Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By amoll07
#864520 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC LÀNG NGHỀ
I.KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI LÀNG NGHỀ
1. Khái niệm
2. Phân loại
II.VAI TRÒ CỦA CÁC LÀNG NGHỀ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI Ở NÔNG THÔN
III. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG
1.Khái niệm và nội dung của phát triển bền vững
1.1 Khái niệm
1.2 Nội dung của phát triển bền vững
1.3 "Phát triển bền vững” qua một số nghiên cứu ở Việt Nam
2. Phát triển bền vững các làng nghề truyền thống
2.1 Sự cần thiết phải phát triển bền vững các làng nghề truyền thống
2.2 Nội dung phát triển bền vững các làng nghề truyền thống
2.3 Những thuận lợi và thách thức

CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG HUYỆN HOÀI ĐỨC
I.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC LÀNG NGHỀ HUYỆN HOÀI ĐỨC
1.Điều kiện tự nhiên của huyện
1.1 Vị trí địa lý
1.2 Điều kiện khí hậu
Độ ẩm không khí
2 Điều kiện kinh tế xã hội
2.1 Tình hình dân số
2.2 Tình hình kinh tế xã hội
2.3. Các hoạt động chính của các làng nghề truyền thống của huyện Hoài Đức
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC LÀNG NGHỀ HUYỆN HOÀI ĐỨC
III. HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC LÀNG NGHỀ HUYỆN HOÀI ĐỨC
1. Vấn đề môi trường tại các làng nghề ở nông thôn Việt Nam hiện nay
1.1 Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên
1.2 Công nghệ sản xuất lạc hậu, thủ công quy mô nhỏ
1.3 Thiếu vốn đầu tư
1.4 Phát triển thiếu quy hoạch
1.5 Cơ sở hạ tầng thấp kém
1.6 Ý thức người dân chưa cao
2.Môi trường trong các làng nghề hiện nay
3.Vấn đề môi trường tại các làng nghề ở huyện Hoài Đức
3.1 Thực trạng môi trường nước
3.1.1 Lượng nước thải
3.1.2 Chất lượng nước ngầm
3.2 Hiện trạng môi trường không khí
3.3 Chất thải rắn
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ SỰ GẮN KẾT GIỮA PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TẠI HUYỆN HOÀI ĐỨC
1. Những mặt tích cực
2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân
2.1 Hạn chế
2.2 Nguyên nhân

CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC LÀNG NGHỀ HOÀI ĐỨC
I. NHỮNG NỀN TẢNG ĐƯỢC DỰA TRÊN ĐỂ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP
1 Quan điểm về việc phát triển làng nghề tại địa phương
2 Quan điểm về môi trường
II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ GẮN LIỀN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1. Định hướng giải quyết vấn để môi trường
2. Định hướng phát triển làng nghề gắn liền với bảo vệ môi trường
2.1 Căn cứ vào vấn đề quy hoạch
2.2 Về công nghệ
2.3 Pháp lý về bảo vệ môi trường hiện hành
III. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG HOÀI ĐỨC
1.Quy hoạch hợp lý các làng nghề
2.Các giải pháp xử lý nước thải
3.Xử lý khí thải
4.Giải pháp công nghệ
5.Thể chế chính sách
6.Giải pháp kinh tế tài chính
7.Giải pháp về truyền thông, giáo dục

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN
ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
PHẦN MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Ở nước ta hiện nay có trên 2.000 làng nghề truyền thống hơn 100 năm
tuổi, hàng năm đóng góp cho xuất khẩu 600 triệu USD. Hầu hết đó là những
làng nghề thủ công truyền thống sản xuất mây, tre đan, dệt vải, thêu ren, sản
xuất đồ nội thất, sơn mài... Các làng nghề tại Việt Nam hiện nay đã góp phần
giúp kinh tế tại các làng quê ngày một phát triển hơn, giúp giải quyết việc làm
và tăng thu nhập cho nông dân trong lúc nông nhàn . Tuy nhiên, làng nghề
VN lại đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề như khả năng tổ chức quản lý,
thiết bị và nguồn lực tài chính, kiến thức thị trường, kỹ năng marketing, cơ sở
hạ tầng và kỹ thuật công nghệ. Bên cạnh đó, chất lượng sản phẩm tại các làng
nghề còn chưa đồng đều, mẫu mã sản phẩm không phù hợp với phong cách
hiện đại… làm giảm tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, nhất là thị
trường quốc tế. Hơn thế với gần 80% dân số hoạt động trong nông nghiệp và
sống ở nông thôn với mức thu nhập đầu người rất thấp cùng với việc tỷ lệ
sinh đẻ cao, đất canh tác ngày càng có xu hướng co hẹp lại tạo ra một sức ép
rất lớn cho môi trường cũng như hệ sinh thái.Ô nhiễm nguồn nước, không
khí, hóa chất công nghiệp…đang là vấn đề nghiêm trọng cần được giải
quyết ngay. Do vậy nghiên cứu việc phát triển bền vững các làng nghề truyền
thống gắn liền với bảo vệ môi trường ô nhiễm môi trường làng nghề hiện rất

cần được quan tâm và nghiên cứu.
Hà Tây ( cũ ) là vùng đất có nhiều ngành nghề thủ công nổi tiếng trong cả
nước và đã giao lưu với quốc tế và huyện Hoài Đức cũng không nằm ngoại lệ
trong đó các làng nghề truyền thống đóng một vai trò rất lớn trong việc nâng
cao đời sống người dân và phát triển kinh tế địa phương.Tuy nhiên vấn đề
phát triển các làng nghề ở huyện Hoài Đức nói riêng cũng giống như những
vấn đề về phát triển làng nghề của nước ta nói chung đều vẫn còn những hạn
1
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
chế cần được quan tâm nghiên cứu. Nằm gần thủ đô Hà Nội nên huyện Hoài
Đức cũng có những điều kiện rất thuận lợi để phát triển các làng nghề như
thị trường, giao thông thuận tiện … cũng như có thể tiếp cận với trung tâm
kinh tế văn hóa thủ đô. Một vài năm trở lại đây các làng nghề tại huyện đã có
những bước tiến vượt bậc và tạo được tiếng vang trong và ngoài nước, đời
sống nhân dân cũng ngày được nâng cao một cách đáng kể.Tuy vậy kinh tế
làng nghề Hoài Đức vẫn mang đậm nét của nông thôn Việt Nam. Chính vì
vậy các làng nghề tuy phát triển nhưng chưa có định hướng lâu dài và ổn
định.Không chỉ vậy việc các làng nghề phát triển ngày càng mạnh vô hình
chung đã gây ra rất nhiều ảnh hưởng đến môi trường trong vùng nói riêng và
có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường của huyện cũng như những khu vực
xung quanh.Do đó “ Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững các làng
nghề truyền thống tại huyện Hoài Đức,Hà Tây” từ đó đưa ra được các biện
pháp nhằm cải thiện môi trường cũng như phát triển các làng nghề là hết sức
cần thiết .Và đó chính là lý do tui chọn đề tài trên làm chuyên đề tốt nghiệp
2.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Chuyên đề được thực hiện với các mục tiêu như sau:
• Phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh và các vấn đề môi trường ở
các làng nghề truyền thống tại huyện Hoài Đức
• Nghiên cứu sự cần thiết của việc phát triển các làng nghề truyền
thống gắn liền với bảo vệ môi trường tại huyện Hoài Đức
• Đề xuất một số giải pháp nhằm gắn kết giữa phát triển kinh tế và bảo
vệ môi trường nhằm hướng tới sự phát triển bền vững của các làng
nghề truyền thống của huyện Hoài Đức
2
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu: một số làng nghề truyền thống đặc trưng của huyên
Hoài Đức: Cát Quế, Dương Liễu, Sơn Đồng, Minh Khai…
Phạm vi nghiên cứu: huyện Hoài Đức –Hà Nội ( Hà Tây cũ)
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

a. Phương pháp điều tra, phỏng vấn
b. Phương pháp kế thừa các kết quả nghiên cứu
c. Phương pháp lập bảng tính điểm tìm mức độ quan trọng của các giải
pháp

5. KẾT CẤU CHUYÊN ĐỀ
Chương I :Cơ sở lý luận về phát triển bền vững các làng nghề
Chương II : Thực trạng phát triển kinh tế và môi trường ở các làng nghề
truyền thống huyện Hoài Đức
Chương III : Đề xuất các giải pháp phát triển bền vững các làng nghề huyện
Hoài Đức
Kết luận và kiến nghị
Xin chân thành Thank khoa Kinh tế môi trường - đô thị cùng sự giúp
đỡ của Th.s Vũ Thị Hoài Thu đã giúp đỡ tui hoàn thành chuyên đề này.
3
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN Về PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC
LÀNG NGHỀ
I.KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI LÀNG NGHỀ
1. Khái niệm
Trong những năm gần đây, nhờ chủ trương đa dạng hóa các thành phần kinh
tế và phương hướng đa dạng hóa các ngành nghề của chính phủ, bộ mặt nông
thôn Việt Nam đã có những thay đổi rõ rệt. Các loại hình sản xuất đã bước
đầu đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, đặc biệt là sự hồi
sinh của loại hình các làng nghề sản xuất truyền thống. Chính sự hồi sinh đó
của các làng nghề đã tham gia vào xây dựng kinh tế - xã hội ở nông thôn, góp
phần nâng cao thu nhập giảm đói cùng kiệt nâng cao dân trí… cũng như đem lại
nguồn thu nhập lớn cho địa phương cũng như đất nước.
Cùng với trồng trọt và chăn nuôi, hầu hết dân cư sống ở vùng nông thôn đều
có hoạt động thêm một số nghề thủ công với mục đích ban đầu sản xuất ra
một số hàng gia dụng phục vụ cho nhu cầu sản xuất và đời sống của hộ gia
đình mang tính chất tự cung tự cấp trên cơ sở sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn
có. Nhưng qua một quá trình dài phát triển do có sự khác nhau về tay nghề và
kinh nghiệm tích luỹ được ở từng địa phương nhất định đã có sự chuyên môn
hoá và các sản phẩm làm ra bắt đầu đưa ra thị trường trao đổi như những loại
hàng hoá. Đó là quá trình chuyên môn hoá lâu đời và các sản phẩm của địa
phương đó không những bền đẹp mà có giá thành rẻ nên được xã hội chấp
nhận. Chẳng hạn quê lụa Hà Tây có làng lụa Vạn Phúc nổi tiếng cả trong và
ngoài nước, hay nghề rèn ở Đa Sỹ…và Hà Tây nơi có nhiều làng nghề nổi
tiếng nên được thiên hạ đặt tên là “đất của trăm nghề”. Không riêng Hà Tây
mà hầu hết các địa phương trên cả nước ở làng quê nào ngoài sản xuất nông
nghiệp đều có làm thêm một vài nghề phụ. Song vấn đề quan tâm ở đây là
4
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By HngLy
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement