Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Winthrop
#853207

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình Công ty cổ phần Than Hà Lầm - TKV

MỤC LỤC
 
LỜI MỞ ĐẦU 1
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU 6
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 8
Chương 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM – TKV 9
1.1. Đặc điểm tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần Than Hà
Lầm – TKV 9
1.2. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần Than Hà Lầm – TKV 11
1.2.1. Tình hình tăng TSCĐ hữu hình tại Công ty 12
1.2.2. Tình hình giảm TSCĐ hữu hình tại Công ty 13
1.3. Tổ chức quản lý tài sản cố định hữu hình trong Công ty cổ phần Than Hà Lầm – TKV 13
1.3.1. Tình hình chung về quản lý tài sản cố định ở Công ty Cổ phần Than Hà Lầm –TKV 13
1.3.2. Thủ tục lập chứng từ kế toán TSCĐ ở Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – TKV 15
Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM – TKV 18
2.1. Kế toán chi tiết tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần Than Hà Lầm – TKV 18
2.1.1. Thủ tục, chứng từ 18
2.1.2. Quy trình ghi sổ . 21.
2.1.3. Hạch toán chi tiết TSCĐ hữu hình tại bộ phận sử dụng 23
2.1.4. Hạch toán chi tiết TSCĐ hữu hình tại bộ phận kế toán 27
2.2. Kế toán tổng hợp tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần Than Hà Lầm – TKV 34
2.2.1. Kế toán tổng hợp tăng tài sản cố định của Công ty cổ phần Than Hà Lầm – TKV 34
2.2.2. Kế toán tổng hợp giảm tài sản cố định của Công ty cổ phần Than Hà Lầm – TKV 39
2.2.3. Kế toán tổng hợp khấu hao tài sản cố định hữu hình của Công ty cổ phần Than Hà Lầm – TKV 44
2.2.4. Kế toán tổng hợp sửa chữa tài sản cố định hữu hình của Công ty cổ phần Than Hà Lầm – TKV 46
Chương 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM – TKV 49
3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần Than Hà Lầm – TKV và phương hướng hoàn thiện 49
3.1.1. Ưu điểm 49
3.1.2. Nhược điểm 50
3.1.3. Phương hướng hoàn thiện 51
3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần Than Hà Lầm – TKV 51
3.2.1. Về công tác quản lý tài sản cố định hữu hình 51
3.2.2. Về phương pháp tính giá, phương pháp kế toán 54
3.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ 54
3.2.4. Về sổ kế toán chi tiết 54
3.2.5. Về sổ kế toán tổng hợp 58
3.2.6. Về báo cáo kế toán liên quan đến tài sản cố định hữu hình 59
3.2.7. Điều kiện thực hiện giải pháp 60
KẾT LUẬN 61
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 62
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

ư, thiết bị giữ để quản lý.
Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có một số TSCĐ đã bị cũ đi, hư hỏng hay bị lỗi thời do tiến bộ khoa học kỹ thuật, không phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh những TSCĐ mà công ty không cần dùng cho nên công ty phải tiến hành thanh lý hay nhượng bán các tài sản đó.
Việc tiến hành nhượng bán, thanh lý TSCĐ chỉ được tiến hành sau khi được quyết định thanh lý nhượng bán cuả Giám đốc Công ty. Người nào đặt giá cao nhất trong số những người tham gia đấu giá thì TSCĐ sẽ thuộc về người đó.
Ban thanh lý gồm có:
+ Giám đốc công ty.
+ Phòng kế toán
+ Phòng vật tư thiết bị.
+ Nhân viên kỹ thuật.
+ Tổ bảo vệ.
Trường hợp nhượng bán thì phải có biên bản giao nhận TSCĐ, hợp đồng mua bán, phải lập hội đồng xác định giá, thông báo công khai...
Sau đó cùng nhau tiến hành đánh giá TSCĐ theo hiện trạng.
- Giá trị còn lại của TSCĐ
- Giá trị thu hồi.
- Chi phí thanh lý (nhượng bán),...
Trình tự ghi sổ chi tiết tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV
*Thẻ TSCĐ: căn cứ để lập thẻ TSCĐ là các chứng từ.
- Biên bản giao nhận TSCĐ
- Biên bản đánh giá lại TSCĐ
- Bảng tính khấu hao TSCĐ
- Các tài liệu kỹ thuật có liên quan.
* Chứng từ của kế toán chi tiết TSCĐ hữu hình.
- Hóa đơn GTGT
- Thẻ TSCĐ
- Sổ TSCĐ
- Bảng tổng hợp tăng (giảm) TSCĐ hữu hình.
* Chứng từ tăng, giảm TSCĐ:
- Quyết định liên quan đến sự tăng, giảm TSCĐ phụ thuộc vào chủ sở hữu TSCĐ.
- Chứng từ TSCĐ, bao gồm các chứng từ:
+ Biên bản giao, nhận TSCĐ (Mẫu số 01- TSCĐ)
+ Biên bản thanh lý TSCĐ (Mẫu số 03 -TSCĐ).
+ Biên bản giao nhận TSCĐ sữa chữa lớn hoàn thành (Mẫu số 04 - TSCĐ)
+ Biên bản đánh giá lại TSCĐ (Mẫu số 05-TSCĐ)
+ Thẻ TSCĐ
* Chứng từ về khấu hao TSCĐ:
- Thẻ TSCĐ
- Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ
2.1.2. Quy trình ghi sổ
Hiện tại công ty thực hiện theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ngày 20/03/2006.
Với đặc điểm là công ty có nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh nên để thuận tiện cho công tác ghi chép sổ sách một cách chính xác, hiệu quả nên công ty đã áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ.
Theo hình thức này, mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được phản ánh ở chứng từ gốc, tổng hợp lập chứng từ ghi sổ. Việc ghi sổ kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được tiến hành tách rời việc ghi theo thứ tự thời gian và ghi theo hệ thống tách rời việc ghi sổ kế toán tổng hợp với sổ kế toán chi tiết.
Chứng từ kế toán
Sổ và thẻ chi tiết TSCĐ HH
Sổ quỹ TSCĐ HH
Chứng từ ghi sổ
Bảng tổng hợp tăng, giảm TSCĐ HH
Sổ cái TK 211
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Bảng cân đối phát sinh
Báo cáo tài chính
Ghi chú:
Ghi trong kỳ
Ghi cuối kỳ
Quan hệ đối chiếu
Sơ đồ 2-1
Trình tự ghi sổ kế toán TSCĐ trong công ty cổ phần Than Hà Lầm - TKV
2.1.3. Hạch toán chi tiết TSCĐ hữu hình tại bộ phận sử dụng
TSCĐ hữu hình của công ty có nhiều biến động, qua đó bộ phận sử dụng thường xuyên hạch toán chi tiết TSCĐ hữu hình. Tuỳ theo nhu cầu của từng bộ phận sử dụng mà có những TSCĐ hữu hình cụ thể để hạch toán.
Sổ sách sử dụng bao gồm: Thẻ TSCĐ (Mẫu số 23-DN), Sổ TSCĐ (Mẫu 21-DN ), sổ theo dõi TSCĐ tại nơi sử dụng (Mẫu 22-DN).
Biểu 2-1:
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM - TKV
Số 875/CT - QLTB - VT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---------------------------------------
Hạ Long, ngày 20 tháng 10 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH
CỦA GIÁN ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM - TKV
V/v thanh lý TSCĐ
- Căn cứ vào quyết định số số 288 QĐTC ngày 01-07-2005 của Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – TKV thuộc Tổng Công ty Than Khoáng sản Việt Nam.
- Căn cứ vào nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty
- Theo đề nghị của ông trưởng phòng QLTB - VT
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nhượng bán TSCĐ (có biên bản kèm theo)
Thanh lý phương tiện vận tải trên cho ông Nguyễn Hồng Đạt.
Địa chỉ: Hoàng Mai – Hà Nội
Tài khoản số: 710A - 40879 tại Ngân hàng No & PTNT Hà Nội
Điều 2: Các phòng kế toán tài chính, quản lý thiết bị có trách nhiệm thực hiện quyết định này
Nơi gửi:
- Phòng kế toán tài chính
- Phòng quản lý thiết bị
- Lưu tại văn phòng
Giám đốc công ty
Mai Văn Hoạt
Ví dụ:
Tháng 8/2009 bộ phận vận chuyển than có mua thêm xe ôtô để phục vụ việc vận tải. Biên bản giao nhận TSCĐ được lập chi tiết như sau:
Biểu 2-2:
*) Biên bản giao nhận TSCĐ
TẬP ĐOÀN CN – THAN KS VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN HÀ LẦM - TKV
------ o0o ------
Mẫu số: 01 –TSCĐ
(Ban hành QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ
Ngày 15 tháng 08 năm 2009
Căn cứ vào quyết định số 17HV/020508 ngày 05 tháng 08 năm 2009 của Giám đốc công ty về việc bàn giao TSCĐ:
Ban giao nhận TSCĐ gồm:
Ông/Bà: Phạm Bình Minh. chức vụ: Giám đốc Đại diện bên giao
Ông/Bà:.Nguyễn Tuấn Minh chức vụ: Trưởng phòng Đại diện bên nhận
Địa điểm giao nhận TSCĐ: Công ty cổ phần Than Hà Lầm - TKV
Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:
STT
Tên, ký hiệu, quy cách (cấp hạng TSCĐ)
Số hiệu TSCĐ
Nước sản xuất (XD)
Năm sản xuất
Năm đưa vào sử dụng
Công suất (diện tích thiết kế)
Tính nguyên giá TSCĐ
Giá mua (ZSX)
Chi phí vận chuyển
Chi phí chạy thử

Nguyên giá TSCĐ
Tài liệu kỹ thuật kèm theo
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
E
1
Xe ôtô Huyndai
Việt Nam
2009
693.000.000
CỘNG
693.000.000
Giám đốc bên nhận
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng bên nhận (Ký, họ tên)
Người nhận
(Ký, họ tên)
Người giao
(Ký, họ tên)
Trong quá trình sử dụng tài sản sẽ dẫn đến một số TSCĐ HH bị cũ, hao mòn không phù hợp với hình thức kinh doanh của công ty. Nếu sử dụng chỉ gây lãng phí vốn nên bộ phận sử dụng cần thanh lý hay nhượng bán để thu hồi vốn cho công ty.
Sau đây là tờ trình thanh lý phương tiện vận tải của tổ trưởng đội xe lập:
Biểu 2-3:
Công ty cổ phần Than Hà Lầm – TKV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hạ Long, ngày 31 tháng 06 năm 2009
TỜ TRÌNH XIN THANH LÝ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
Kính gửi: Giám đốc Công ty cổ phần Than Hà Lầm - TKV
Tên tui là: Nguyễn Trọng Dũng
Chức vụ: Tổ trưởng đội xe bộ phận vận chuyển.
Hiện nay, bộ phận vận chuyển hành khách đang có 1 phương tiện vận tải cũ nát và hoạt động không có hiệu quả (có kèm theo biên bản xác nhận hiện trạng xe). tui viết tờ trình này xin giám đốc xem xét và cho thanh lý phương tiện vận tải sau:
STT
Loại xe
Biển xe
Năm sử dụng
Bộ phận sử dụng
1
Huyndai 35 tấn
14L-1438
10
Vận chuyển vật tư, hàng hóa
Kính đề nghị giám đốc công ty giải quyết, cho phép thanh lý phương tiện vận tải trên.
Tổ trưởng đội xe
( Ký tên )
Để sử dụng tốt các TSCĐ hữu hình của công ty cũng như của từng bộ phận sử dụng thì việc quản lý và hạch toán chi tiết tại bộ phận sử dụng là hết sức quan trọng. Hầu hết các TSCĐ hữu hình tại bộ phận sử dụng đều được hạch toán chi tiết và ghi rõ rang từng tài sản dựa trên các chứng từ gốc hay các chứng từ có liên quan.
2.1.4. Hạch toán chi tiết TSCĐ hữu hình tại bộ phận kế toán
Tổ chức hạch toán TS...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement