Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By it_pro_hi
#860968 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tăng cường quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng đối với các Sở, Ban, Ngành của thành phố Hà nội
2
Thø nhÊt, x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t­
x©y dùng trong chi ng©n s¸ch Nhµ n­íc, so s¸nh t­¬ng quan víi vèn x©y
dùng c¬ b¶n vµ c¸c kho¶n chi kh¸c thuéc chi ng©n s¸ch.
Thø hai, ®¸nh gi¸ nh÷ng ®iÒu ®· lµm ®­îc vµ nh÷ng h¹n chÕ cßn tån
t¹I trong viÖc qu¶n lý vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t­ x©y dùng ®èi víi
c¸c Së, Ban, Ngµnh thuéc thµnh phè trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nh»m ®­a ra
mét sè kiÕn nghÞ, gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc h¹n chÕ, t¨ng c­êng hiÖu qu¶
c«ng t¸c qu¶n lý.
Néi dung cña luËn v¨n gåm 3 ch­¬ng:
Ch­¬ng I: Kh¸i qu¶t chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vèn sù nghiÖp cã tÝnh
chÊt ®Çu t­ x©y dùng.
Ch­¬ngII: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt
®Çu t­ x©y dùng ®èi víi c¸c Së, Ban, Ngµnh cña thµnh phè Hµ néi.
Ch­¬ng III:Mét sè biÖn ph¸p nh»m t¨ng c­êng qu¶n lý vèn sù nghiÖp
cã tÝnh chÊt ®Çu t­ x©y dùng.
Trong qu¸ tr×nh trùc hiÖn luËn v¨n nµy, em ®· nhËn ®­îc sù quan
t©m gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o h­íng dÉn thùc tËp… vµ c¸c c« chó,
anh chÞ cña Phßng Tµi chÝnh Hµnh chÝnh – Sù nghiÖp cïng c¸c phßng
ban kh¸c cña Së Tµi chÝnh Hµ néi.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement