Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By candy_ctl
#858814 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Hà Nội – thực trạng và giải pháp
Chuyên đề cuối khóa
Quản Trị Kinh Doanh
Đặng Tuấn Anh
2
2
2.2.2. Xây dựng chiến lược, kế hoạch QTRR tín dụng ...................................372.2.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch quản trị rủi ro tín dụng. ............................422.2.4. Kết quả hoạt động QTRR của chi nhánh Bắc Hà Nội...........................552.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QTRR TÍN DỤNG CỦA CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI. ..........................................................................................................592.3.1. Về tổ chức điều hành QTRR tín dụng...................................................592.3.2. Về tổ chức thực hiện quản trị rủi ro tín dụng ........................................61Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNO&PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI ........................673.1.DỰ BÁO XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG BẮC HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI.............................673.1.1.Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng Bắc Hà Nội trong thời gian tới. ....................................................................................................673.1.2. Phương hướng phát triển hoạt động tín dụng tại ngân hàng Bắc Hà Nội trong những năm tới. .......................................................................................723.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HIOATJ ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NO&PTNT BẮC HÀ NỘI. .................743.2.1. Giải pháp về tổ chức và điều hành QTRR.............................................743.2.2. Hoàn thiện quy trình cấp tín dụng.........................................................793.2.3. Các giải pháp về con người ...................................................................873.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NO&PTNT BẮC HÀ NỘI. ..893.3.1. Kiến nghị với Chính phủ .......................................................................893.3.2.Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. .....................................913.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng No&PTNT Việt Nam...................................91KẾT LUẬN ....................................................................................................92DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .....................................................93PHỤ LỤC .......................................................................................................94

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement