Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By songynphan
#865039 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Phong Đại Lợi
Cao ®¼ng c«ng nghiÖp thùc phÈm
Khoa kinh tÕ
§Æng ThÞ Ngäc ­ 43K
7
B¸o c¸o thùc tËp
2
C«ng ty Cæ phÇn Phong §¹i Lîi ®· vµ ®ang cã nh÷ng b­íc tiÕn ®¸ng kÓ
trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. S¶n phÈm cña C«ng ty ®· ®­îc trong vµ ngoµi
n­íc ­a chuéng, c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung còng nh­ c«ng t¸c kÕ
to¸n vËt liÖu nãi riªng kh«ng ngõng ®­îc ®æi míi. Tuy nhiªn, do tr×nh ®é
qu¶n lý vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cßn nhiÒu h¹n chÕ, chÕ ®é kÕ
to¸n tµi chÝnh ch­a phï hîp víi quy m« vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ
nªn thùc tÕ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty cßn nhiÒu v­íng m¾c cÇn
®­îc gi¶i quyÕt.
Sau mét thêi gian ®­îc thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn Phong §¹i Lîi, thÊy
râ tÇm quan träng cña kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ ®­îc sù h­íng dÉn tËn
t×nh cña c« gi¸o h­íng dÉn thùc tËp §Æng ThÞ Liªn em ®· m¹nh d¹n ®i s©u
nghiªn cøu ®Ò tµi: "Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Phong
Đại Lợi".
Khãa luËn tèt nghiÖp cña em ®­îc tr×nh bµy theo ba ch­¬ng
chÝnh:
Ch­¬ng I:
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt
liÖu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt.
Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty Cæ phÇn
Phong §¹i Lîi.
Ch­¬ng III: Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng
ty Cæ phÇn Phong §¹i Lîi.
Do thêi gian vµ kiÕn thøc cã h¹n nªn khãa luËn tèt nghiÖp cña em khã
tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong ®­îc c« gi¸o h­íng dÉn thùc tËp ­
§Æng ThÞ Liªn cïng c¸c c« chó, anh, chÞ trong C«ng ty th«ng c¶m, chØ b¶o
vµ gãp ý thªm cho em ®Ó khãa luËn tèt nghiÖp cña em ®­îc hoµn thiÖn.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o h­íng dÉn thùc tËp §Æng ThÞ Liªn
cïng c¸c b¸c, c«, chó, anh chÞ trong C«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement