Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By quangtrongbachtkp
#853108 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với Quỹ tín dụng nhân dân ở Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................1
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI
VỚI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN...........................................................3
1.1.
Tổng quan về Quỹ tín dụng nhân dân .......................................................3
1.1.1
Nguồn gốc ra đời của Quỹ tín dụng nhân dân ...............................................3
1.1.2
Sự hình thành và phát triển của Quỹ tín dụng nhân dân................................4
1.1.3. Những đặc trưng cơ bản của Quỹ tín dụng nhân dân ....................................8
1.1.4
Vai trò của Quỹ tín dụng nhân dân đối với nền kinh tế.................................9
1.1.5
Vị trí của Quỹ tín dụng nhân dân trong hệ thống trung gian tài chính ........19
1.1.6
Những nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động và sự phát triển của Quỹ tín
dụng nhân dân..............................................................................................23
1.2
Quản lý nhà nước đối với hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân .................25
1.2.1
Mục tiêu của Quản lý nhà nước đối với hệ thống Quỹ tín dụng
nhân dân. ....................................................................................................
25
1.2.2
Nội dung của Quản lý nhà nước đối với Quỹ tín dụng nhân dân. ...............25
1.3
Các nhân tố ảnh hưởng tới Quản lý nhà nước đối với Quỹ tín
dụng nhân dân: ........................................................................................
31
1.3.1
Xu hướng phát triển của nền kinh tế............................................................31
1.3.2
Xu hướng phát triển của các Quỹ tín dụng nhân dân. .................................32
1.3.3
Nhận thức của người dân về Quỹ tín dụng nhân dân. .................................33
1.4
Bài học từ Quản lý nhà nước đối với Quỹ tín dụng nhân dân ở một
số quốc gia trên thế giới.............................................................................34
1.4.1. Quản lý nhà nước đối với Quỹ tín dụng nhân dân ở một số nước...............34
1.4.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam. ..................................................35
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI QUỸ TÍN
DỤNG NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM..........................................................36
2.1
Khái quát về hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân ở Việt Nam ..................36

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement