ biển dài hơn 50km cùng với nhiều con sông chạy qua tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển ngành nông nghiêp, thuỷ, hải sản nước ngot, nước mặn và nước lợ. Là một tỉnh thuần nông, cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp là chính, trong những năm gần đây, với sự phát triển của ngành thuỷ sản cả nước thì nuôi trồng thuỷ sản ở Thái Bình thực sự tạo được những bước đột phá và ngày càng thể hiện tầm quan trọng của mình.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement