Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By leminhdungifc
#888371 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nâng cao hiệu quả quản lý hóa đơn của ngành Thuế Việt Nam
Chuyên đề tốt nghiệp Phạm Văn Toàn Lớp: Tài chính cụng 47 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOÁ ĐƠN CỦA VIỆT NAM NHỮNG NĂM VỪA QUA .......................................................... 38 1. GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC NGÀNH THUẾ ................................... 38 1.1. Cơ cấu tổ chức của Tổng Cục Thuế ...................................................... 38 1.2. Cơ cấu tổ chức các cục thuế và chi cục thuế ........................................ 55 2. KHÁI QUÁT CHUNG NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN . 56 2.1. Quy định về công tác in ấn và quản lý in ấn, phát hành ....................... 56 2.2. Công tác quản lý phát hành hóa đơn .................................................... 58 2.3. Công tác quản lý sử dụng hoá đơn. ..................................................... 59 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÓA ĐƠN. ................................ 66 3.1. Công tác quản lý tại cơ quan thuế ........................................................ 66 3 . 2 . C ô n g t á c s ử d ụ n g , b á o c á o c ủ a c á c đ ơ n v ị t r ự c t i ế p s ử d ụ n g h ó a đ ơ n ....... 74 3.3. Thực trạng kiểm tra và giám sát của các cơ quan liên quan. ................ 75 3.4. Công tác xử lý các vi phạm về hóa đơn: .............................................. 75 4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUẢN LÝ - SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ................... 77 4.1. Một số kết quả đã đạt được .................................................................. 77 4 . 2 . Đ á n h g i á c ô n g t á c x ử p h ạ t v i p h ạ m c h ế đ ộ q u ả n l ý , s ử d ụ n g h ó a đ ơ n ....... 78 4.3. Đánh giá công tác phát hành và sử dụng hóa đơn thu mua hàng ......... 79 4.4. Quyền lợi của tổ chức, cá nhân chấp hành tốt chế độ quản lý, sử dụng hóa đơn ................................................................................................ 80 4.5. Hiệu quả từ việc tăng cường phát hành hóa đơn tự in .......................... 81 4.6. Điểm tích cực trong qui định bán hóa đơn lẻ cho hộ kinh doanh nộp thuế khoán .................................................................................................... 82 5. MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN ................................................ 83

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement