Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhoc_catinh86
#860473 Download miễn phí Chuyên đề Quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Hud1MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1. 3
I. Giới thiệu tổng quan về công ty. 3
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 3
1.2 Ngành nghề sản xuất, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của công ty. 5
1.3 Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua. 9
1.4 Hoạt động đầu tư phát triển của công ty. 14
1.4.1 Đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư phát triển trong công ty. 14
1.4.2 Đầu tư ngoài công ty. 19
II. Giới thiệu tổng quan về hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở của công ty. 20
2.1 Vị trí, vai trò của hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở trong công ty. 20
2.2 Đặc điểm của các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trong công ty. 21
2.3 Giới thiệu những dự án đầu tư xây dựng nhà ở tiêu biểu của công ty. 23
III. Thực trạng công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại công ty. 25
3.1 Khái quát về quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại công ty. 25
3.2 Mô hình tổ chức quản lý dự án trong công ty. 27
3.3 Thực trạng quản lý dự án xét theo nội dung. 32
3.3.1 Lập kế hoạch dự án. 32
3.3.2 Quản lý phạm vi. 35
3.3.3 Quản lý thời gian và tiến độ dự án. 38
3.3.4 Quản lý chi phí 39
3.3.5 Quản lý chất lượng. 44
3.3.6 Quản lý hoạt động cung ứng, mua bán hàng. 54
3.3.7 Quản lý an toàn sản xuất trong dự án đầu tư và xây dựng nhà ở tại công ty. 56

3.3.8 Quản lý rủi ro dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại công ty. 60
3.4 Quản lý dự án theo chu kỳ. 62
3.4.1 Giai đoạn chuẩn bị đầu tư. 62
3.4.2 Giai đoạn thực hiện đầu tư. 66
3.4.3 Giai đoạn nghiệm thu, hoàn công, quyết toán công trình xây dựng. 70
3.4.4 Giai đoạn dịch vụ trong vận hành, khai thác dự án. 72
IV Đánh giá về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại công ty 73
4.1 Mặt tích cực. 73
4.2 Những hạn chế 74
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1. 76
I. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. 76
1.1 Mục tiêu tổng quát phát triển và tăng trưởng kinh tế của công ty. 76
1.2 Mục tiêu cụ thể. 78
II. Giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý dự án. 80
2.1 Kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý dự án. 80
2.2 Đa dạng hóa và hiện đại hóa công cụ quản lý dự án. 81
2.3 Nâng cao hiệu quả quản đối với từng giai đoạn. 82
2.4 Nâng cao hiệu quả quản lý đối với từng nội dung quản lý. 83
KẾT LUẬN 87
TÀI LIỆU THAM KHẢO. 88

Để quản lý chi phí cho mỗi dự án, công ty phải dựa vào các căn cứ sau:
- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Căn cứ Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
- Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/08/2007 của Bộ xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
- Văn bản số 1600/BXD-VP ngày 25/07/2007 của Bộ xây dựng về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng công tình năm 2007.
- Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
- Căn cứ Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC của Bộ tài chính về việc ban hành quy tắc, biểu phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt.
- Căn cứ Thông tư số 45/2003/TT-BTC của Bộ tài chính về việc hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư.
- Căn cứ vào suất vốn đầu tư xây dựng, quy mô và công suất của các dự án tương tự của công ty. Đồng thời trên cơ sở tham khảo những dự án tương tự đã thực hiện trên địa bàn lân cận.
Việc xác định chi phí dự án đầu tư xây dựng phải thỏa mãn 2 nguyên tắc sau:
- Chi phí của dự án được xác định theo công trình phù hợp với bước thiết kế xây dựng và được biểu hiện bằng tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán xây dựng công trình.
- Chi phí dự án đầu tư xây dựng được lập và quản lý trên cơ sở hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí trong hoạt động xây dựng, hệ thống giá và cơ chế chính sách có liên quan do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.
Mỗi dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại công ty bao gồm các chi phí: chi phí xây dựng (bao gồm chi phí xây dựng hạ tầng nội bộ và chi phí xây phần thô), chi phí khác, lãi vay trong thời gian xây dựng, chi phí chuyển giao hạ tầng trả Tổng công ty, chi phí tiếp thị, bán hàng và chi phí dự phòng, cụ thể như sau:
Chi phí xây dựng: gồm chi phí xây dựng hạ tầng nội bộ và chi phí xây thô.
Chi phí xây dựng công trình = Σ (Si x Zi).
Trong đó:
Si: Diện tích sàn xây dựng từng loại công trình theo quy hoạch được duyệt (công trình nhà ở thấp tầng, cao tầng, công trình công cộng…)
Zi: Suất đầu tư 1m² sàn xây dựng của từng loại công trình tương ứng (do Ban quản lý dự án tính toán đề xuất).
- Chi phí xây dựng hạ tầng nội bộ: là toàn bộ chi phí xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng cơ sở trong nội bộ dự án thứ phát theo thỏa thuận giữa công ty và Tổng công ty được thể hiện chi tiết thông qua hợp đồng đầu tư cấp 2. Bao gồm: hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt, hệ thống cấo điện, cấp nước và trồng cây xanh cảnh quan.
- Chi phí xây phần thô: là toàn bộ chi phí xây dựng phần móng, cột – khung chịu lực, sàn – mái bàng bê tông cốt thép, trong nhà được thi công bể nước ngầm, bể phốt, thi công mái, ngoài nhà xây hàng rào.
Chi phí khác: bao gồm chi phí quản lý dự án; chi phí lập dự án; chi phí khoan khảo sát địa chất; chi phí thiết kế kỹ thuật thi công; chi phí thẩm tra bản vẽ, dự toán; chi phí giám sát thi công xây dựng; chi phí thẩm định, phê duyệt quyết toán; chi phí kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; chi phí bảo hiểm công trình; chi phí bảo trì công trình, chi phí bán hàng và các chi phí khác.
Lãi vay trong thời gian xây dựng: được tính với lãi suất 1%/tháng.
Chi phí chuyển giao hạ tầng trả Tổng công ty = Σ (Si x Gi)
Trong đó:
Si: Diện tích từng loại đất theo quy hoạch được duyệt.
Gi: Đơn giá chuyển giao từng loại đất tương ứng (do Tổng công ty quyết định)
Chi phí tiếp thị, bán hàng: được tính bằng 2% tổng các chi phí xây dựng và chi phí chuyển giao hạ tầng trả Tổng công ty.
Chi phí dự phòng: bằng 10% tổng chi phí xây lắp và chi phí khác của công trình.
Tổng mức đầu tư tối đa của dự án thành phần tương ứng với mức vốn chủ sở hữu được quy định theo Khoản 1, Khoản 2, Điều 5, Nghị định 153/2007/NĐ- CP.
(Khoản 1: Chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, khu nhà ở, dự án hạ tâng kỹ thuật khu công nghiệp phải có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án theo quy định sau:
Đối với dự án khu đô thị mới và dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp thì không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đầu tư của dự án đã được phê duyệt.
Đối với dự án khu nhà ở thì không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của djư án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên đã được phê duyệt.
Khoản 2: Tổng mức đầu tư dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp thực hiện theo các quy định của pháp luật tương ứng)
Theo đó, căn cứ vào điều kiện cụ thể của công ty, căn cứ vào năng lực tài chình của công ty mà Tổng công ty ủy quyền đầu tư các dự án thành phần với quy mô thích hợp để công ty thực hiện đầu tư.
Bảng 9: Cách tính tổng mức đầu tư dự án xây dựng nhà ở tại công ty

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011386 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement