Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thuyduong55555
#880774 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện công tác tuyển chọn nhân lực tại Công ty Cổ Phần Nam Dược Hải Long
SV: Bùi Thị Hồng Xuyên GVHD: PGS.TS. Mai Quốc Chánh 2 2.1.5.Về cơ cấu và đặc điểm đội ngũ lao động. .............................................. 34 2.1.6. Cơ cấu tổ chức quản lý bộ máy của Công ty Cổ Phần Nam Dược Hải Long. ............................................................................................................... 38 2.2.Đánh giá thực trạng công tác tuyển chọn nhân lực tại Công ty Cổ Phần Nam Dược Hải Long. ...................................................................................... 40 2.2.1.Quy mô tuyển chọn nhân lực qua các năm. ........................................... 40 2.2.2. Phân tích quá trình xây dựng kế hoạch hóa về tuyển chọn. .................. 41 2.2.3.Phân tích hoạt động tuyển chọn. ............................................................ 42 2.2.4.Các nhân tố tác động đến hoạt động tuyển chọn. ................................... 49 2 . 3 . N h ữ n g m ặ t c ò n t ồ n t ạ i t r o n g c ô n g t á c t u y ể n c h ọ n n h â n l ự c t ạ i C ô n g t y . ........ 49 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC HẢI LONG ................................................................. 51 3.1.Phương hướng phát triển và đổi mới về hoạt động nhân lực của Công ty CP Nam Dược Hải Long từ năm 2011-2015. .................................................. 51 3.2.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển chọn tại Công ty CP Nam Dược Hải Long . ..................................................................................... 54 3.2.1. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển chọn nhân lực tại Công ty. ........................................................................................................... 54 3.2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển chọn nhân lực tại Công ................................................................................................................ 58 KẾT LUẬN .................................................................................................... 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................... 62

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By SaoXanh3995
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement