Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tranduyanhlaai
#865199 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định
2
qu©n ®Çu ng­êi ®­îc c¶i thiÖn h¬n . Tõ ®ã n©ng cao ®­îc hiÖu s¶n xuÊt kinh
doanh gãp phÇn t¨ng tr­ëng kinh tÕ , dÇn ®­a ViÖt nam ph¸t triÓn hoµ nhËp
cïng c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi .
Tr­íc thùc tÕ trªn , muèn ®øng v÷ng & ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ
tr­êng , bÊt kú mét doanh c«ng nghiÖp nµo còng ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi
c«ng nghÖ s¶n xuÊt kinh doanh , ®ång thêi kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ sö
dông tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp . NÕu nh­ h¹ch to¸n kÕ to¸n víi chøc
n¨ng & nhiÖm vô lµ c«ng cô ®¾c lùc cña qu¶n lý , cung cÊp th«ng tin chÝnh
x¸c cho qu¶n lý th× tæ chøc kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh lµ yÕu tè quan träng gãp
phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý & sö dông tµ s¶n cè ®Þnh (TSC§ ) . NhËn
thøc ®­îc vÊn ®Ò ®ã , c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp nãi chung còng nh­ C«ng
ty c«ng tr×nh giao th«ng I Hµ néi trùc thuéc Së giao th«ng c«ng chÝnh Hµ néi .
ThÊy ®­îc viÖc qu¶n lý & tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n TSCCD cã ý nghÜa
hÕt søc quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt , h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm
, thu håi nhanh vèn ®Çu t­ ®Ó t¸i s¶n xuÊt , kh«ng ngõng ®æi míi vµ trang bÞ
thªm TSC§ . Trong qu¸ tr×nh thùc tËp & t×m hiÓu thùc tÕ ë C«ng ty c«ng tr×nh
giao th«ng I Hµ néi lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp ¸p dông thÝ ®iÓm chÕ
®é kÕ to¸n míi , em ®· chän ®Ò tµi : " Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tµi s¶n cè
®Þnh " t¹i C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng I Hµ Néi
Néi dung nghiªn cøu cña ®Ò tµi nµy gåm cã 3 phÇn chÝnh :
PhÇn thø nhÊt :
Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n TSC§ trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng
nghiÖp
PhÇn thø hai :
T×nh h×nh thùc tÕ vÒ tæ chøc kÕ to¸n TSC§ ë C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng I
Hµ néi.
PhÇn thø ba :

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement