Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By huytu.nguyen
#853361 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường KSNB tại Trung tâm Y tế Dự phòng Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỚI
KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG HUYỆN
MAI SƠN TỈNH SƠN LA.......................................................................................35
2.1. Những đặc điểm của Trung tâm Y tế Dự phòng Huyện Mai Sơn với
tổ chức hạch toán kế toán và kiểm soát nội bộ..................................................35
2.1.1. Sự hình thành, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Y tế Dự phòng
Huyện Mai Sơn...................................................................................................
35
2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của Trung tâm...................................................... 36
2.2. Thực trạng tổ chức hệ thống hạch toán kế toán với kiểm soát nội bộ
tại Trung tâm Y tế Dự phòng Huyện Mai Sơn .................................................37
2.2.1. Tổ chức hệ thống chứng từ với hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trung tâm ...37
2.2.2. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán với kiểm soát nội bộ tại Trung tâm.....47
2.2.3. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán với kiểm soát nội bộ tại Trung tâm........48
2.2.4. Tổ chức hệ thống báo cáo với kiểm soát nội bộ tại Trung tâm................... 53
2.2.5. Tổ chức bộ máy kế toán với kiểm soát nội bộ tại Trung tâm ...................... 55
2.3. Thực trạng tổ chức các phần hành kế toán với kiểm soát nội bộ tại
Trung tâm Y tế Dự phòng Huyện Mai Sơn......................................................58
2.3.1. Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán nguồn kinh phí với kiểm soát nội
bộ tại Trung tâm. ................................................................................................
58
2.3.2. Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán vật tư, tài sản với kiểm soát nội
bộ tại Trung tâm. ................................................................................................
59
2.3.3. Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích
theo lương tại Trung tâm. ...................................................................................
63
2.3.4. Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán thanh toán với kiểm soát nội bộ
tại Trung tâm......................................................................................................
65
2.3.5. Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán các khoản thu, chi với kiểm soát
nội bộ tại Trung tâm ...........................................................................................
67
2.3.6. Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tổng hợp với KSNB tại Trung
tâm .....................................................................................................................
70

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement