Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Bertolde
#853653 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU TẠI UBND CẤP HUYỆN 4
1.1 Khái niệm, vai trò và đặc điểm của đấu thầu 4
1.1.1 Khái niệm 4
1.1.2 Vai trò của đấu thầu 5
1.1.3 Đặc điểm của đấu thầu 8
1.2 Mục tiêu và nội dung quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu 10
1.2.1 Mục tiêu quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu 10
1.2.2 Nội dung quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu tại cấp huyện 15
1.3 Phương pháp và công cụ quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu 20
1.3.1 Phương pháp quản lý 20
1.3.2 Công cụ quản lý 21
1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu 25
1.4.1 Nhân tố chủ quan 25
1.4.2 Nhân tố khách quan 28
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU TẠI UBND HUYỆN HOÀI ĐỨC GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 32
2.1 Tổng quan về huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 32
2.1.1 Vài nét khái quát huyện Hoài Đức. 32
2.1.2 Bộ máy tổ chức quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu tại UBND huyện Hoài Đức 34
2.2 Tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu tại UBND huyện Hoài Đức từ năm 2008 - 2010 41
2.2.1 Tình hình thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đấu thầu 41
2.2.2 Tình hình áp dụng các phương pháp và công cụ đối với hoạt động quản lý nhà nước về đấu thầu. 65
2.3. Đánh giá chung về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu tại UBND huyện Hoài Đức 72
2.3.1 Tình hình thực hiện đấu thầu tại UBND huyện 72
2.3.2 Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân 82
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU TẠI UBND HUYỆN HOÀI ĐỨC GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 87
3.1 Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện Hoài Đức đến năm 2015 87
3.1.1 Mục tiêu tổng quát 87
3.1.2 Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2015. 87
3.1.3 Định hướng chung cho công tác quản lý nhà nước về đấu thầu tại UBND huyện Hoài Đức đến năm 2015. 88
3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu tại UBND huyện Hoài Đức. 89
3.2.1 Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công chức về công tác quản lý, tổ chức hoạt động đấu thầu. 89
3.2.2 Tăng cường sự phối hợp giữa phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn. 91
3.2.3 Chấp hành nghiêm chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu của nhà nước. 92
3.2.4. Đẩy mạnh cải cách hành chính. 99
3.3. Kiến nghị về phía nhà nước và các cơ quan liên quan. 100
3.3.1 Đối với Quốc hội, Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 100
3.3.2 Đối với UBND Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 102
KẾT LUẬN 105
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106

TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN VĂN THẠC SỸ

Họ và tên học viên: Ngyễn Đình Linh
Tên đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu tại UBND huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Trong sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam ở đầu thế kỷ 21 như hiện nay, nhất là trong lĩnh vực đầu tư thì việc quản lý các hoạt động đấu thầu là một điều đáng quan tâm khi mà các cơ quan nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Đặc biệt khi nước ta đã gia nhập WTO thì việc quản lý tốt các hoạt động đấu thầu lại càng có vai trò quan trọng hơn, nó đảm bảo cho các dự án được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng tốt và điều quan trọng là tiết kiệm được ngân sách của Nhà nước. Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, việc phát triển kinh tế huyện sẽ có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của Thành phố Hà Nội trong tương lai. UBND huyện Hoài Đức hàng năm cũng đầu tư một khoản tiền ngân sách tương đối lớn cho hoạt động đầu tư. Hoạt động đấu thầu tuy mới chỉ xuất hiện ở nước ta nhưng UBND huyện Hoài Đức đã luôn ý thức được đấu thầu có một vai trò quan trọng trong giai đoạn thực hiện đầu tư, quyết định đến sự thành công của công cuộc đầu tư. Vì vậy trong những năm qua, UBND huyện đã triển khai đầu tư rất nhiều dự án, tiến hành đẩy đủ các thủ tục về đấu thầu và chọn được nhà thầu phù hợp, tiết kiệm được nguồn ngân sách đang còn hạn chế của huyện.
Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, tác giả xin chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu tại UBND huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội ” làm đề tài nghiên cứu cho bản luận văn của mình..
Kết cấu luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo,luận văn được chia làm 3 chương:
Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu tại UBND cấp huyện.
Chương 2: Thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu tại UBND huyện Hoài Đức.
Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu tại UBND huyện Hoài Đức
Trong chương 1, tác giả đã tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản nhất về quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu tại UBND cấp huyện. Luận văn nêu ra khái niệm cũng như thực chất của quá trình đấu thầu ở Việt Nam đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước là một quá trình mua sắm- quá trình chi tiêu, sử dụng tiền của Nhà nước. Vai trò của công tác đấu thầu là nhằm quản lý việc chi tiêu, sử dụng các nguồn tiền một cách có hiệu quả. Cụ thể hơn là vai trò của đấu thầu với nền kinh tế, với Chính phủ, với chủ đầu tư và đối với nhà thầu. Đối với nền kinh tế thì đấu thầu là một công cụ quan trọng của kinh tế thị trường, giúp người mua (BMT) và người bán (nhà thầu) gặp nhau thông qua cạnh tranh; thúc đẩy cũng như kích thích các hoạt động kinh tế, các ngành kinh tế theo hướng chuyên môn hoá sâu và đa phương hoá rộng đồng thời phát triển thị trường đấu thầu, trong đó phải kể đến các ngành như các ngành sản xuất trực tiếp, các ngành công nghiệp phụ trợ, chế biến... Vai trò của đấu thầu đối với Chính phủ là một công cụ quan trọng giúp Chính phủ quản lý chi tiêu, sử dụng các nguồn vốn của Nhà nước sao cho có hiệu quả và chống thất thoát, lãng phí.Đối với Chủ đầu tư, đấu thầu giúp các CĐT đã lựa chọn được những nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các dự án, gói thầu làm thay đổi diện mạo kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội của đất nước. Thông qua việc đấu thầu sử dụng tiền của nhà nước sẽ giúp các chủ đẩu tư có điều kiện xem xét, quản lý và đánh giá một cách minh bạch các khoản chi tiêu do quá trình đấu thầu phải tuân thủ các quy trình chặt chẽ với sự tham gia của nhiều bên... Ngoài ra, các CĐT, BMT đã được tăng cường rất nhiều về năng lực. Bên cạnh đó, thông qua đấu thầu, các nhà thầu trong nước từ khi chỉ làm thầu phụ cho các nhà thầu nước ngoài đến nay đã lớn mạnh có thể tham gia đấu thầu cạnh tranh bình đẳng với nhà thầu nước ngoài để dành được các hợp đồng lớn. Đấu thầu ở phạm vi quốc tế giúp nhà thầu thầu trong nước học hỏi được kiến thức, kinh nghiệm, công nghệ để áp dụng cho mình.
Đấu thầu mua sắm sử dụng tiền của Nhà nước nên hoạt động này có những đặc điểm sau: thứ nhất là mục tiêu, nội dung đấu thầu mua sắm rõ ràng, mục tiêu của đấu thầu gắn chặt và là một hoạt động không tách rời với mục tiêu của dự án được duyệt; trong từng gói thầu cụ thể, mục tiêu thể hiện qua việc lựa chọn nhà thầu đáp ứng đủ năng lực, kinh nghiệm...Việc mua sắm hàng hóa, xây dựng công trình đảm bảo công năng, chức năng và hiệu năng sử dụng đều được thể hiện rõ trong quyết định đầu tư, kế hoạch đầu tư của dự án. Thứ hai là có nhiều chủ thể tham gia vào quá trình đấu thầu mua sắm gồm bên mua và bên bán và bên liên quan.
Bên mua: Chính là Nhà nước mà thay mặt là các cơ quan của Nhà nước theo từng lĩnh vực, từng ngành kinh tế.
Bên bán: Nhà thầu (nhà cung cấp, nhà xây dựng và nhà tư vấn) tham gia đấu thầu các gói thầu phù hợp với điều kiện năng lực và kinh nghiệm của mình để dành được các hợp đồng trên cơ sở cạnh tranh hay thông qua các hình thức lựa chọn khác theo quy định.
Các đối tượng tham gia gián tiếp vào hoạt động đấu thầu: cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm soát; tổ chức, công ty kiểm toán, độc lập, công luận, báo chí...
Mục tiêu của quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu bao gồm các mục tiêu:

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1044457 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement