Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By win_ha
#853249

Download miễn phí Tiểu luận Quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Trong quá trình đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta đã coi đổi mới tư duy lý luận, tư duy chính trị về chủ nghĩa xã hội là khâu đột phá, coi đổi mới kinh tế là trọng tâm và phải đi trước một bước. Đảng ta cũng khẳng định, đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị phải gắn kết với nhau, nhưng đổi mới chính trị phải trên cơ sở thành tựu của đổi mới kinh tế và phục vụ cho tiếp tục đổi mới kinh tế, ngược lại, đổi mới kinh tế phải đúng định hướng chính trị, phải góp phần tăng cường ổn định chính trị. Thực tiễn những năm đổi mới đã mang lại nhiều bằng chứng xác nhận tính đúng đắn của những quan điểm nêu trên.Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

ần biện chứng và nhân đạo của học thuyết Mác –Lênin, vận dụng một cách sáng tạo học thuyết ấy phù hợp với hoàn cảnh thực tế nước ta; đồng thời, người đã thừa kế, phát hay chủ nghĩa yêu nước, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa của nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí được hình thành từ nguồn gốc đó. Việc Đại hội VII khẳng định chủ nghĩa Mác –Lênnin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng và kim chỉ nam cho hành động là một bước phát triển hết sức quan trọng trong nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta.
Sau gần mười năm tìm đường cứu nước, chen chân đến nhiều châu lục, tiến hành khảo sát chủ nghĩa thực dân, đế quốc ở các nước tư bản chủ yếu và nhiều nước thuộc địa của chúng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận thức được xu hướng phát triển của thời đại, từ một người yêu nước nồng nhiệt, Người đã bắt gặp chủ nghĩa Mác –Lênin, trở thành người cộng sản. Từ đó, Người rút ra kết luận: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Đó là con đường cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới do Đảng tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo nhằm đánh đổ đế quốc và phong kiến tay sai, giành độc lập dân tộc, thực hiện người cày có ruộng, sau đó tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam.
Nhìn bên ngoài và nhìn lại lịch sử Việt Nam trong thế kỉ XX vừa qua, chúng ta càng thấy rằng sự lựa chọn của Đảng ta, của nhân dân ta là hoàn toàn chính xác. Dân tộc Việt Nam đời đời biết ơn Hồ Chí Minh, người anh hùng đã lãnh đạo cuộc kháng chiến trường kì của dân tộc thắng lợi vẻ vang cũng như góp phần vạch ra đường lối đúng đắn để Đãng lãnh đạo nhân dân trong thời bình.
Vì thế, trong diễn văn tại lễ kỉ niệm 100 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh có viết “ Người là hiện thân sáng chói của tư tưởng độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, là mẫu mực của tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường, đổi mới và sáng tạo”. Bài viết dưới đây muốn làm sáng tỏ nhận định trên và khẳng định một lần nữa tư tưởng của Người về độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội vẫn luôn là ngọn cờ soi sáng con đường đúng đắn cho Đảng ta lãnh đạo nhân dân để đất nước Việt Nam phát triển mạnh mẽ sánh vai với các cường quốc năm châu.
Giải quyết vấn đề
Quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
Quan điểm của Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc
Xuyên suốt quá trình hoạt động cách mạng, Người luôn nêu cao ý chí quyết tâm giành độc lập dân tộc. Hồ Chí Minh nói: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tui muốn; đấy là tất cả những điều tui hiểu”
Năm 1919, thay mặt những người Việt Nam yêu nước, Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vécxây bản yêu sách tám điều, đòi quyền tự do, dân chủ cho nhân dân Việt Nam. Như vậy, tư tưởng của Bác Hồ về một thể chế tôn trọng những quyền tự do, dân chủ tối thiểu cho người dân được hình thành từ rất sớm. Khi đó Bác Hồ mới 29 tuổi, và mới sang Pháp được 8 năm.
Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiền của Đảng. Chính cương vắn tắt của Đảng nhận định rằng, Việt Nam là một xứ thuộc địa, nửa phong kiến, công nghiệp không phát triển "vì tư bản Pháp hết sức ngǎn trở sức sinh sản, làm cho nghành công nghiệp bản xứ khổng thể mở mang được. Cương lĩnh khẳng định cách mạng Việt Nam phải tiến hành bằng bạo lực cách mạng của quần chúng, để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, rồi dựng ra chính phủ công nông binh chứ không phải bằng con đường cải lương. Cương lĩnh đầu tiên khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng "thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng... phải thu phục cho được đại bộ phận dân cày và phải dựa vào hạng dân cày cùng kiệt làm thổ địa cách mạng đánh trúc bọn đại địa chủ và phong kiến", đồng thời phải liên minh với các giai cấp cách mạng và tầng lớp yêu nước khác, đoàn kết họ, tổ chức họ đấu tranh cho giai phóng dân tộc và để đi tới chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. 
Tháng 5/1941, Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng, viết Kính cáo đồng bào, chỉ rõ: “trong lúc này quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy”.
Cách mạng Tháng Tám thành công, Người thay mặt Chính phủ lầm thời đọc Tuyên ngôn độc lập, long trọng khẳng định trước toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do ấy”.
Cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ. Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi vang dội núi sông: “Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Cho đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hồ Chí Minh nêu cao chân lý lớn nhất của thời đại “Không có gì quí hơn độc lập, tự do”.
Độc lập, tự do là mục tiêu chiến đấu, là nguồn sức mạnh làm nên chiến thắng của dân tộc Việt Nam thế kỷ XX. Hồ Chí Minh không chỉ là anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam đồng thời cũng là nguồn cổ vuc các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới đang đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.
Chủ nghĩa xã hội theo quan điểm của Hồ Chí Minh
Theo Người, mục tiêu của “chủ nghĩa xã hội là làm sao cho dân giàu, nước mạnh”, “mọi người được ăn no, mặc ấm, sung sướng, tự do”. Về bản chất, chủ nghĩa xã hội là một xã hội do nhân dân lao động làm chủ, “một xã hội không có chế độ người bóc lột người, ai làm nhiều hưởng nhiều, ai làm ít hưởng ít, không làm thì không hưởng”. Một đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội là “sự tăng trưởng kinh tế phải gắn với phát triển khoa học kĩ thuật, với sự phát triển văn hóa nhân dân”, trong đó, cong người mới xã hội chủ nghĩa được phát triển cả về thể, lực, trí, đạo đức và tinh thần. “Tiến lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu cấp bác của hàng triệu người lao động. Đó là công trình tập thể của quần chúng lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng”.
Xuất phát từ đặc điểm nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, đất nước tạm thời bị chia cắt, lại có chiến tranh, Người đề ra chủ trương: vừa kháng chiến vừa kiến quốc, vừa chống Mỹ, cứu nước vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là sáng tạo độc đáo của Hồ Chí Minh.
Đặc biệt, Người thường xuyên nhắc nhở phải đề phòng cách làm rập khuôn, giáo điều; cần xuất phát từ thực tế tìm ra con đường đi riêng phù hợp với tình hình và đặc điểm của nước ta. Người nói: “Hiện nay, đứng về mặt xây dựng chủ nghĩa xã hội tuy ch
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement