Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By trinhhoa85
#856924 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tổng quan về robot công nghiệp
Lêi nãi ®Çu
2
Ch­¬ng 1
Tæng quan vÒ robot c«ng nghiÖp
1.1. S¬ l­îc qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ mét sè ®iÓm mèc cña lÞch sö ph¸t
triÓn robot c«ng nghiÖp .
ThuËt ng÷ robot lÇn ®Çu tiªn xuÊt hiÖn n¨m 1920 víi ý nghÜa lµ mét chiÕc m¸y
gièng nh­ ng­êi ®Ó phôc vô cho yªu cÇu trong ®êi sèng , s¶n xuÊt cña con ng­êi . ThÕ
nh­ng tõ thÕ kØ 17 mét sè thiÕt bÞ m¸y mãc ®­îc chÕ t¹o ®· cã mét sè ®Æc tÝnh lµm
viÖc nh­ robot c«ng nghiÖp hiÖn nay Jacques de Vancanson chÕ t¹o mét sè bóp bª c¬
khÝ ®¸nh nh¹c . N¨m 1801 J.Jacquard ph¸t minh khung dÖt v¶i cã thÓ lËp tr×nh .N¨m
1805 H.Mailader chÕ t¹o bóp bª c¬ khÝ biÕt vÏ tranh .N¨m 1892 S.Babbitt ®· thiÕt kÕ
mét cÇn trôc truyÒn ®éng ®éng c¬ cã c¬ cÊu kÑp ®Ó g¾p thái thÐp ®óc ra khái lß
nung .
§Çu thËp kØ 40 cña thÕ kØ 20 th× con ng­êi ®· ph¸t minh ra c¸nh tay m¸y c«ng
nghiÖp ®iÓn h×nh lµ n¨m 1938 W.Polland vµ H.Roselund ®· thiÕt kÕ 1 c¬ cÊu phun
s¬n lËp tr×nh cho c«ng ty De Vilbiss . N¨m 1946 G.C.Devol s¸ng chÕ thiÕt bÞ ®iÒu
khiÓn cã thÓ ghi l¹i nh÷ng tÝn hiÖu ®iÖn b»ng tõ hãa sau ®ã ®­îc sö dông ®Ó ®iÓu
khiÓn mét m¸y c¬ khÝ .
Vµo nh÷ng n¨m 50 , xuÊt hiÖn kh¸i niÖm vÒ robot th«ng minh víi kÜ thuËt hç
trî lµ bé nhí vßng .N¨m 1951 xuÊt hiÖn c¬ cÊu tau m¸y ®iÒu khiÓn tõ xa cã thÓ mang
c¸c vËt liÖu phãng x¹ chÕ t¹o .N¨m 1952 mÉu m¸y ®iÒu khiÓn sè ®Çu tiªn ra ®êi vµ
®­îc tr­ng bµy ë ViÖn C«ng nghÖ Massschusetts sau mét vµi n¨m nghiªn cøu chÕ t¹o .
N¨m 1954 G.C.Devol ®¨ng kÝ b¶n quyÒn ph¸t minh thiÕt kÕ robot .
®Çu nh÷ng n¨m 60 giíi thiÖu nh÷ng robot ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng m¸y tÝnh cã
øng dông trong c«ng nghiÖp thóc ®Èy viÖc t¨ng c­êng nghiªn cøu robot .N¨m 1960 Robot “Unimate ” ®Çu tiªn ®­îc giíi thiÖu lµ robot truyÒn ®éng thñy lùc , nã sö dông d¹ng nguyªn lý ®iÒu khiÓn sè cho ®iÒu khiÓn c¬ cÊu tay m¸y . N¨m 1961 c«ng ty Ford l¾p ®Æt Robot Unimate .N¨m 1962 c«ng ty General Motor (GM) l¾p ®Æt robot c«ng nghiÖp ®Çu tiªn (robot Unimate )trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt .N¨m 1966 c«ng ty Trallfa l¾p ®Æt robot phun s¬n . N¨m1968 Robot di chuyÓn “Shakey” ®­îc chÕ t¹o t¹i ViÖn

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement