Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By magaret_d
#862397 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Toyota Motor Việt Nam
Khóa luận tốt nghiệp
Nguyễn Thị Bích Huyền
Lớp Q15N1
2
Ch­¬ng I
Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n
lùc trong doanh nghiÖp
1.1. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n
lùc trong doanh nghiÖp
1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực
Nhân lực là nguồn lực của con người, khả năng của mỗi con người bao
gồm: thể lực, trí lực. Thể lực chỉ sức khỏe của thân thể, nó phụ thuộc vào sức
vóc, tình trạng sức khỏe của từng con người, mức sống, thu nhập, chế độ ăn
uống, làm việc, nghỉ ngơi, chế độ y tế. Thể lực con người tùy thuộc vào tuổi
tác, thời gian công tác, giới tính. Trí lực chỉ sức suy nghĩ, sự hiểu biết, tiếp
thu kiến thức, tài năng, năng khiếu cũng như quan điểm, lòng tin, nhân cách...
của từng con người. “Trích nguồn: Giáo trình quản trị nhân lực, trường ĐH
Kinh tế quốc dân”.
Nguồn nhân lực trong doanh nghiệp bao gồm tất cả các thành viên
doanh nghiệp đang sử dụng mang tính chất ổn định lâu dài (kể cả người trong
và ngoài doanh nghiệp) nhưng có hoạt động, tham gia giải quyết các vấn đề
của doanh nghiệp trong điều kiện hoàn cảnh nhất định. “Trích nguồn: Giáo
trình quản trị nhân lực, trường ĐH Kinh tế quốc dân”.
1.1.2. Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
Đào tạo: được hiểu là các hoạt động học tập nhằm giúp cho người lao
động có thể thực hiện có hiệu quả hơn những chức năng, nhiệm vụ của mình.
Đó chính là quá trình học tập làm cho người lao động nắm vững hơn về công
việc của mình, là những hoạt động học tập nâng cao trình độ kỹ năng của
người lao động để thực hiện nhiệm vụ lao động có hiệu quả hơn. (Trích
nguồn: Giáo trình quản trị nhân lực, trường ĐH Kinh tế quốc dân).

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement