Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By a3_htk
#853121

Download miễn phí Tiểu luận Luận điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Trong giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ:
+ Xuất phát từ điều kiện xã hội Việt Nam là xã hội thuộc địa, nữa phong kiến từ đó mà Hồ Chí Minh nhấn mạnh nhiệm vụ dân tộc, xác định mục tiêu trực tiếp, cốt yếu của cách mạng Việt Nam là giành độc lập dân tộc, nhưng không quên nhiệm vụ dân chủ, trong khi thực hiện nhiệm vụ dân chủ, trước hết phải nhằm phục vụ nhiệm vụ dân tộc. Đây là quan điểm nhất quán của Hồ Chí Minh.
+ Cương lĩnh chính trị đầu tiên Hồ Chí Minh chủ trương “Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng”.
+ Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5-1941) xác định hơn bao giờ hết vấn đề dân tộc giải phóng, đánh Pháp, đuổi Nhật, giành độc lập dân tộc lúc này cao hơn hết thảy. “Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”.
+ Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, Hồ Chí Minh xác định: “ về mục đích trước mắt, Đảng Lao động Việt Nam đoàn kết và lãnh đạo toàn dân kháng chiến cho đến thắng lợi hoàn toàn, tranh lại thống nhất và độc lập hoàn toàn”.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

LỜI MỞ ĐẦU
Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt vời về tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hộ,Người luôn mang trong mình một tinh thần độc lập tự chủ,tự lực tự cường,không ngừng đổi mới và sáng tạo.Sự nghiệp và tư tưởng của Người được cả thế giới vinh danh,là ngọn lửa soi đường cho cách mạng Việt Nam đi đến thành công và cũng là kim chỉ nam cho cách mạng của các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới.
Tên tuổi và sự nghiệp của Hồ Chí Minh đã thực sự là ngọn cờ trong khối óc và trái tim cửa người Việt Nam của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng của người đã thấm nhuần tới từng người dân Việt Nam,là cốt lõi của sự thành công trong con đường kháng chiến,bảo vệ và xây dựng của đảng ta.Giương cao ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh để vẫy gọi và quy tụ mọi tấm lòng Việt Nam vốn nặng lòng vì quê hương, đất nước. Những người đã trải qua sự thử thách trong gần nửa thế kỷ chiến đấu và chiến thắng. Những người với những hoàn cảnh và điếu kiện khác nhau đã gửi gắm tình yêu nước thương nòi của mình trong nhiều hành động và nghĩa cử không ai giống ai. Làm cho mọi giọt máu của mỗi người Việt Nam cùng chảy về trái tim của dân tộc để rồi toả đi khắp bốn phương nuôi dưỡng hành động vì nghĩa lớn đất nước. Làm được điều đó cũng là cách tao nên được sự đồng thuận xã hội sâu sắc và rộng lớn, có sức vẫy gọi và hội được khối đại đoàn kết toàn dân tộc hường về mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng văn minh.
"Tư tưởng Hồ Chí Minh" không khép kín, tự đủ, không nhất thành bất biến mà luôn luôn phát triển với dân tộc và thế giới. Phải biết làm cho tư tường Hồ Chí Minh sống trong cuộc sống của mọi người Việt Nam, tiếp tục cho nghị lực và tâm hồn của mỗi con người đang xây dựng cuộc sống của mình, gia đình mình và góp phần vào sự nghiệp chung của đất nước. Ngày nay,tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam định hướng cho sự phát triển của Đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam.Như vậy,đi qua nhiều thế kỉ và chứng kiến những thành tựu của đất nước ta trong thời gian vừa qua,chúng ta luôn nhận thấy rằng việc ứng dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong đường lối của Đảng ta là một việc làm cần thiết.Người luôn là tấm gương sáng cho từng Đảng viên,cho mọi người Việt Nam và trên toàn thế giới học tập và trong diễn văn đại lễ kỉ niệm 105 năm ngày sinh của Người,đã có viết “ Người là hiện than sáng chói của tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với Chủ Nghĩa Xã Hội,là mẫu mực của tinh thần độc lập tự chủ,tự lực tự cường,đổi mới và sáng tạo”. Điều này góp phần làm nổi bật tính cần thiết và tầm quan trọng trong việc đinh hướng cho việc đi lên của Đảng ta trong thời kì đổi mới ngày này.
Đây là một đề tài rất rộng lớn ,mặc dù đã có nhiều cố gắng song bài tiểu luận của em không thể tránh khỏi những thiếu sót do thời gian có hạn và kiến thức thu nhận chưa nhiều rất mong sự đóng góp ý kiến của thầy để bài tiểu luận của em hoàn thiện hơn
Luận điểm
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH NỘI DUNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CNXH.( Có 2 cơ sở )
1. Cơ sở lý luận:
- Một là, Trước khi đến với chủ nghĩa Mác- lê Nin, Hồ Chí Minh đã quan tâm, tìm hiểu những tư tưởng dân chủ tư sản Pháp và Mỹ: Các tư tưởng bình đẳng, tự do, bác ái đã tác động mạnh đến tư tưởng Hồ Chí Minh. Chính Người đã từng nói “Vào trạc tuổi 13, lần đầu tiên tui đã được nghe những từ Pháp tự do, bình đẳng, bác ái…thế là tui muốn làm quen với văn minh Pháp, tìm xem những gì ẩn dấu sau những từ ấy”.
Hồ Chí Minh đã từng nhắc đến bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ (1776) và bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng tư sản Pháp (1791) về quyền bình đẳng: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”
Bản tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của cách mạng Pháp 1791 cũng nói: “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”.
- Hai là, Tư tưởng tiểu tư sản như chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn: Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc.
- Ba là, Chủ nghĩa Mác – Lê nin, là nhân tố có ảnh hưởng quyết định đến tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là cơ sở hình thành thế giới quan và phương pháp luận của Hồ Chí Minh. Nhờ có thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác- Lê Nin, Nguyễn Ái Quốc đã hấp thụ và chuyển hóa được những nhân tố tích cực và tiến bộ của truyền thống dân tộc củng như của tư tưởng- văn hóa nhân loại để tạo nên hệ thống tư tưởng của mình.
Cơ sở thực tiễn:
- Thứ nhất, xuất phát từ điều kiện thực tế của Việt Nam vào những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Nước ta bị thực dân Pháp xâm lược và trở thành một nước thuộc địa, nữa phong kiến. Các phong trào yêu nước theo hệ tư tưởng phong kiến và hệ tư tưởng tư sản được dấy lên nhưng đều bị thất bại. Dân tộc Việt Nam đứng trước tình trạng khủng hoảng, bế tắc về đường lối cứu nước.
- Thứ hai, xuất phát từ quá trình bôn ba tìm đường cứu nước (1911-1920) qua nhiều châu lục, nghiên cứu một cách sâu sắc xã hội tư bản, xã hội thuộc địa, nghiên cứu các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới như cuộc cách mạng tư sản Mỹ (1776), cách mạng tư sản Pháp (1791), nhất là những năm lăn lộn trong phong trào lao động ở Pháp và cùng hoạt động với những nhà cách mạng từ các nước thuộc địa của Pháp. Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh đã hiểu được bản chất của chủ nghĩa đế quốc: chủ nghĩa tư bản, đế quốc ở đâu cũng tàn bạo, độc ác, bất công; người lao động ở đâu cũng bị áp bức, bóc lột, đầy đọa.
- Thứ ba, xuất phát từ xu thế của thời đại, đó là thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới được mở ra từ Cách mạng tháng Mười Nga đã tác động sâu sắc đến tư duy của Người về mục tiêu và con đường của cách mạng Việt Nam, nhất là khi Người được tiếp cận với Luận cương của Lê Nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Việc Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp tại Đại hội Tua (12-1920) đã đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác- Lê Nin, từ người yêu nước thành người cộng sản. Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đường giải phóng dân tộc mình. Người khẳng định “chỉ có CNXH, CNCS mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”.
Tiểu kết: Như vậy, bằng một cuộc khảo sát thực tiễn và nghiên cứu lý luận trên bình diện rộng lớn ở trong nước và thế giới, Hồ Chí Minh đã gặp chủ nghĩa Mác- lê Nin. Nhận rõ con đường cứu nước, con đường cách mạng của dân tộc,...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement