Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By frozen_heart20395
#862222

Download miễn phí Khóa luận Quản lí nhân sự - Công ty Supe Phốt phát và hoá chất lâm thao

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 3
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 5
1.1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 5
1.1.1. Mục đích của đề tài 5
1.1.2 Các chức năng chính của hệ thống quản lí nhân sự 5
1.2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY THỰC TẬP 5
CHƯƠNG II KHẢO SÁT THỰC TẾ VÀ MÔ TẢ HỆ THỐNG 7
2.1 KHẢO SÁT THỰC TẾ 7
2.1.1 Khảo sát chung 7
2.1.2 Khảo sát các quy trình nghiệp vụ của công ty. 7
2.1.2.1 Quy trình quản lí tuyển dụng 7
2.1.2.2 Quy trình quản lí nhân viên 13
2.1.2.3 Quy trình quản lí chấm công 16
2.1.2.4 Quy trình quản lí đào tạo 19
2.2 CÁC MẪU BÁO CÁO 23
2.2.1 Báo cáo về nhân sự. 23
2.2.2 Báo cáo về việc tuyển dụng. 23
2.2.3 Báo cáo kết qủa thi tuyển 24
2.2.4 Báo cáo về việc đào tạo. 24
2.2.5 Báo cáo về lương. 24
2.3 MÔ TẢ HỆ THỐNG 25
2.3.1 Máy chủ Web (Web Server) 25
2.3.1.1 Yêu cầu về phần cứng 25
2.3.1.2 Yêu cầu về phần mềm 25
2.3.2 Máy chủ cơ sở dữ liệu (Database Server) 26
2.3.2.1 Yêu cầu về phần cứng. 26
2.3.2.2 Yêu cầu về phần mềm 26
2.3.3 Máy trạm (Client) 26
2.3.3.1 Yêu cầu về phần cứng 26
2.3.3.2 Yêu cầu về phần mềm 27
CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 28
3.1 LƯU ĐỒ BIỂU DIỄN CÁC QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG 28
3.1.1 Biểu đồ phân rã chức năng của hệ thống. 30
3.1.2 Biểu đồ luồng dữ liệu. 31
3.1.2.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh 31
3.1.2.2 Biểu đồ dữ liệu mức đỉnh 32
3.1.2.3 Biểu đồ dữ liệu mức dưới đỉnh 33
3.2 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU. 36
3.2.1 Xây dựng các thực thể. 36
3.2.1.1 Thực thể dùng chung 36
3.2.1.2 Các thực thể phần tuyển dụng 39
3.2.1.3 Các thực thể phần quản lí nhân viên 45
3.2.1.4 Các thực thể phần tính lương 49
3.2.1.5 Các thực thể phần đào tạo 51
3.2.2. Mối quan hệ giữa các thực thể 57
3.2.2.1 Phần thực thể dùng chung 57
3.2.2.2 Phân hệ tuyển dụng. 58
3.2.2.3 Phân hệ đào tạo. 58
3.2.2.4 Phân hệ quản lí nhân viên 58
3.2.2.5 Phân hệ quản lí lương 58
CHƯƠNG 4: LẬP TRÌNH 62
4.1 LƯU ĐỒ THUẬT TOÀN CHO CÁC QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG 62
4.1.1 HR – Quản lý thông tin nhân viên 62
4.1.2 DT – Quản lý đào tạo 65
4.1.3 RC – Quản lý tuyển dụng 68
4.1.4 TK – Quản lý chấm công 71
4.2 CÀI ĐẶT HỆ THỐNG 72
4.3 CÔNG CỤ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 80
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 81
TÀI LIỆU THAM KHẢO 82
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

ý hợp đồng của CBNV
Thông tin cần quản lý:
Mã nhân viên
Số quyết định
Cấp quyết định
Ngày thanh lý
Lý do
Mức trợ cấp từ Quỹ xã hội
Mức trợ cấp theo luật lao động
Mức đền bù do người lao động trả
Ghi chú
Quy trình quản lí chấm công
TT
Mô tả quá trình
Ghi chú
CC.001
Thiết lập ngày nghỉ trong năm
Thiết lập các ngày nghỉ lễ tết cho toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty
Các thông tin cần quản lý:
Mã ngày nghỉ
Tên loại ngày nghỉ
Ngày nghỉ
Ghi chú
CC.002
Các loại ngày nghỉ
Loại ngày nghỉ: Định nghĩa những loại ngày nghỉ với tỷ lệ hưởng lương và phụ cấp
Thông tin cần quản lý:
Mã ngày nghỉ
Tên ngày nghỉ
Tỷ lệ hưởng lương
Tỷ lệ hưởng BH
Tỷ lệ hưởng phụ cấp
CC.003
Đăng ký làm thêm giờ
Ghi nhận đăng ký làm thêm giờ của nhân viên làm cơ sở tập hợp, thống kê công ngoài giờ.
Cán bộ, công nhân viên làm thêm giờ phải có sự điều động bằng giấy của thủ trưởng đơn vị. Trong đó ghi rõ lý do điều động làm thêm giờ, thời gian làm thêm giờ, số người làm têm, vv và phải đăng ký và xác nhận giờ vào, giờ ra của phòng bảo vệ. (Thông tin cần quản lý: Số người, ngày làm thêm, giờ làm ngoài giờ… ghi chú).
Thông tin cần quản lý:
Điều kiện lọc: Đơn vị, phòng ban, tổ nhóm, nhân viên, tháng.
Nhân viên, ngày làm việc ngoài giờ.
Giờ vào (theo đăng ký và xác nhận của phòng bảo vệ)
Giờ ra (theo đăng ký và xác nhận của phòng bảo vệ)
Số công làm việc
Ghi chú
CC.004
Tổng hợp thông tin làm ngoài giờ cả tháng của nhân viên (Tổng công làm thêm được xác nhận)
Điều kiện lọc: Đơn vị, phòng ban, tổ nhóm, nhân viên, tháng.
Ví dụ: 05/2004 (từ 01/05/2004 đến 31/05/2004)
CC.005
Đăng ký nghỉ phép
Cập nhật thông tin các ngày nghỉ của nhân viên
Nhân viên đăng ký nghỉ theo các loại nghỉ phép hiện hành của công ty.
Thông tin cần quản lý:
Loại ngày nghỉ: chọn từ danh mục Loại ngày nghỉ, khi chọn loại ngày nghỉ thì chương trình sẽ hiện thị tương ứng với loại ngày nghỉ đó thì nhân viên đang được chọn:
Được nghỉ bao nhiêu ngày trong năm (Bao gồm số phép quy định + 1 ngày phép (Thêm 5 năm thâm niên). Số phép của năm dưa trên số tháng làm việc của năm trước).
Số ngày nghỉ theo loại này mà nhân viên đã nghỉ tính từ đầu năm.
Số ngày nghỉ còn lại (= số ngày được nghỉ - số ngày đã nghỉ).
Từ ngày: ngày bắt đầu nghỉ
Đến ngày
Số ngày nghỉ: mặc định = Từ ngày - đến ngày - trừ ngày nghỉ lịch (nghỉ CN/T7 hay nghỉ theo lịch làm việc)
Ghi chú.
CC.006
Bảng chấm công:
Bảng công hàng tháng
Thể hiện được chi tiết từng ngày công trong tháng của công nhân viên. Những ngày đăng ký nghỉ thì hiển thị mã của ngày nghỉ.
Thông tin cần quản lý:
Bộ phận
Tháng
Mã nhân viên
Tên nhân viên
Bộ phận
Tổng hợp công
Quy trình quản lí đào tạo
TT
Mô tả quá trình
Ghi chú
Quy trình đào tạo
DT.001
Danh mục lĩnh vực đào tạo
Thiết lập danh mục lĩnh vực đào tạo
Vd: Đào tạo chung, đào tạo chuyên sâu, đào tạo tại các phòng ban ...
Các thông tin:
Tên lĩnh vực đào tạo
Ghi chú
DT.002
Danh mục chuyên môn đào tạo
Thiết lập danh mục môn đào tạo, 1 lĩnh vực đào tạo có nhiều môn học.
Các thông tin:
Tên môn đào tạo
Lĩnh vực đào tạo: DM đào tạo.
Ghi chú
DT.003
Danh mục hình thức đào tạo
Thiết lập các danh mục hình thức đào tạo
Vd: Đào tạo tại trung tâm, đào tạo tại phân xưởng, đào tạo tại các phòng ban
Các thông tin:
Tên hình thức đào tạo
Ghi chú
DT.004
Danh mục trung tâm đào tạo
Thiết lập danh mục trung tâm đào tạo
Các thông tin:
Tên trung tâm đào tạo
Ghi chú
DT.005
Kế hoạch đào tạo
Có các hình thức đào tạo như: Đào tạo mới, đào tạo định kỳ, đào tạo lại. Tùy vào tình hình tuyển dụng của công ty.
Các thông tin:
Năm
Mã kế hoạch
Tên kế hoạch
Bộ phận lập kế hoạch
Loại hình đào tạo: DM các loại hình đào tạo
Hình thức đào tạo: DM hình thức đào tạo
Nơi đào tạo: DM nơi đào tạo
Lĩnh vực đào tạo
Cấp tổ chức
Lĩnh vực đào tạo
Tiêu chuẩn đào tạo: Gõ text
Chứng chỉ
Danh sách các môn đào tạo: Phù hợp với lĩnh vực đào tạo
Ghi chú.
DT.006
Khóa đào tạo
Theo kế hoạch, tại thời điểm thích hợp, phòng QL đào tạo tổ chức khóa đào tạo tương ứng và thông báo đến các đơn vị
Tuy nhiên, có những trường hợp đột xuất, không có kế hoạch, vẫn tổ chức khóa đào tạo
1 khóa đào tạo có thể đào tạo nhiều lĩnh vực và nhiều môn học.
Các thông tin:
Năm
Mã khóa học
Tên khóa học
Bộ phận lập kế hoạch
Loại hình đào tạo: DM các loại hình đào tạo
Hình thức đào tạo: DM hình thức đào tạo
Nơi đào tạo: DM nơi đào tạo
Lĩnh vực đào tạo
Thời lượng: Bao nhiêu ngày... Giờ
Kinh phí đào tạo
Kinh phí tổ chức đào tạo
Kinh phí/người
Tổng kinh phí
Số người tham gia
Đơn vị đào tạo : DM
Tiêu chí đào tạo: Gõ Text
Đơn vị tổ chức
Từ ngày … Đến ngày
Chứng chỉ
Danh sách các môn đào tạo: Phù hợp với lĩnh vực đào tạo
Điểm đạt
Điểm tối đa
Giảng viên
Ghi chú.
DT.007
Lập danh sách học viên cho khóa học
Chọn danh sách học viên chính thức được tham gia từng khóa học cụ thể
Các thông tin:
Mã nhân viên
Tên nhân viên
Ngày sinh
Ngày vào
Bộ phận
Đơn vị
Chức danh – chức vụ
Trình độ
Email
Điện thoại
DT.008
Kết quả đào tạo
Ghi nhận kết quả đào tạo của học viên sau khi kết thúc 1 khóa đào tạo
Kết quả ghi nhận cụ thể cho từng môn học theo khóa học
Kết quả của khóa học dựa trên kết quả của các môn học: “Đạt” nếu tất cả các môn đều đạt và ngược lại.
Căn cứ trên bảng kết quả mà người quản lý sẽ quyết định nhân viên đó sẽ làm gì, ở bộ phận nào hay có phải chuyển đào tạo lại hay không.
Các thông tin:
Mã khoá đào tạo
Họ tên học viên
Lĩnh vực đào tạo
Bộ phận
Đơn vị
Kinh phí (tổng kinh phí đào tạo)
Kết quả
Thời lượng học: Bao nhiêu ngày ..Giờ
Điểm
Xếp loại
Kết quả: Đạt/không đạt
Kết quả : (Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu)
Các mẫu báo cáo
Báo cáo về nhân sự.
STT
Mã NV
Họ tên
Đơn vị
Ngày vào công ty
Loại hợp đồng
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Ghi chú
Báo cáo về việc tuyển dụng.
Điều kiện: từ ngày – Đến ngày, Đợt tuyển, Vòng tuyển, Đơn vị
Mẫu báo cáo:
STT
Họ tên
Ngày sinh
Giới tính
Nơi tốt nghiệp
Chuyên ngành
Số CMND
Báo cáo kẾT quẢ thi tuyỂn
Điều kiện: Từ ngày- Đến ngày, Mã đợt tuyển, Vòng tuyển, Đơn vị
Mẫu báo cáo:
STT
Họ tên
Giới tính
Ngày sinh
Số CMTND
Trường tốt nghiệp
Trình độ
DTB
Kết quả thi
Môn thi 1
Môn thi 2
Điểm
Trạng thái
Điểm
Trạng thái
Báo cáo về việc đào tạo.
BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
Bản thống kê kế hoạch:  
Từ ngày:  01/05/2008 - Đến ngày:  31/05/2008
STT
Tên kế hoạch
Hình thức đào tạo
Loại hình đào tạo
Lĩnh vực đào tạo
Cấp tổ chức
Số người
Ngân sách tạm tính
Các Mã khoá KH
Bottom of Form
Báo cáo về lương.
Mô tả hệ thống
Máy chủ Web (Web Server)
Yêu cầu về phần cứng
Cấu hình máy chủ Web tại trụ sở chính của doanh nghiệp phải có cấu hình tối thiểu đáp ứng những nhu cầu sau:
Mã yêu cầu
Mô tả chi tiết
Ghi chú
CPU SPEED
2 X 3.0 GHz
RAM
3Gb
HARD DISK
80 Gb chay RAID 5
NETWORK CARD
1x100 Mbps
OPERATING SYSTE...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement