Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Kelby
#880434 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quy chế trả lương tại Trung tâm Viễn thông Di động Điện lực – Thực trạng và giải pháp
Đinh Thị Hà Phương Kinh tế Lao động 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................. 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP ........................................................................................... 3 1.1. Một số khái niệm có liên quan: ............................................................... 3 1.1.1. Khái niệm về tiền lương ....................................................................... 3 1.1.2. Khái niệm về tiền thưởng ..................................................................... 3 1.1.3. Cơ chế trả lương ................................................................................... 3 1.1.4. Quy chế trả lương ................................................................................. 4 1 . 2 . C á c y ế u t ố ả n h h ư ở n g t ớ i v i ệ c x â y d ự n g c ơ c h ế t r ả l ư ơ n g t r o n g d o a n h n g h i ệ p : ................................................................................................. 4 1.3. Xây dựng quy chế trả lương: ................................................................... 6 1.3.1. Các căn cứ và nguyên tắc xây dựng quy chế trả lương ........................ 6 1.3.2. Trình tự, thủ tục xây dựng quy chế trả lương ...................................... 7 1.4. Nội dung của quy chế trả lương .............................................................. 9 1.4.1. Nguồn hình thành quỹ lương và sử dụng quỹ lương: .......................... 9 1.4.1.1. Nguồn hình thành quỹ tiền lương ................................................ 9 1.4.1.2. Sử dụng quỹ lương ..................................................................... 10 1.4.2. Các hình thức trả lương: ..................................................................... 10 1.4.2.1. Hình thức trả lương theo thời gian ............................................. 10 1.4.2.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm ............................................ 13 1.4.3. Vấn đề trả thưởng trong quy chế trả lương ......................................... 19 1.4.3.1. Nguyên tắc tổ chức tiền thưởng .................................................. 19 1.4.3.2. Nội dung của tổ chức tiền thưởng ............................................... 20

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement