Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoangthuminhthao
#882177 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán với công tác quản lý chi phí sản xuất và hạ giá thành sản xuất tại công ty Phát Triển Công Nghệ và Thiết Bị Mỏ
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SV: Nguyễn Thị Thu Hồng Líp: KTD - K9 2 . 2 . 2 . T h ự c t ạ n g c ô n g t á c q u ả n l ý c h i p h í s ả n x u ấ t v à h ạ g i á t h à n h s ả n p h ẩ m . ............ 2 7 2 . 2 . 3 . Đ á n h g i á c h u n g v ề t ì n h h ì n h h o ạ t đ ộ n g s ả n x u ấ t k i n h d o a n h c ủ a c ô n g t y . ........ 3 3 Phần 3: Một số ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi phí sản xuất và hạ gÝa thành sản phẩm ở công ty phát triển công nghệ và thiết bị mỏ ............. 36 3.1. Kiến nghị 1: Về hình thức sổ kế toán. ................................................................ 36 3.2. Kiến nghị 2: Về việc phân bổ công cụ dụng cụ. ................................................. 36 3.4.Kiến nghị 4: Về TSC§ hữu hình đang dùng trong sản xuất kinh doanh. ............. 38 3.5. Kiến nghị 5: Giảm giá thành đơn vị sản phẩm bằng cách giảm chi phí nguyên vật liệu trên một đơn vị sản phẩm. ................................................................ 39 3 . 5 . 1 . B i ệ n p h á p 1 : G i ả m c h i p h í n g u y ê n v ậ t l i ệ u b ằ n g t h a y đ ổ i c ô n g n g h ệ s ả n x u ấ t n g h i ề n q u ặ n g g i ả n đ o ạ n s a n g n g h i ề n l i ê n t ụ c . ........................................................... 4 0 3 . 5 . 2 . B i ệ n p h á p 2 : T ă n g s ả n l ư ợ n g s ả n p h ẩ m s ả n x u ấ t v à t i ê u t h ụ n h ằ m g i ả m c h i p h í c ố đ ị n h t r ê n 1 đ ơ n v ị s ả n p h ẩ m . .......................................................................... 4 3 Kết luận ......................................................................................................................... 45 Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục Phụ lục 1 : Bảng tính tiền lương Phụ lục 2: Nhật ký chứng từ Phụ lục 3: Hệ thống tài khoản

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement