Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By fpt68
#865121 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Công tác đảm bảo vật tư cho sản xuất tại Công ty Cổ phần đóng tàu Hà Nội: Thực trạng và giải pháp
LuËn v¨n tèt nghiÖp
NguyÔn ThÞ YÕn
Th­¬ng m¹i 47 C
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………….1CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO VẬT TƯ CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT………………………………………21.1. Khái niệm, phân loại và vai trò của vật tư kỹ thuật và đảm bảo vật tư kỹ thuật cho doanh nghiệp sản xuất..............................................................3
1.1.1. Khái niệm về vật tư kỹ thuật và đảm bảo vật tư kỹ thuật cho doanh nghiệp sản xuất ............................................................................................31.1.2. Phân loại vật tư kỹ thuật....................................................................41.1.3. Vai trò của công tác đảm bảo vật tư cho doanh nghiệp sản xuất ....6
1.2. Nội dung của công tác đảm bảo vật tư cho sản xuất của doanh nghiệp
...........................................................................................................................7
1.2.1. Xác định nhu cầu vật tư ở doanh nghiệp sản xuất...........................71.2.2. Lập kế hoạch mua sắm vật tư ở doanh nghiệp sản xuất................121.2.3. Tổ chức mua sắm vật tư ở doanh nghiệp sản xuất.........................131.2.4. Dự trữ, bảo quản vật tư ở doanh nghiệp sản xuất..........................141.2.5. Cấp phát vật tư cho sản xuất ở doanh nghiệp sản xuất .................161.2.6. Quyết toán vật tư của doanh nghiệp sản xuất ................................18
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác đảm bảo vật tư cho sản xuất của doanh nghiệp..................................................................................................20
1.3.1. Trình độ khoa học công nghệ của doanh nghiệp sản xuất............201.3.2. Quy mô sản xuất của doanh nghiệp................................................211.3.3. Danh mục và cơ cấu vật tư cho sản xuất của doanh nghiệp .........211.3.4. Trình độ cán bộ quản lý vật tư của doanh nghiệp..........................221.3.5. Tiềm lực tài chính của doanh nghiệp..............................................231.3.7. Thị trường cung ứng vật tư .............................................................241.3.8. Các chính sách kinh tế, pháp luật của nhà nước ...........................25
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC ĐẢM BẢO VẬT TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU HÀ NỘI…………………….....24

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement