Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoang_nguy
#856774

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác đấu thầu quốc tế mua sắm hàng hoá tại Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 9
DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH VẼ VÀ MINH HOẠ 10
LỜI MỞ ĐẦU 12
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ ĐẤU THẦU VÀ ĐẤU THẦU MUA SẮM HÀNG HOÁ. 16
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐẤU THẦU QUỐC TẾ. 16
1.1.1. Khái quát về đấu thầu, đấu thầu quốc tế 16
1.1.2. Phân loại đấu thầu quốc tế 17
1.1.2.1. Căn cứ theo hình thức : có 6 hình thức đấu thầu 17
1.1.2.2. Căn cứ theo cách 19
1.1.3.Vai trò của đấu thầu quốc tế 21
1.1.4. Các điều kiện trong đầu thầu quốc tế 23
1.2. ĐẤU THẦU QUỐC TẾ MUA SẮM HÀNG HÓA 24
1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của đấu thầu mua sắm hàng hoá 24
1.2.1.1. Khái niệm 24
1.2.1.2. Đặc điểm của đấu thầu mua sắm hàng hoá 24
1.2.2. Một số thuật ngữ thường dùng trong đấu thầu mua sắm hàng hoá 25
1.2.3.Các công việc của bên mời thầu mua sắm hàng hóa 27
1.2.3.1. Chuẩn bị đấu thầu 27
1.2.3.2. Tổ chức đấu thầu 28
1.2.3.3. Đánh giá hồ sơ dự thầu 30
1.2.3.4. Trình duyệt, thẩm định, phê duyệt và thông báo kết quả 31
1.2.3.5. Thương thảo hoàn thiện hợp đồng và kí hợp đồng 32
1.2.4. Các nhân tố tác động đến đấu thầu mua sắm hàng hoá 32
1.2.4.1. Chính sách của Nhà nước và cơ chế quản lý kinh tế 32
1.2.4.2. Thị trường và cạnh tranh trên thị trường. 33
1.2.4.3. Thông tin 34
1.2.4.4. Vốn đầu tư 34
1.3. CÁC QUY ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC QUỐC TẾ VỀ ĐẤU THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA 35
1.3.1. Hướng dẫn của WB 35
1.3.1.1. Tạo ra sự cạnh tranh tối đa 35
1.3.1.2. Đảm bảo công khai. 36
1.3.1.3. Phương pháp đánh giá HSDT 36
1.3.2. Hướng dẫn của ADB 36
1.3.2.1. Cạnh tranh 37
1.3.2.2. Phương pháp đánh giá HSDT 38
1.3.2.3. Qui trình thực hiện. 39
1.4. KINH NGHIỆM ĐẤU THẦU QUỐC TẾ MUA SẮM HÀNG HÓA CỦA CÁC CÔNG TY HÀN QUỐC, TRUNG QUỐC VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 40
1.4.1. Các công ty ở Hàn Quốc 40
1.4.2. Các công ty ở Trung Quốc 41
1.4.3. Bài học đối với Việt Nam 43
1.5. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐẤU THẦU QUỐC TẾ MUA SẮM HÀNG 45
1.5.1. Do đặc điểm của ngành dầu khí 45
CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA Ở PVEP. 47
2.1. KHÁI QUÁT VỀ PVEP 47
2.1.1. Tổng quan về mô hình bộ máy tổ chức của PVEP 47
2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của PVEP 47
2.1.1.3. Nhiệm vụ 51
2.1.1.4. Mục tiêu 51
2.1.2. Đặc điểm về kinh tế kỹ thuật của PVEP 52
2.1.2.1. Đặc điểm về ngành nghề và sản phẩm kinh doanh 52
2.1.2.2. Đặc điểm về khu vực hoạt động thăm dò và khai thác 52
2.1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của PVEP 53
2.1.3.1. Báo cáo về tình hình khai thác sản phẩm dầu và khí trong thời thời qua 53
2.1.3.2. Tình hình hoạt động thăm dò 56
2.1.3.3. Kết quả về doanh thu của TCT qua các năm 56
2.1.3.4. Tình hình gia tăng trữ lượng dầu khí qua các năm 58
2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU QUỐC TẾ MUA SẮM HÀNG HÓA Ở PVEP. 60
2.2.1. Nội dung ĐTMSHH ở PVEP 60
2.2.1.1. Quy định phân cấp quyết định đầu tư và mua sắm hàng hóa của PVEP 60
2.2.1.2. Quy định về nội dung mua sắm hàng hóa của PVEP 62
2.2.2. Quy trình đấu thầu quốc tế MSHH ở PVEP 63
2.2.2.1. Chuẩn bị đấu thầu 65
2.2.2.3. Đánh giá hồ sơ dự thầu. 71
2.2.2.4. Trình duyệt, thẩm định, phê duyệt và thông báo kết quả 73
2.2.2.5. Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng. 78
2.2.3. Thực trạng đấu thầu mua sắm hàng hóa của PVEP 80
2.2.3.1. Hình thức và cách thực hiện đấu thầu 80
2.2.3.2. Nội dung hàng hóa tiến hành đấu thầu mua sắm 82
2.2.3.4. Hiệu quả về chi phí 86
2.2.3.5. Hiệu quả về mặt thời gian 88
2.2.4. Các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện 89
2.2.4.1. Về quy trình 89
2.2.4.2. Về nội dung thực hiện 90
2.2.4.3. Về cơ chế 91
2.2.4.4. Tổng hợp về các vướng mắc hiện nay. 92
2.2.5. Các biện pháp hoàn thiện hoạt động ĐTMSHH ở PVEP 93
2.3. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU QUỐC TẾ MUA SẮM HÀNG HÓA Ở PVEP. 96
2.3.1. Thành tựu đạt được 96
2.3.1.1. Tiết kiệm được chi phí đầu tư 96
2.3.1.2. Đảm bảo tuân theo quy định của pháp luật đấu thầu Việt Nam 97
2.3.1.3. Chất lượng kế hoạch đấu thầu tốt, khôn ngoan trong các lựa chọn hình thức và cách đấu thầu. 98
2.3.1.4. Linh hoạt trong quản lý tiến độ hợp đồng sau đấu thầu. 99
2.3.2. Những tồn tại trong đấu thầu quốc tế mua sắm hàng hóa của PVEP 99
2.3.2.1. Chậm tiến độ thực hiện đấu thầu, gây ảnh hưởng tới thời gian thực hiện hợp đồng 100
2.3.2.2. Hiệu quả đám phán ký kết hợp đồng trực tiếp thấp, đặc biệt là nhà thầu chỉ định. 100
2.3.2.3. Xem nhẹ công tác kiểm tra tư cách nhà thầu 101
2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại 102
2.3.3.1. Hạn chế về trình độ ngoại ngữ của nhân sự chấm thầu quốc tế 102
2.3.3.2. Chưa bố trí đầy đủ nhân sự có năng lực đàm phán và chưa xác định các ngưỡng có thể chấp nhận được khi đàm phán ký kết hợp đồng. 102
2.3.3.3. Chưa cập nhật được thông tin về công nghệ 103
CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐẤU THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA Ở PVEP. 104
3.1. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU QUỐC TẾ MUA SẮM HÀNG HÓA TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ. 104
3.1.1. Cơ hội 104
3.1.2. Thách thức 107
3.2. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA PVEP VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU QUỐC TẾ MUA SẮM HÀNG HÓA. 108
3.2.1. Mục tiêu chiến lược của TCT đến năm 2015 108
3.2.2. Định hướng về đấu thầu quốc tế mua sắm hàng hóa đến năm 2015 của PVEP 110
3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU QUỐC TẾ MUA SẮM HÀNG HÓA. 111
3.3.1. Sử dụng ma trận SWOT để phân tích khả năng tổ chức đấu thầu quốc tế mua sắm hàng hóa ở PVEP. 111
 điểm yếu thì TCT sẽ làm gì. 111
3.3.2. Tăng cường hoạt động của bộ phận marketing trong việc thu thập xử lý thông tin phục vụ cho công tác đấu thầu 113
3.3.3. Hoàn thiện quy trình và kỹ thuật để nâng cao chất lượng hồ sơ mời thầu 114
3.3.4. Tìm kiếm và thuê tư vấn nước ngoài 115
3.3.5. Tăng cường đào tạo ngoại ngữ cho đội ngũ chuyên gia chấm 117
3.3.6. Bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu 118
3.3.7. Thực hiện đấu thầu qua mạng để cắt giảm chi phí, thời gian và tăng tính minh bạch trong đấu thầu 120
3.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ VĨ MÔ. 122
3.4.1. Kiến nghị với cơ quan ban ngành quản lí và ban hành về hoạt động đấu thầu. 122
3.4.1.1. Sửa đổi luật đấu thầu đối với ngành dầu khí 122
3.4.1.2. Nâng cao năng lực chuyên môn cán bộ trong hệ thống quản lý đấu thầu 124
3.4.2. Kiến nghị với nhà nước 125
3.4.2.1. Tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định của WTO 125
3.4.2.2. Công tác thanh tra kiểm tra 126
3.4.2.3. Giảm bớt thủ tục hành chính 127
KẾT LUẬN 128
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .129
 
PHỤ LỤC .131
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

, chỉ có một vài nhà thầu trên thế giới có thể đáp ứng được yêu cầu nên khong cần bước sơ tuyển.
Bên mời thầu lập hồ sơ mời thầu gồm các tài liệu sau:
Thư mời thầu
Chỉ dẫn đối với nhà thầu
Những yều cầu về mặt kỹ thuật của bên mời thầu đối với nhà thầu
Mẫu đơn dự thầu
Bản dự thảo hợp đồng.
Thư mời thầu gồm có các nội dung sau: Tên người mời thầu, tên người dự thầu, mục đích của cuộc đấu thầu nhằm thực hiện dự án đã được chính phủ và tập đoàn dầu khí Việt Nam phê duyệt, thư chấp nhận tham gia dự thầu theo mẫu phải được gửi về công ty trước một thời điểm nhất định.
Ví dụ về mẫu thư mời thầu
Thông báo về chào hàng cạnh tranh
Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo luật đấu thầu đối với gói thầu “cung cấp thiết bị văn phòng” thuộc dự án trang thiết bị tin học của PVEP sử dụng nguồn vốn của Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí.
Bên mời thầu mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đối với việc cung cấp hàng hoá trên tham dự. Các nhà thầu quan tâm đến gói thầu tìm hiểu thông tin chi tiết tại trang thông tin điện tử về đấu thầu : http:/ dauthau.mpi.gov.vn hay liên hệ trực tiếp tại tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí, email: [email protected] Nhà thầu có thể đăng ký tham gia trước với bên mời thầu theo địa chỉ P. CNTT<, Tổng công ty thăm dò khai thác dấu khí – 18 láng hạ ba đình hà nội . sau 5 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên thông báo này, tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí sẽ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng tại P.CNTT%LT, tct. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: ngày 31 tháng 07 năm 2007( trong giờ hành chính). Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là 10 giờ ngày 02 tháng 08 năm 2007.
Minh hoạ 2.1: Thông báo về chào hàng cạnh tranh
( Nguồn: Ban Thương Mại Đấu thầu)
Chỉ dẫn đối với nhà thầu bao gồm:
Chỉ dẫn chung: Tên bên mời thầu, tên công trình, địa điểm xây dựng, kết cấu của bộ hồ sơ mời thầu, thời hạn nhận hồ sơ dự thầu, giải thích về tư ngữ trong hồ sơ dự thầu.
Thông báo về việc nhận hồ sơ mời thầu và tham gia dự thầu: trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ mời thầu từ PVEP, nhà thầu phải gửi thư chấp nhận dự thầu theo mẫu tới PVEP.
Chỉ dẫn về hồ sơ dự thầu:
Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu
Hồ sơ dự thầu gồm 1 bản gốc và 2 bản copy do người thay mặt hợp pháp của nhà thầu ký và phải được đựng trong phong bì kín.
Hồ sơ dự thầu phải có dấu niêmn phong và phải được gửi qua đường bưu điện hay đem trực tiếp tới công ty PVEP, không chấp nhận hồ sơ dự thầu nếu gửi qua FAX hay điện thoại.
Hồ sơ dự thầu có những phần không điền đầy đủ thông tin hay không rõ ràng sẽ không được chấp nhận. Nếu nhà thầu có những đề xuất hay ngoại lệ khác, nhà thầu có thể mô tả chi tiết những đề xuất hay ngoại tệ khác, nhà thầu có thể mô tả chi tiết những sai số cụ thể và đưa ra những điều chỉnh về giá đối với mỗi sai số. Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ dự thầu và các tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và các nhà thầu là tiếng anh.
Chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu và tham gia đấu thầu thuộc trách nhiệm của nhà thầu.
Bảo đảm dự thầu: trong thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải cung cấp chứng nhận đảm bảo dự thầu từ một ngân hàng quốc tế uy tín theo sự chỉ định của PVEP, với giá trị đảm bảo không nhỏ hơn 30000 USD. Đảm bảo dự thầu sẽ có giá trị trong khoảng thời gian ít nhất là 120 ngày và sẽ được trả lại cho các nhà thầu khi nhà thầu nhận được thông báo không trúng thầu từ PVEP.
Làm rõ hồ sơ mời thầu: trong trường hợp có bất cứ thắc mắc nào về hồ sơ mời thầu, các nhà thầu có thể liên hệ trực tiếp với Trưởng Phòng Thương Mại và Đấu thầu Tổng Công ty tối thiểu trước 10 ngày trước thời điểm đóng thầu.
Vấn đề sở hữu và bảo mật hồ sơ mời thầu: hồ sơ mời thầu vẫn thuộc quyền sơ hữu của PVEP kể cả khi đã được các nhà thầu tiếp nhận để chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Các nhà thầu phải bảo mật tất cả các phần của hồ sơ mời thầu, và phải gửi trả lại PVEP tất cả các bản copy hồ sơ mời thầu ngay sau khi nhận được thông báo không trúng thầu.
Đề nghị từ phía nhà thầu: nếu nhà thầu có những đề xuất hay có khả năng đáp ứng yêu cầu khác có thể gửi kèm như là một tài liệu riêng biệt trong hồ sơ dự thầu. Kèm theo tài liệu này giải thích và nêu lên những lợi ích về mặt thương mại và lợi ích khác đối với PVEP và nhà thầu.
Những tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Tuân thủ những chỉ dẫn dành cho nhà thầu: thời gian dự thầu, hồ sơ dự thầu phải được đựng trong phong bì kín ( bản gốc có xác nhận của người có thẩm quyền bên phía nhà thầu ); khả năng chuẩn bị sẵn sàng các thiết bị cần thiết trong suốt quá trình thi công công trình; giá trị pháp lý của hồ sơ dự thầu; đảm bảo dự thầu với giá trị và trong khoảng thời gian nhất định; đảm bảo thực hiện hợp đồng bằng 10% giá trị hợp đồng. Hồ sơ dự thầu phải tuân thủ các yêu cầu trên, bất cứ tiêu chuẩn đánh giá nào không được thoả mãn trong hồ sơ dự thầu thì hồ sơ đó sẽ bị loại bỏ.
Tiêu chuẩn đánh giá trình độ kỹ thuật và đánh giá thương mại của nhà thầu: sử dụng phương pháp chấm điểm để đánh giá về mặt kỹ thuật, hồ sơ dự thầu đã vượt qua sự đánh giá về mặt kỹ thuật với số điểm đánh giá không thấp hơn 70% tổng số điểm đánh giá về mặt kỹ thuật sẽ được xem xét, đánh giá tiếp về mặt tài chính, hồ sơ dự thầu có nhiều ngoại lệ ảnh hưởng lớn tới nội dung trong hồ sơ mời thầu sẽ không được PVEP nhận; những hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kĩ thuật và đánh giá về ngoại lệ sẽ được đánh giá về mặt thương mại. Hồ sơ dự thầu đáp ứng được tiêu chuẩn đánh giá thương mại đồng thời thoả mãn những yêu cầu khác, đem lại tổng giá trị lớn nhất cho PVEP sẽ được lựa chọn trúng thầu.
Ngân hàng bảo lãnh: trong vòng 10 ngày sau khi nhận được thông báo trúng thầu nhà thầu phải đảm bảo thực hiện hợp đồng với PVEP thông qua một ngân hàng quốc tế có uy tín.
Quy định về thuế: PVEP sẽ nộp tất cả các loại thuế liên quan tới hoạt động dự án theo quy định của luật thuế Việt Nam, ngoại trù các mức giá và thuế định giá ghi trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu sẽ chịu các loại thuế không theo quy định của luật thuế Việt Nam bao gồm các giá và thuế định giá trong hồ sơ dự thầu. Những yêu cầu về mặt kỹ thuật của bên mời thầu đối với nhà thầu đối với nhà thầu bao gồm: hồ sơ thiết kế kỹ thuật và bản tiên lượng.
Mẫu đơn dự thầu: Nhà thầu điền các thông tin theo mẫu đơn dự thầu bao gồm 2 phần: Trình độ kỹ thuật và năng lực tài chính.
Bản dự thảo hợp đồng: gồm tên công trình, địa điểm,căn cứ vào…., thay mặt bên Tổng Công ty PVEP và thay mặt bên nhà thầu cùng thoả thuận và kí kết hợp đồng kinh tế các điều khoản sau:
Các khái niệm: nhà thầu, ngày ký h...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement