Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Austen
#860501 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phương hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật ứng dụng
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
2
Ch­¬ng2: Ph©n tÝch thùc tr¹ng kinh doanh vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiªu
thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty TRATECH………………………………………19
I. Tæng quan vÒ c«ng ty……………………………………………….
19
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty……………………..
19
2. H×nh thøc, tªn gäi, trô së chÝnh……………………………………..
20
3. Ngµnh nghÒ kinh doanh…………………………………………….
21
4. M« h×nh tæ chøc vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban……….
21
5. C¸c ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty…………………..
37
II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty……………………..
30
1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña TRATECH…………………….
31
2. T×nh h×nh ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiªu thô hµng ho¸ cña TRATECH… 34
III.§¸nh gi¸ mÆt m¹nh, yÕu trong ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiªu thô………
42
1. M¨t m¹nh………………………………………………………….
42
2. MÆt yÕu……………………………………………………………
44
Ch­¬ng3: Môc tiªu, ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn kinh doanh vµ gi¶i ph¸p ph¸t
triÓn thÞ tr­êng tiªu thô h¸ng ho¸ t¹i C«ng ty TRATECH…………… 46
I. Môc tiªu, ph­íng ph¸t triÓn kinh doanh…………………………..46
1. Môc tiªu ph¸t triÓn kinh doanh cña c«ng ty……………………….
46
2. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh vµ thÞ tr­êng tiªu thô
48
2.1 Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh…………………..
48
2.2 Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiªu thô……………………….
49

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement