Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vivian_lil_kery
#889659 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ Ô TÔ 3/2
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD:PGS.TS Vũ Hoàng Ngõn SV: Nguyễn Thị Ngọc Lớp: Kinh Tế Lao Động 2 cổ phần cơ khí ô tô 3/2. Từ đó em xin đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty. P h ạ m v i n g h i ê n c ứ u C ô n g t y c ổ p h ầ n c ơ k h í ô t ô 3 - 2 t r o n g g i a n đ o a n 2 0 0 6 - 2 0 0 8 Đối tượng nghiên cứu : Công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lưc tại công ty cô phân cơ khi ô tô 3/2 Phương pháp nghiên cứu Phân tích đánh giá, phương phap thống kê, phương phap so sánh, phương pháp tổng hợp. Điều tra trực tiếp bảng hỏi vơi sô lương 50 ngươi, kêt câu bang hoi co 20 câu. Kết cấu đề tài: ba phần CHƯƠNG I : Cơ sơ ly luân vê công tac tuyên dung nhân lưc trong tô chưc CHƯƠNG II: Phân tich thưc trang công tac tuyên dung nhân lưc tai công ty Cô Phân Cơ Khi Ô Tô 3/2 CHƯƠNG III : Môt sô giai phap nhăm hoan thiên công tac tuyên dung nhân lưc tai công ty Cô Phân Cơ Khi Ô Tô 3/2

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement