Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#858810 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Trang
Lời mở đầu
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÓI CHUNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦU GIẤY
I- TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VÀ BIDV CHI NHÁNH CẦU GIẤY.
1- Tổng quan về Hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
1.2 Nhiệm vụ và Phương châm hoạt động
1.3 Mục tiêu hoạt động và Chính sách kinh doanh
1.4 Sản phẩm – Dịch vụ
1.5 Cam kết
2- Tổng quan về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy
2.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức
2.3 Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu
2.4 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu
II- KHÁI QUÁT CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÓI CHUNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦU GIẤY
1- Những qui định của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy đối với hình thức cho vay theo dự án
1.1 Đối tượng cho vay
1.2 Điều kiện vay vốn
1.3 Nguyên tắc cho vay
1.4 Lãi suất và mức phí cho vay
1.5 Thời hạn cho vay
1.6 Các qui đinh khác
2- Số lượng và qui mô các dự án đầu tư xin vay vốn được thẩm định tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy
2.1 Theo loại hình cho vay
2.2 Theo thành phần kinh tế
2.3 Theo loại tiền gửi
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN XIN VAY VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (DNNVV) TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦU GIẤY
I- THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA BIDV CẦU GIẤY
1- Chính sách cho vay đối với các Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại BIDV Cầu Giấy
1.1 Khái niệm Doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.2 Đặc điểm cho vay đối với các Doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.3 Chính sách cho vay đối với các Doanh nghiệp nhỏ và vừa
2- Số lượng- Doanh số cho vay- Dư nợ cho vay của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại BIDV Cầu Giấy
2.1 Số lượng các Doanh nghiệp nhỏ và vừa
2.2 Doanh số cho vay các Doanh nghiệp nhỏ và vừa
2.3 Dư nợ cho vay các Doanh nghiệp nhỏ và vừa
II - THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN XIN VAY VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI BIDV CẦU GIẤY
1- Qui trình thẩm định
2- Nội dung thẩm định
2.1 Thẩm định tổng vốn đầu tư và cơ cấu vốn đầu tư của dự án
2.2 Thẩm định kế hoạch doanh thu, chi phí và lợi nhuận hàng năm của dự án
2.3 Thẩm định dòng tiền hàng năm của dự án
2.4 Thẩm định các chỉ tiêu tài chính của dự án
2.5 Phân tích rủi ro dự án
3- Phương pháp thẩm định
4- Ví dụ minh hoạ
III - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁC DỰ ÁN VAY VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI BIDV CẦU GIẤY
1- Kết quả đạt được
2- Hạn chế và các nguyên nhân
2.1 Hạn chế tồn tại
2.2 Nguyên nhân
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN XIN VAY VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦU GIẤY
I - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA BIDV CẦU GIẤY TRONG THỜI GIAN TỚI
II - ĐỊNH HƯỚNG MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC DNNVV
III - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA BIDV CẦU GIẤY
IV - GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH CHO VAY TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI BIDV CẦU GIẤY
1- Hoàn thiện nội dung và phương pháp thẩm định tài chính dự án
2- Thẩm định tổng vốn đầu tư, cơ cấu vốn đầu tư, nguồn tài trợ và tài sản đảm bảo của dự án vay vốn
3- Thẩm định doanh thu, chi phí, lợi nhuận hàng năm của dự án
4- Thẩm định dòng tiền của dự án
5- Phân tích rủi ro của dự án
6- Nâng cao chất lượng thông tin và trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại phục vụ công tác thẩm định tài chính dự án
6.1 Nâng cao chất lượng thông tin về dự án
6.2 Hiện đại hoá trang thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng phục vụ công tác thẩm định tài chính dự án
7- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tổ chức thực hiện hoạt động thẩm định tài chính dự án có hiệu quả
V - KIẾN NGHỊ
1- Kiến nghị với cơ qua Quản lý Nhà nước
1.1 Kiến nghị với Nhà nước, Chính phủ và các Bộ, ngành
1.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
1.3 Kiến nghị với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2- Kiến nghị với các Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Kết luận 1

Lêi Më ®Çu
Sau hơn 20 năm đổi mới, nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc, tốc độ tăng GDP bình quân năm trên 7%, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Những thành tựu trên là kết quả của chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước ta, trong đó khuyến khích hoạt động huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn nhằm công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế.
Trong quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới những năm vừa qua, Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu vô cùng quan trọng, trong đó đáng kể nhất là việc thu hút được rất nhiều các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vốn vào Việt Nam. Các nhà đầu tư nước ngoài coi Việt Nam là một thị trường vô cùng triển vọng, và ngày càng nhiều dòng tiền của các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, đó cũng là một trong nhiều nguyên nhân quan trọng góp phần thúc đẩy nền kinh tế ngày càng phát triển. Kinh tế phát triển, số lượng các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng ngày càng tăng, chiếm phần lớn trong tổng số các doanh nghiệp, đóng góp hơn 45% vào GDP. Tuy nhiên các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay đang gặp nhiều khó khăn về vấn đề vốn và các vấn đề khác liên quan như hành lang pháp lý, môi trường kinh doanh, sự cạnh tranh của các doanh nghiệp nước ngoài…
Hiện nay các ngân hàng thương mại đang tiến hành mở rộng cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc mở rộng cho vay đối với các doanh nghiệp này sẽ mở ra cho các ngân hàng một thị trường tiềm năng đem lại lợi nhuận lớn. Để có thể khơi thông dòng vốn, giúp cho các doanh nghiệp nhỏ và vửa tiếp cận được vay thì việc thẩm định tài chính đối với các dự án xin vay vốn của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa rất quan trọng và thực sự cần thiết. Bởi vậy, trong quá trình thực tập tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy, tui đã lựa chọn đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định tài chính đối với các dự án xin vay vốn của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy” làm chuyên đề nghiên cứu của mình.
Chuyên đề gồm có 3 chương:
Chương I: Khái quát công tác thẩm định các dự án đầu tư nói chung tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy
Chương II: Thực trạng hoạt động thẩm định tài chính dự án xin vay vốn của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định tài chính đối với các dự án xin vay vốn của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy
Trong quá trình thực hiện nghiên cứu chuyên đề này, do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, vì vậy không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong thầy cô và Ban giám đốc, các anh chị trong phòng Quan hệ khách hàng của BIDV Chi nhánh Cầu Giấy tham gia cho ý kiến chỉnh sửa, bổ sung để chuyên đề được hoàn thiện hơn.
tui xin Thank tới cô giáo: Thạc sỹ Trần Mai Hoa đ• tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tui thực hiện nghiên cứu chuyên đề này. tui cũng xin được Thank Ban giám đốc, các anh chị công tác tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cầu Giấy đ• tạo mọi điều kiện cho tui trong khoảng thời gian thực tập tại Chi nhánh
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#1014088 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement