Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Bertolde
#853653 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu tại UBND huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nộ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................1
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ
NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU TẠI UBND CẤP HUYỆN ..........4
1.1 Khái niệm, vai trò và đặc điểm của đấu thầu ..............................................4
1.1.1 Khái niệm..................................................................................................4
1.1.2 Vai trò của đấu thầu ..................................................................................5
1.1.3 Đặc điểm của đấu thầu ..............................................................................8
1.2 Mục tiêu và nội dung quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu ......10
1.2.1 Mục tiêu quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu..........................10
1.2.2 Nội dung quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu tại cấp
huyện................................................................................................................15
1.3 Phương pháp và công cụ quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu
thầu ......................................................................................................................20
1.3.1 Phương pháp quản lý ..............................................................................20
1.3.2 Công cụ quản lý ......................................................................................21
1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước đối với hoạt
động đấu thầu .....................................................................................................25
1.4.1 Nhân tố chủ quan ....................................................................................25
1.4.2 Nhân tố khách quan.................................................................................28
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI
VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU TẠI UBND HUYỆN HOÀI ĐỨC GIAI
ĐOẠN 2008 ­ 2010 ..................................................................................................32
2.1 Tổng quan về huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội ..................................32
2.1.1 Vài nét khái quát huyện Hoài Đức..........................................................32
2.1.2 Bộ máy tổ chức quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu tại
UBND huyện Hoài Đức...................................................................................34
2.2 Tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động
đấu thầu tại UBND huyện Hoài Đức từ năm 2008 ­ 2010...............................41
2.2.1 Tình hình thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đấu thầu ...........41

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By ltchau1985
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement